Wie een goed inzicht wil krijgen in de ambtelijke organisatie van het eigen lokaal bestuur, bekijkt best het organogram. Op basis van het organogram krijg je inzicht in de structuur van functies, diensten, afdelingen, directies, en hoe die zich tot elkaar verhouden. Gemeenten en het OCMW hebben een gezamenlijk organogram.

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door de algemeen directeur in samenwerking met de financieel directeur en de andere leden van het managementteam:

Algemeen directeur

De gemeentelijke en OCMW-administratie staat onder leiding van de algemeen directeur. De algemeen directeur zit op het snijpunt tussen de politieke en de ambtelijke organisatie en heeft een heel uitgebreide reeks taken en bevoegdheden. Sommige daarvan vloeien rechtstreeks voort uit het decreet, andere komen bij de algemeen directeur na delegatie van een politiek orgaan.

De algemeen directeur moet zich gedragen naar de onderrichtingen van de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, de OCMW-raad, de voorzitter van de OCMW-raad, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Financieel directeur

Naast de algemeen directeur is er ook een financieel directeur die de gemeente en het OCMW bediend. Zoals de naam het zelf zegt heeft de financieel directeur verschillende financiële bevoegdheden. De financieel directeur werkt deels onder de functionele leiding van de algemeen directeur, en voor een deel van zijn taken in volle onafhankelijkheid.

Managementteam

In elk lokaal bestuur is er een gezamenlijk managementteam (MAT) voor gemeente en OCMW.
Dat MAT bestaat minimaal uit:

  • de algemeen directeur (en de eventuele adjunct-algemeendirecteur),
  • de financieel directeur (en de eventuele adjunct-financieeldirecteur),
  • de burgemeester, maar enkel met raadgevende stem

Daarnaast zitten in het managementteam de personen waarvan de deelname nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente en het OCMW. In het organogram wordt bepaald welke functies dit zijn. De burgemeester (of de schepen die de burgemeester in zijn plaats aangewezen heeft) kan als enige politieke mandataris deel uitmaken van het MAT.

Het managementteam heeft vooral een rol bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van de gemeente en het OCMW, en de interne communicatie.

Ook interessant:

Externe partners