LIVC2.jpg
Provider image

Sinds augustus 2015 kunnen burgemeesters een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) oprichten. Deze LIVC vormt een multidisciplinair platform om waar de diensten van het lokaal bestuur, lokale sociaalpreventieve organisaties en politiediensten samenzitten over de concrete casusgerichte aanpak van geradicaliseerde individuen. De oprichting van de LIVC structuur en de uitwisseling van informatie vinden we terug in het federaal actieplan radicalisme (Plan R).

De wetgever heeft sinds 30 juli 2018 gekozen voor een concrete wettelijke verankering van de Lokale Integrale Veiligheidscel, maar laat daarbij vooral ook discretionaire ruimte voor het lokaal bestuur om de LIVC-R zelf kleur te geven. De wet LIVC bepaalt immers enkel een aantal minimale voorwaarden:

  • De leden van de LIVC-R dienen minimaal eenmaal de oefening te maken, zodanig dat voor alle leden duidelijk is welke hun rol is binnen de LIVC, en zij hierin geëngageerd zijn;

  • De LIVC-R bepaalt de minimale samenstelling met burgemeester en/of aangestelde vertegenwoordiger, korpschef en/of aangestelde vertegenwoordiger (in realiteit is dit de information officer van de lokale politie) en de gemeenteambtenaar die instaat voor preventiemaatregelen. Leden van diensten die tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten behoren kunnen deelnemen aan het overleg. Het is niet de bedoeling dat veiligheids-en inlichtingendiensten, buiten de lokale politie, zetelen in de LIVC-R;

  • De LIVC-R dient te worden georganiseerd onder regie van de Burgemeester.

Binnen deze voorwaarden staat het de Burgemeester en de leden van de LIVC-R vrij om de samenstelling, vergadermodaliteit, specifiekere finaliteit, e.d. te bepalen. In dit hoofdstuk willen we daarom een aantal aandachtspunten voor de opstart en uitbouw van de lokaal overlegtafel uiteenzetten. Daarvoor wordt vertrokken vanuit een toelichting over de verschillende actoren die betrokken zijn bij het verticale veiligheidsbeleid inzake aanpak van gewelddadige radicalisering

Wil je graag meer informatie over de werking van de LIVC: Pocket LIVC: Hoe een lokale integrale veiligheidscel uitbouwen?