Geen bevel meer als schorsend RVV-beroep nog mogelijk is: praktische gevolgen voor OCMW-hulpverlening

De werkwijze van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de gemeenten m.b.t. het afleveren van een bevel om het grondgebied (hierna bevel) te verlaten is gewijzigd. Als er tegen de beslissing van de DVZ of de gemeente nog een schorsend RVV-beroep kan worden ingediend, mag er tegelijk met die beslissing geen bevel meer afgeleverd worden. De meest voorkomende beslissingen die niet langer gepaard gaan met een bevel, zijn beslissingen m.b.t. het verblijf van EU-burgers en hun familieleden (bijlagen 20 en 21) en m.b.t. gezinshereniging met een derdelander (bijlagen 14 en 14ter). Ook al wordt er geen bevel meer afgeleverd, toch moet de gemeente de betrokkene op de datum van de beslissing (en dus met terugwerkende kracht) afvoeren wegens verlies van verblijfsrecht. Het bevel wordt dan pas afgeleverd als de beroepstermijn verstreken is wanneer er geen beroep werd ingediend of als de RVV het beroep verworpen heeft. Dat bevel zal een bijlage 13 zijn. Het is ook mogelijk dat er een bevel herleeft dat voordien in een andere procedure afgeleverd werd. Voor het recht op OCMW-hulpverlening wijzigt er in theorie niets.

In de praktijk is er wel een probleem voor de opvolging van de dossiers door het OCMW. De bijlage 13 wordt immers niet in het Rijksregister of de KSZ vermeld. Hoe moet het OCMW dan weten wanneer de steunverlening stopgezet kan worden? Ook de opvolging van oudere bevelen die eventueel herleven is niet realistisch. In de praktijk blijkt verder ook nog dat de DVZ momenteel slechts in bepaalde gevallen (bijv. problemen openbare orde of fraude) een bijlage 13 betekent als de beroepstermijn RVV verstreken is zonder ingediend beroep of als de RVV het beroep afgewezen heeft.

Een ander aandachtspunt voor de OCMW's is dat de steunverlening (equivalent leefloon) door het OCMW ingeval van een bijlage 20 of bijlage 21 (dus bij EU-burgers, hun familieleden en de familieleden van een Belg) ook pas stopgezet mag worden als de procedure afgesloten werd met een betekende en verstreken bijlage 13. Concreet gaat het dan over steunverlening (equivalent leefloon) aan een wegens verlies van verblijfsrecht afgevoerde hulpvrager. De POD MI zal daarom een foutcode sturen na 2 maanden. Het computersysteem voorziet bij een afvoering wegens verlies van verblijfsrecht immers slechts automatisch voor 2 maanden verder recht op equivalent leefloon. Nadien moet dit manueel ingevoerd worden. Dat gebeurt telkens voor een beperkte periode (3 maanden) omdat er steeds moet worden nagekeken of er intussen geen bevel betekend werd. Het OCMW kan dus na 2 maanden equivalent leefloon blijven toekennen maar dit zal manueel aangepast moeten worden door de Front Office. De POD MI geeft dan telkens een verlenging van het recht op steun voor 3 maanden.

Voor meer informatie verwijzen we naar de VVSG-nota's over het Recht op maatschappelijke dienstverlening bij een bijlage 35 en Geen bevel meer als er nog een schorsend RVV-beroep mogelijk is.

Nieuwe wetgeving asielprocedure en opvang asielzoekers in werking

Op 22 maart 2018 treden de wetswijzigingen m.b.t. de asielprocedure en de opvang van asielzoekers in werking. De asielzoeker wordt de verzoeker om internationale bescherming en de asielaanvraag wordt een verzoek om internationale bescherming (IB). Een verzoek IB gebeurt voortaan in 3 fasen: het doen, het registreren en het daadwerkelijk indienen van het verzoek IB. Een meervoudige asielaanvraag wordt een volgend verzoek IB. De werkwijze m.b.t. de afgifte van de bijlage 13quinquies na een negatieve beslissing verandert opnieuw. De bijlage 13quinquies wordt nu pas na de definitieve negatieve beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of de RVV afgeleverd. Concreet dus na een negatieve CGVS-beslissing waartegen geen RVV-beroep wordt ingediend of na een negatief RVV-arrest. In deze VVSG-nota Nieuwe Asielprocedure en in de Kadernota Nieuwe Asielprocedure van Fedasil alsook de FAQ Nieuw Asielprocdure van Fedasil vind je meer informatie.

Nuttige VVSG-nota's

Opleiding

05 nov '19