Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de lokale besturen: ongeveer één vijfde van de inkomsten van de lokale besturen vloeit voort uit deze Vlaamse subsidie. Het fonds wordt onder de gemeenten verdeeld op basis van verscheidene maatstaven. Voor de besteding ervan is het lokale bestuur ongebonden; ze kan naar eigen inzicht deze financiële middelen aanwenden. Het Gemeentefonds kent verschillende aanvullende dotaties. 

Meer daarover leest u in deze tekst over het Gemeentefonds. Een uitgebreide versie van die tekst, inclusief historische schets en gedetailleerde beschrijving van de verdeling van het Fonds, vindt u terug in het handboek Lokaal Financieel Management

 

Het Gemeentefonds zoals we dat vandaag kennen bestaat sinds 2002. In dit artikel leest u de belangrijkste cijfers en evoluties van twintig jaar Gemeentefonds. 

'Een duaal Vlaanderen' - vrije tribune Guido De Padt over de verdeling van het Gemeentefonds (december 2016)

 

Berekening verdeling

De details van de verdeling per boekjaar vindt u hieronder: 

Links

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u o.a. informatie over de aanvullende dotaties en de ramingen voor de volgende jaren terug. 

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde in 2022 de studie: 'Het Gemeentefonds. Een analyse van de beleidsprincipes.', samen met de deelrapporten nulmeting en inzichten uit andere financieringssystemen