De tweede versie van  werd vrijdag 8 juli 2022 goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met een totaalsubsidie van 8.750.000 euro eveneens verspreid over alle besturen die intekenen op het pact. Voor 2023 wordt hetzelfde bedrag voorzien, voor 2024 gaat het nog over 5.000.000 euro. Samengeteld voor deze 3 jaren wordt dus 22.500.000 voorzien. In tegenstelling tot LEKP 1.0 is nog geen financiering gegarandeerd voor de volgende legislatuur.

Onder deze versie werden zes doelstellingen vernieuwd met het oog op het versnellen van de transitie. Indienen kan, zoals bij het LEKP 1.0, via een gemeenteraadsbeslissing  dat jouw lokaal bestuur oplaadt in diezelfde module subsidiebeheer van het Loket voor Lokale Besturen. Net zoals bij het LEKP 1.0 hebben wij een sjabloon voor de gemeenteraadsbeslissing opgemaakt. 

Op 9 september 2022 organiseerden we samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur een webinar waarin het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd toegelicht. Herbekijk de toelichting hiernaast.

Hieronder vind je alvast een overzicht van de 6 vernieuwde doelstellingen:

 • De doelstelling m.b.t. CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur wordt verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030. De scope van deze doelstelling voor CO2-reductie wordt daarnaast uitgebreid naar eigen mobiliteit;
 • De primaire energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023;
 • Geen principiĆ«le schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer te nemen m.b.t. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA;
 • Aanpassingen in de streefdoelen onder de 4 werven:
  • Nieuwe uitdaging onder werf 2:
   • 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden tegen 2030.
   • De inwoners van 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak voor einde 2024
  • Nieuwe uitdaging onder werf 3
   • 1,5 in plaats van 1 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners (99.000 laadpunten (CPE)) tegen 2030.

Over de lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven is er lang debat geweest, maar uiteindelijk werd grotendeels tegemoet gekomen aan de opmerkingen van VVSG. Ook belangrijk is dat in de tekst de noodzaak van een taks shift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen erkend wordt, een standpunt dat VVSG al langer verdedigde.

 

Hieronder zie je de kaart waarop de gemeenten die het LEKP 2.0 ondertekenden staan aangeduid. In totaal gaat dit om 231 steden en gemeenten.