Sociaal overleg

Sectoraal akkoord 2008-2013

Op 19 november 2008 sloten de VVSG en de VVP een akkoord met de Vlaamse overheid en met één vakbondsorganisatie, het ACV-OD voor de periode 2008-2013. Het akkoord mag historisch worden genoemd:
- er komt een tweede pensioenpijler voor de contractuelen,
- er is voor het eerst een akkoord gesloten voor meerdere jaren,
- het akkoord is ook redelijk in kostprijs omdat het gespreid wordt over verschillende jaren.

Wetgeving

Wet Vakbondsstatuut van 19 december 1974 en de erbijhorende uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder de KB's van 28 september 1984 en van 29 augustus 1985 (over de grondregelingen).

Bevoegde directie

De directie Vakbondsstatuut van de Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning.
Contactpersoon: Bruno Neckebroeck (02/790.53.77)

Sociale partners

De onderhandelingspartners langs werkgeverszijde en langs vakbondszijde.  Bij de start van elke nieuwe gemeentelijke legislatuur duidt de burgemeester, als voorzitter van het bijzonder (onderhandelings)comité en het hoog overlegcomité, de andere leden van de overheidsdelegatie aan. In de zes Randgemeenten rond Brussel en in Voeren is de OCMW-voorzitter (uitvoerend mandataris) de ondervoorzitter in het bijzonder (onderhandelings)comité. Bekijk onze lijst met nieuw te nemen beslissingen naar aanleiding van een nieuwe gemeentelijke legislatuur.

Sociaaloverlegorganen

Sectorale akkoorden

 

De loon- en arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse lokale besturen zijn in belangrijke mate vastgelegd bij sectoraal akkoord, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1. Dat Comité is bevoegd voor het lokaleoverheidspersoneel in Vlaanderen. In tegenstelling tot collectieve arbeidsovereenkomsten zijn sectorale akkoorden niet rechtstreeks afdwingbaar voor een rechtbank, maar moeten ze eerst omgezet worden in een wet, een decreet of een besluit. De sectorale akkoorden die sinds 1993 afgesloten zijn, hebben een juridische basis gekregen met het Rechtspositiebesluit voor het Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 en het Rechtspositiebesluit OCMW-personeel van 12 november 2010.

Intersectorale akkoorden

 Er worden ook afspraken gemaakt over de loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden voor al het overheidspersoneel in België. Het bevoegde onderhandelingscomité is het zogenaamde Comité A. De lokale besturen worden niet betrokken bij de onderhandelingen in het Comité A. Pas wanneer het akkoord omgezet wordt in wetgeving, kennen we de draagwijdte. De intersectorale akkoorden in het Comité A worden steevast te laat afgesloten en hebben bijna altijd terugwerkende kracht. Dat geeft bijgevolg zeer veel administratief werk.