De eerste vraag die een OCMW zich moet stellen wanneer iemand hulp vraagt, is of het bevoegd is om de hulpvraag te beoordelen.

Algemeen

Volgens de algemene regel is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Onder gewoonlijke verblijfplaats wordt verstaan: de plaats waar het centrum van de belangen van de hulpvrager ligt, de plaats waar de hulpvrager thuis is. Het vaststellen van de gewoonlijke verblijfplaats gebeurt op basis van feiten die de maatschappelijk werker via het sociaal onderzoek verzamelt. De Wet van 2 april 1965 bevat de wettelijke regels om te bepalen welk OCMW bevoegd is.

Uitzonderingen

Bevoegdheidsconflicten

Bij elke nieuwe hulpvraag wordt eerst beoordeeld of het OCMW bevoegd is of niet. Als een OCMW oordeelt dat het niet bevoegd is, moet het:

  • De aanvraag binnen de 5 kalenderdagen doorsturen naar het bevoegd OCMW.
  • Schriftelijk meedelen aan de aanvrager aan welk OCMW de aanvraag is doorgestuurd.

De beslissing van onbevoegdheid kan in geval van hoogdringendheid genomen worden door de BCSD-voorzitter. Zijn/haar beslissing wordt dan ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van het BCSD.

Zolang de aanvraag niet is doorgestuurd, blijft het eerste OCMW bevoegd en is dus verplicht om de aanvraag te behandelen.

Als het tweede OCMW zich ook onbevoegd verklaart, moet het bevoegdheidsconflict onmiddellijk voorgelegd worden aan de POD Maatschappelijke Integratie.

Wanneer een onbevoegdheid wordt vastgesteld in een lopend dossier, (bv. omwille van verhuis van de cliënt) is het OCMW niet gebonden aan deze strikte procedure, maar niets doen kan de aansprakelijkheid van het OCMW meebrengen. Het OCMW brengt dus best het nieuw bevoegde OCMW én de cliënt schriftelijk op de hoogte. Dit kan (maar moet niet) door de werkwijze van de procedure bevoegdheidsconflicten toe te passen.

In de praktijk gebeurt het wel eens dat deze procedure niet strikt toegepast wordt. Er wordt informeel contact opgenomen met het andere OCMW of er wordt een brief verstuurd waarbij niet ondubbelzinnig duidelijk wordt gemaakt dat de procedure bevoegdheidsconflicten ingeroepen wordt.

Meer informatie met betrekking tot de regelgeving rond de bevoegdheid van de OCMW’s kan je vinden in de pocket ‘Welk OCMW is bevoegd?’.

Ook interessant:

Leefloon