LET OP! Elk jaar op 1 januari wordt het attest inkomenstarief geïndexeerd.

 • De meeste ouders krijgen automatisch een attest. Ze moeten niet herberekenen. 
 • Een aantal ouders moeten zelf herberekenen. Ze krijgen hiervoor een mail van Opgroeien met de vraag om dit te doen. Er zijn twee redenen om zelf te herberekenen:
  • Ouders waarvan het kind in oktober, november of december 2023 3,5 jaar, 6 jaar of 9 jaar werd
  • Ouders die een individueel verminderd tarief hebben dat eindigt op 31/12/2023

Als dit inkomenstarief of individueel verminderd tarief opnieuw te hoog blijkt te zijn doorloopt de ouder opnieuw de procedure voor een OCMW-tarief.

De nieuwe bedragen voor een individueel verminderd tarief van het OCMW geldig vanaf 1 januari 2024 zijn:

 • Standaard minimumtarief          6,24 per dag
 • Allerlaagste minimumtarief       1,97 per dag

Voor meer informatie over het herberekenen van het attest inkomenstarief kan je terecht op de website van Opgroeien.

 

Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby's en peuters met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage (of inkomenstarief) betalen een ouderbijdrage die gebaseerd is op hun inkomensgegevens.

Toch kan er in bepaalde omstandigheden nood zijn aan een afwijking op het op basis van het aanslagbiljet of inkomen berekende inkomenstarief. Sinds 1 april 2014 hebben ouders in bepaalde gevallen recht op een individueel verminderd tarief.

Als ouders dit toegekende inkomenstarief of het individueel verminderd tarief niet kunnen betalen, dan kan het OCMW een OCMW-tarief toekennen. De VVSG bundelde de belangrijkste informatie over het individueel verminderd tarief, OCMW-tarief en de rol van de OCMW's in  een nota.

De meerderheid van de ouders kan hun recht op een herberekening van het inkomenstarief en op een individueel verminderd tarief laten gelden via Mijn Kind en Gezin, zonder extra tussenkomst van het OCMW. Toch blijft er nog een kleine groep van ouders over die niet gevat zijn onder één van de categorieën die automatisch recht geven op een individueel verminderd tarief en voor wie het betalen van de berekende bijdrage op basis van het inkomen toch financieel onhaalbaar is. Dan heeft het OCMW een opdracht. Het OCMW kan beslissen om een OCMW-tarief toe te kennen als blijkt dat het voor de ouder financieel onmogelijk is om het berekende of individueel verminderde inkomenstarief te betalen.

Het OCMW kan een ouder ofwel :

 • het recht geven op een OCMW-tarief dat slechts de helft is van het tarief op hun attest met inkomenstarief en kindcode, met een minimum van 6,00 euro (vanaf 2024 wordt dit 6,24 euro).
 • het recht geven op het standaard minimumtarief van 6,00 euro (vanaf 2024 wordt dit 6,24 euro).
 • het recht geven op het laagst mogelijke tarief, dit bedraagt 1,89 euro (vanaf 2024 wordt dit 1,97 euro) .

Doorverwijsbrief naar OCMW

​Kind en Gezin maakte een doorverwijsbrief​ die je, als toeleider van ouders naar het OCMW, kan meegeven aan ouders die het berekende inkomenstarief of individueel verminderd tarief niet kunnen betalen. Op die manier vinden ouders beter de weg naar het OCMW en begrijpt het OCMW meteen de vraag van de ouders.

OCMW-medewerker als gemachtigd persoon

​Sinds 1 maart 2016 hebben OCMW's de mogelijkheid om in naam van de ouder, net zoals kinderopvangvoorzieningen, als gemachtigd persoon een attest individueel verminderd tarief aan te vragen via Mijn Kind en Gezin.

Om dit te kunnen doen en om te voldoen aan de privacywetgeving moet je je eerst als gemachtigd persoon registreren. Enkel gemachtigde personen krijgen toegang tot deze toepassing, nadat ze zich met hun elektronische identiteitskaart of federaal token hebben aangemeld. Alle informatie over het registreren als gemachtigd persoon vind je hier

Als gemachtigd persoon kan  je enkel attesten inkomenstarief of individueel verminderd tarief aanvragen, maar geen attest OCMW-tarief. Het toekennen van een attest OCMW-tarief is maatwerk, vraagt een individueel onderzoek en wordt nog steeds toegekend op de oorspronkelijke manier. 

OCMW-tarief in Brussel

De Vlaamse regelgeving kan niet worden opgelegd aan Brusselse OCMW's. Bovendien waren de Brusselse OCMW's niet bereid deze opdracht vrijwillig op te nemen. Daarom werd nu ook een alternatief voorzien voor gezinnen die in Brussel wonen.

Het onderzoek en de toekenning van het OCMW-tarief gebeurt voor deze gezinnen door de organisator van de kinderopvang.  De vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel staat in voor begeleiding van de organisatoren​.

Kinderopvang, een krachtig instrument tegen kinderarmoede!

Lees meer...