Scroll naar beneden voor de lijst met documenten

Groeipakket: Webinar Voorschotten OCMW op toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

Op 20 en 25 januari 2022 organiseerde het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG), samen met de POD Maatschappelijke Integratie en de VVSG een webinar over het verlenen van voorschotten op toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het wettelijk subrogatierecht van de OCMW's. Tijdens dit webinar werd de Leidraad Subrogatie OCMW toegelicht. Deze leidraad werd opgesteld in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en de VVSG. De doelstelling van deze leidraad is het toekennen van voorschotten op Groeipakket door het OCMW zoveel mogelijk te beperken. Deze leidraad is te vinden op Gpedia, het kennisportaal Groeipakket. 

Bekijk het webinar.

Hier vind je de presentatie.

Hier vind je de Vragen en Antwoorden van het webinar

Mediprima: Nieuwe bevoegdheidsregel, 45-dagentermijn wordt 60-dagentermijn, invoering financiële sanctie voor OCMW's

De wet van 29 maart 2018 tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Inforum nr. 324021) is op 11 april 2020 (deels) in werking getreden. De nieuwe bevoegdheidsregel, de wijziging van de 45-dagenregel in 60-dagenregel en de invoering van een financiële sanctie voor de OCMW's die geen of een onvolledig sociaal onderzoek gevoerd hebben, zijn al van toepassing. De nieuwe opdrachten van de Hulpkas ZIV zullen pas operationeel worden als de vereiste uitvoeringsbesluiten er zijn. 

Volgens de nieuwe bevoegdheidsregel voorzien in artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965 blijft het OCMW dat een beslissing Mediprima genomen heeft, bevoegd tijdens de hele geldigheidsperiode van deze beslissing Mediprima. Dat OCMW is ook bevoegd voor alle andere hulpverlening dan de medische aan de hulpvrager. Indien de bevoegdheid wijzigt tijdens de geldigheidsperiode van de beslissing Mediprima kan het OCMW zijn beslissing Mediprima voor de toekomst intrekken. De geldigheidsperiode van de beslissing Mediprima eindigt als het OCMW de beslissing Mediprima ingetrokken heeft en het dossier overgemaakt heeft aan het bevoegde OCMW. Wanneer er evenwel tijdens de geldigheidsperiode van de beslissing Mediprima een hospitalisatie van de betrokkene is, blijft hetzelfde OCMW bevoegd voor de ononderbroken duur van de hospitalisatie, ook als de hospitalisatie de geldigheidsperiode van de beslissing Mediprima overschrijdt. 

Voor beslissing Mediprima wordt de 45-dagentermijn nu een 60-dagentermijn. Dat geeft de OCMW's meer tijd om hun sociaal onderzoek te doen en een correcte beslissing te nemen.

Ten slotte wordt de mogelijkheid ingevoerd om een financiële sanctie op te leggen aan OCMW's die geen of een onvolledig sociaal onderzoek gevoerd hebben of die nagelaten hebben om de hulpvrager aan te sluiten bij een ziekenfonds (of de HZIV). Deze sanctie komt in de plaats van de vroegere terugvordering door de POD MI. Die terugvordering is nu immers niet meer mogelijk omdat de betalingen niet langer via het OCMW maar via de Hulpkas ZIV lopen.

Lees meer in de omzendbrief van de POD MI. Zie ook FAQ 6.3 van de POD MI (exit-strategie 24 juni 2021).

Geen bevel meer als schorsend RVV-beroep nog mogelijk is: praktische gevolgen voor OCMW-hulpverlening

Naar aanleiding van een arrest van de Raad van State (nr. 238.170) van 11 mei 2017 is de werkwijze van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de gemeenten m.b.t. het afleveren van een bevel om het grondgebied (hierna een bevel) te verlaten gewijzigd. Als er tegen de beslissing van de DVZ of de gemeente nog een schorsend RvV-beroep kan worden ingediend, mag er tegelijk met die beslissing geen bevel meer afgeleverd worden. 

De meest voorkomende beslissingen die niet langer gepaard gaan met een bevel, zijn beslissingen m.b.t. het verblijf van Unieburgers en hun familieleden (bijlagen 20 en 21) en m.b.t. gezinshereniging met een derdelander (bijlagen 14 en 14ter). Ook al wordt er geen bevel meer afgeleverd, toch moet de gemeente de betrokkene op de datum van de beslissing (en dus met terugwerkende kracht) afvoeren wegens verlies van verblijfsrecht. Het bevel wordt dan pas afgeleverd als de beroepstermijn verstreken is wanneer er geen beroep werd ingediend of als de RVV het beroep verworpen heeft. Dat bevel zal een bijlage 13 zijn. Het is ook mogelijk dat er een bevel herleeft dat voordien in een andere procedure afgeleverd werd. 

Een aandachtspunt voor de OCMW's is dat de steunverlening (equivalent leefloon) door het OCMW ingeval van een bijlage 20 of bijlage 21 (dus bij Unieburgers, hun familieleden en de familieleden van een Belg) pas stopgezet mag worden als de procedure afgesloten werd met een betekende en verstreken bijlage 13. Concreet gaat het dan over steunverlening (equivalent leefloon) aan een wegens verlies van verblijfsrecht afgevoerde hulpvrager. De POD MI zal daarom een foutcode sturen na 2 maanden. Het computersysteem voorziet bij een afvoering wegens verlies van verblijfsrecht immers slechts automatisch voor 2 maanden verder recht op equivalent leefloon. Nadien moet dit manueel ingevoerd worden. Dat gebeurt telkens voor een beperkte periode (3 maanden) omdat er steeds moet worden nagekeken of er intussen geen bevel betekend werd. Het OCMW kan dus na 2 maanden equivalent leefloon blijven toekennen maar dit zal manueel aangepast moeten worden door de Front Office. De POD MI geeft dan telkens een verlenging van het recht op steun voor 3 maanden.

In de praktijk is er een probleem voor de opvolging van de dossiers door het OCMW. De bijlage 13 wordt immers niet in het Rijksregister of de KSZ vermeld. Hoe moet het OCMW dan weten wanneer de steunverlening stopgezet kan worden? Ook de opvolging van oudere bevelen die eventueel herleven is niet realistisch.

In de praktijk blijkt verder ook nog dat de DVZ momenteel slechts in bepaalde gevallen (bijv. problemen openbare orde of fraude) een bijlage 13 betekent als de beroepstermijn RVV verstreken is zonder ingediend beroep of als de RVV het beroep afgewezen heeft.

Voor meer informatie verwijzen we naar de VVSG-nota's over het Recht op maatschappelijke dienstverlening bij een bijlage 35 en Geen bevel meer als er nog een schorsend RVV-beroep mogelijk is - Impact voor OCMW-dienstverlening.

Nuttige VVSG-nota's

Opleiding

29 sep '22