De voorbije periode werden er veel middelen ter beschikking gesteld voor het uitwerken van een digitale-inclusiebeleid en het opzetten van acties rond digitale inclusie.

Hieronder lees je meer informatie over de verschillende subsidies.

Op de kaart hiernaast zie je welke gemeenten welke subsidie(s) hebben ontvangen (stand van zaken november 2023).

Actieplan Iedereen Digitaal

Binnen het actieplan Iedereen Digitaal ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen om een lokaal e-inclusiebeleid uit te bouwen. Het doel is dat elk lokaal bestuur een lokale digitale-inclusiewerking opzet.

Najaar 2021 lanceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur een projectoproep naar lokale besturen, waarbij zij konden kiezen voor 1 of meerdere invalshoeken: het vormgeven van het toekomstige e-inclusiebeleid, het versterken van de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening en innovatieve en schaalbare acties. ABB selecteerde 27 projecten van in totaal 108 lokale besturen.

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe subsidie goed voor de (verdere) uitrol van het lokale e-inclusiebeleid om lokale besturen nieuwe ondersteuningsmogelijkheden te bieden om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen en acties op te zetten rond:

 • individuele toegang tot het internet voor kwetsbare burgers;
 • de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid;
 • de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag berekend dat elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt, kon aanvragen. Deze verdeling houdt rekening met het aantal inwoners, het aantal ouderen en de sociale parameters van het Gemeentefonds van 2021.

De subsidie-aanvraag moest ingediend worden vóór eind september 2022.

In totaal vroegen 160 gemeenten deze projectmiddelen aan voor een totaal van 600 acties. Klik hier voor een overzicht. De projecten starten op 1 november 2022 en moeten afgerond zijn op 31 december 2024.

Digibanken

Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen. Daarbij kunnen de digibanken een open en laagdrempelig aanbod bieden, zoals bijvoorbeeld:

 • een inzamelpunt en uitleendienst voor tweedehands hardware zoals laptops;
 • opleidingen rond het digitale basisvaardigheden;
 • begeleiding bij het gebruik van essentiële diensten, zoals bijvoorbeeld de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid, Tax-on-web…

Het is de ambitie van dit project om de diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als digibanken te verenigen in partnerschappen. Deze partnerschappen kunnen bestaan uit verschillende soorten organisaties zoals lokale besturen, reguliere bedrijven, middenveld, sociale economie, opleidingsverstrekkers… De samenstelling en het werkingsgebied is afhankelijk van de lokale noden.

Na een eerste oproepronde in het najaar 2021 startten 29 kandidaat-partnerschappen in een voortraject en schoten 6 digibanken uit de startblokken in het implementatietraject.

De laatste ronde van deze projectoproep werd afgesloten eind oktober 2022. Sinds begin 2023 zijn er in totaal 54 digibanken in 200 Vlaamse en 19 Brusselse gemeentes. De 54 digibanken krijgen middelen om tot eind 2024 burgers te ondersteunen bij hun digitale vragen.

Op 17 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de mogelijkheid tot verlenging van deze digibanken goed. Concreet krijgen zij dit jaar nog de kans om met de resterende middelen anderhalf jaar langer te kunnen doorwerken tot juli 2026. 

Klik hier voor uitgebreide informatie en inspirerende voorbeelden van andere digibanken.

E-inclusion for Belgium

De POD Maatschappelijke Integratie zet de komende jaren via verschillende projectoproepen in op het bereiken van kwetsbare mensen die uitgesloten worden van de digitale wereld en projecten die werken aan de digitale inclusie van kansengroepen.

De projectoproepen “E-inclusion for Belgium – OCMW” zijn gericht naar OCMW’s, en samenwerkingsverbanden tussen OCMW‘s en andere organisaties (vzw, NGO, vereniging, e-inclusie-actor…), waarbij het OCMW de projectaanvrager is.

De projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale actoren" is gericht op eerstelijnsorganisaties en op organisaties die expert zijn in digitale inclusie en als koepelorganisaties fungeren. Vzw's en ivzw's (en hun samenwerkingsverbanden) kunnen indienen, lokale besturen kunnen zelf niet indienen.

Oproep E-inclusion for Belgium - Sociale actoren 2023

Met de projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale actoren 2023" ondersteunt de POD Maatschappelijke Integratie projecten die oplossingen aanbieden voor de digitale uitsluiting van kwetsbare groepen.

Bijzondere aandacht gaat daarbij naar projecten die de volgende kansengroepen uitdrukkelijk bereiken:

 • jongeren die de weg niet vinden naar de klassieke hulpverleningsorganisaties;
 • etnisch-culturele minderheden en nieuwkomers;
 • personen met een beperking;
 • vrouwen (zoals aangehaald in de Europese strategie "Women in Digital").

De oproep richt zich op:

 • focusprojecten van onder andere eerstelijnsorganisaties;
 • visieprojecten van organisaties die expert zijn in digitale inclusie en als koepelorganisatie fungeren.

Vzw's en ivzw's en hun samenwerkingsverbanden konden een projectaanvraag indienen tot en met 1 oktober 2023. De oproep is afgesloten. Raadpleeg de infobrochure en het reglement voor meer info.

Oproep E-inclusion for Belgium - OCMW 2022

In mei 2022 lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie de eerste projectoproep. OCMW’s en hun partnerschappen hadden de mogelijkheid om een project in te dienen. Ondertussen werden in totaal 40 projecten geselecteerd.

Bij deze 40 projecten zijn in totaal 73 OCMW’s betrokken. Het budget werd gelijkwaardig verdeeld over de verschillende gewesten. In Vlaanderen tellen we 11 projecten, in Wallonië 21 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8 projecten.

Bekijk hier een overzichtskaartje en een beschrijving van alle projecten.

Oproep E-inclusion for Belgium - OCMW 2023

In maart 2023 lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie de projectoproep voor 2023.

De ingediende projecten moeten de komende twee jaar werken aan digitale inclusie en hierbij ten minste inzetten op één van de volgende onderdelen:

 • het uitbouwen van een ondersteuningsnetwerk voor kwetsbare groepen;
 • het verbeteren van vaardigheden van kwetsbare groepen;
 • het verbeteren van vaardigheden van hulpverleners en/of
 • het verbeteren van digitale toegankelijke dienstverlening door onder andere het toepassen van e-inclusion by design principes.

De financiering eindigt ten laatste op 31 oktober 2025.

Intussen werden 27 projecten geselecteerd, waarbij in totaal 62 OCMW's betrokken zijn. In Vlaanderen tellen we 10 projecten, in Wallonië 15 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 projecten.

Hier vind je een korte samenvatting van de Vlaamse projecten.