Welkom! Hieronder vindt u de meest relevante informatie voor lokale besturen en welzijnsverenigingen over de IFIC-implementatie en de voorafnames op IFIC. Klik op de hyperlinks in de inhoudstafel om naar een welbepaalde titel te springen. Bij de titel recente inhoudelijke updates kan je snel navigeren naar de laatste vernieuwingen op de site.


Recente inhoudelijke updates

 

Algemene inhoudstafel

Op deze webpagina vind je alle informatie over IFIC en de IFIC-voorafnames terug. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met de meest recente stand van zaken.

Kijk ook geregeld op de vzw IFIC-website (Vlaamse publieke geregionaliseerde zorgsectoren) voor de nieuwste informatie. Hier staan ook enkele modeldocumenten opgelijst voor de IFIC-doorvoering in de ouderenzorg.

Op 24 november 2021 werden de IFIC protocollen voor de ouderenzorg goedgekeurd door het Comité C1. Bekijk hieronder de opname van het VVSG-webinar die de uitrol van zowel IFIC als de IFIC voorafnames samenvat (Uitrol IFIC-functies en IFIC-barema’s en voorafnames IFIC-loonhuis kinderopvang en gezinszorg: stand van zaken). Om de basis van IFIC op te frissen is deze webinar zeer verhelderend. De PowerPoint-presentatie kun je hier alvast downloaden.


Voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg wordt de uitrol van een IFIC functieclassificatie en loonhuis pas in 2023 opgestart. Er is wel een voorafname hierop, in de vorm van nieuwe salarisschalen voor deze sectoren. De voorafnames gebeuren "vooraf" de echte IFIC-implementatie, vandaar de naam. De VVSG organiseerde afzonderlijke digitale fora voor deze sectoren, op respectievelijk 10 (thuiszorg) en 11 (kinderopvang) januari 2022 (zie verder voor meer info). 

 

Stappenplan voor aanwervingen vanaf 1 januari 2022

Voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 januari 2022 moeten nu de nodige stappen gezet worden. Je moet niet wachten op de aangepaste Rechtspositiebesluiten. Minister Somers heeft op 22 december 2021 een brief hierover verstuurd.  

Klik hier voor een stappenplan

Hieronder vind je presentaties over IFIC en de IFIC-voorafnames die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een toelichting tijdens een personeelsvergadering. Het betreft:

Voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg: in de twee bovengenoemde presentaties vind je terug wat de IFIC-voorafname voor jouw sector betekent, inclusief een stappenplan.

 

De rechtspositiebesluiten die een juridisch kader moeten bieden voor de IFIC-maatregelen raakt in 2021 niet meer rond. IFIC wordt echter al vanaf 1 januari 2022 uitgerold (uitrol IFIC voor nieuwe medewerkers in de ouderenzorg + voorafname onder de vorm van nieuwe salarisschalen voor bepaalde functies in de sectoren kinderopvang en thuiszorg). Om de lokale besturen hiervoor enige houvast te bieden, heeft minister Somers op 22 december 2021 een brief verstuurd. In de brief verduidelijkt de minister dat de protocollen op 1 januari 2022 in werking treden en vraagt hij aan de lokale besturen om toe te zien op de uitvoering ervan, ook al zijn de rechtspositiebesluiten nog niet aangepast.

De Vlaamse regering heeft op 8 juli 2022 een besluit genomen over de invoering van de nieuwe IFIC-functieweging en IFIC-verloning in de publieke ouderenzorg en over de invoering van enkele nieuwe salarisschalen in de kinderopvang en de gezinszorg en logistieke diensten. Hiermee is het dus definitief goedgekeurd.

Dit besluit schept ook duidelijkheid voor de verloning van onze zorgkundigen:

De zorgkundigen die instappen in de IFIC-functieclassificatie en vóór hun instap ofwel de functionele loopbaan D1-D3, ofwel de functionele loopbaan C1-C2, ofwel de nieuwe salarisschaal van verzorgende in de gezinszorg (dus de voorafname op de IFIC-salarisschaal) genoten, blijven genieten van de C2-salarisschaal, zodra die regeling gunstiger is dan de salarisschaal volgens IFIC-categorie 11. Deze salarisschaal van deze zorgkundigen, waarbij de medewerker voor de eerste 18 jaar anciënniteit verloond wordt volgens de IFIC-categorie 11 en vanaf het 19de jaar anciënniteit volgens de C2-salarisschaal, is hier schematisch terug te vinden. Het gaat om een overgangsmaatregel voor wie in de publieke sector werkt en reeds als zorgkundige verloond wordt. Dit geldt zowel voor de eigen zorgkundigen (die al in dienst) zijn als voor zorgkundigen die nu of later overkomen van een andere publieke zorgvoorziening.

Zorgkundigen die vanuit de private ouderenzorg in dienst treden of zorgkundigen-schoolverlaters ontvangen niet deze bijpassing; zij krijgen enkel de salarisschaal IFIC-categorie 11.

Vragen over het bereikte akkoord (dat dus ruimer gaat dan enkel over de verloning van de zorgkundigen) kunnen gesteld worden in onze Kennisgroep Personeelsbeleid

Hoe geef je dit dan door in de DmfA-aangifte? Hier is op 17 januari 2022 een communicatie over verschenen. Deze kan je hier terugvinden.

Hieronder vind je de gedesindexeerde salarisschalen (schalen aan 100%), exclusief de haard- of standplaatstoelage.
 

      OUDERENZORG (IFIC)

 • IFIC salarisschaal verzorgenden / zorgkundigen in de ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra):
 1. IFIC salarisschaal in dienst zijnde verzorgenden / zorgkundigen of verzorgenden / zorgkundigen die overkomen uit de publieke sector:
  IFIC salarisschaal eigen verzorgende/zorgkundige ouderenzorg
   
 2. IFIC salarisschaal verzorgenden / zorgkundigen die overkomen uit de private sector:
  IFIC salarisschaal verzorgende/zorgkundige private sector
   
 3. Protocol (deel 2): Bijlage met gedesindexeerde bedragen barema's

 

HAARD- en STANDPLAATSTOELAGE (publieke sector)

In de publieke sector behoudt het personeel de haard- en standplaatstoelage.  Hier vind je de bedragen.

 

VIA6-financiering en IFIC

Op 20 juni 2022 organiseerde de VVSG samen met de GSD-V een webinar over de VIA6-financiering en IFIC. Inhoudelijk werd er gesproken over de algemene principes van VIA6, de dataverzameling binnenin VIA en de deelakkoorden.

Het webinar en de presentatie (in PDF) staan integraal te herbekijken op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid onder de gespreksnaam "Opname: webinar VIA6-financiering en IFIC." Om de presentatie te raadplegen scrol je naar beneden in het groepsgesprek. Om de opnames snel terug te vinden is de gespreksnaam in de zoekbalk typen of plakken de handigste optie. Ben je nog geen lid van de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid? Stuur ons dan een aanvraag via info@vvsg.be.
 

VIA-deelcodes

In het kader van de VIA-akkoorden moeten werkgevers sinds 1 januari 2019 een meer specifieke DmfA -code, de zogenaamde VIA-deelcode, in de RSZ-aangifte meegeven dan voorheen. Deze specifieke VIA-deelcode maakt het verzamelen van loon- en tewerkstellingsgegevens mogelijk. Deze verzameling van gegevens is in de eerste plaats nuttig om de nodige beleidsmatige analyses te kunnen uitvoeren in het kader van de voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden. 

Maar ook voor het lokaal bestuur zelf is een correcte toekenning van de juiste VIA-deelcode belangrijk, aangezien de toekenning van VIA-subsidies aan het bestuur gebeurt op basis van deze VIA-deelcodes. Het gaat om VIA-subsidies in uitvoering van het VIA5-akkoord van 8 april 2020 en van het VIA6-akkoord van 22 december 2020. 

Omdat de informatie niet helemaal duidelijk bleek zocht VVSG samen met de helpdesk vivosocialprofit.org en GSD-V uit wat dit concreet betekent voor de lokale besturen.

Geen paniek, je sociaal secretariaat is hiervan op de hoogte en brengt dit voor jou in orde. Lees hier de geactualiseerde handleiding naar aanleiding van de vragen van lokale besturen bij het VIA6-akkoord van 22 december 2020. Bekijk hier het overzicht van de te gebruiken codes voor de diverse VIA-sectoren.

De financiering van de IFIC meerkost voor de medewerkers in de ouderenzorg (woonzorgcentra en centra voor dagverzorging) in 2021 en 2022 krijgt meer vorm.

Wij informeren jullie hieronder alvast over de werkwijze die we in onderling akkoord met de sociale secretariaten en het agentschap zorg en gezondheid zullen hanteren voor het rechtenjaar 2021:

Voor de periode Q3 en Q4 2021 (het derde en vierde kwartaal van 2021) zullen de sociale secretariaten een IFIC rapporteringsformulier in Excel aanreiken aan de lokale besturen waaruit de IFIC loonrechtzettingen (de IFIC meerkost dus) voor de medewerkers in de ouderenzorg voor de periode juli-december 2021 af te leiden valt.

Alle nodige informatie (KBO-nummer, werknemernummer, werkgeverscategorie, werknemerscategorie, prestatiemaand, vestigingseenheidsnummer en de looncomponenten) zal vooraf ingevuld zijn door de sociale secretariaten, met uitzondering van het RIZIV-nummer, dat zullen de initiatiefnemers zelf moeten aanvullen.

Met RIZIV nummer bedoelen we het RIZIV nummer van de voorziening. In de meeste gevallen heeft ieder woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging een eigen RIZIV nummer. Sommige initiatiefnemers passen het zogenaamde campusbesluit toe waardoor bijvoorbeeld verschillende woonzorgcentra (maximum 3) hetzelfde RIZIV nummer hebben. Het RIZIV nummer van het woonzorgcentrum en het centrum voor dagverzorging kan je o.a. terugvinden op de eerste pagina van de berekeningsbundel van de basistegemoetkoming voor zorg.

We vragen dat jullie de Excel die jullie zullen ontvangen van het sociaal secretariaat te vervolledigen door iedere medewerker ouderenzorg die op dit overzicht voorkomt, toe te wijzen aan het RIZIV nummer van het woonzorgcentrum of het centrum voor dagverzorging waarvoor hij/zij werkt.

Het RIZIV-nummer is een essentieel gegeven omdat het agentschap zorg en gezondheid een IFIC uitbetaling zal doen per RIZIV-nummer.

De lokale besturen zullen na manuele toevoeging van het RIZIV-nummer een kopie van het rapporteringsformulier bezorgen aan de GSD-V die alles in een betaalbestand zal gieten voor het agentschap zorg en gezondheid. De precieze instructies hierrond zullen wij opnemen in een heldere handleiding en op een later tijdstip verspreiden.
 

Belangrijk in dit stadium is dat jullie de concrete instructies van jullie sociaal secretariaat afwachten vooraleer jullie de IFIC loonrechtzettingen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 voor de medewerkers in de ouderenzorg opstarten. Het is immers noodzakelijk dat de IFIC loonregularisaties kunnen afgezonderd worden van andere loonrechtzettingen in deze periode. Het IFIC rapporteringsformulier kan immers in geen geval andere loonrechtzettingen bevatten.

 

Een schematische voorstelling van de uitbetaling van de IFIC-meerkost:

In deze nota (versie 2 - 15/07/2022) vind je een overzicht van de gevolgen van de retroactieve regularisatie van de lonen, enerzijds wat betreft de RSZ-aangifte en anderzijds wat betreft de impact op medewerkers met een uitkering.

Je kan deze afbeelding hier downloaden voor eigen gebruik.

Verschil intern en extern beroep (ook terug te vinden in de protocollen):

 • Intern beroep: als er een intern beroep wordt ingediend, dient er een interne beroepscommissie opgericht te worden in het betrokken lokaal bestuur. Deze beroepscommissie bestaat uit de procesverantwoordelijke, vertegenwoordigers van de werkgever en vakbondsafgevaardigden. Alle leden hebben een IFIC-opleiding gevolgd.
 • Extern beroep: na afloop van het intern beroep is er de mogelijkheid om een extern beroep in te dienen. Dit gebeurt dan op sectoraal niveau.

Onderstaande documenten zijn sinds kort allemaal raadpleegbaar op de site van vzw IFIC: 

 

Algemeen:

 • Verklaring voor een ontbrekende functie in Word-formaat
  • In het kader van de implementatie, kan dit formulier enkel worden gebruikt na de toewijzingsprocedure
   (dus in voorkomend geval na de definitieve beslissing van de beroepscommissies)
 • Schema implementatie IFIC (zie vorige titel)

 

Nuttige documenten voor de werkgevers:

 

Nuttige documenten voor de werknemers:

 • Model: formulier bevestiging van de keuze m.b.t. het IFIC-barema in PDF-formaat of Word
 • Formulier intern beroep in PDF-formaat of Word
 • Formulier extern beroep in PDF-formaat of Word
 • Hoe lees ik een individuele simulatiefiche voor mijn nieuwe IFIC-functie? (beschikbaar in PDF-formaat)

De individuele simulatietool IFIC is beschikbaar

De communicatie en de link naar de tool staat in detail beschreven op de kennisgroep personeelsbeleid onder de gespreksnaam "Invoering IFIC-functieclassificatie en IFIC-loonhuis in de publieke ouderenzorg: nieuwe versie IFIC individuele simulatietool (V0.7)."

Klik hier om naar de kennisgroep personeelsbeleid te gaan

Vzw IFIC organiseerde in maart een vijftal infosessies over het gebruik van de IFIC individuele simulatietool (enkel ouderenzorg). Deze infosessie(s) werden specifiek georganiseerd voor HR- en personeelsdiensten die de simulatietool zullen invullen en gebruiken. 


De presentatie van deze opleiding kan je hier downloaden.

Inhoud van de presentatie:

 • Algemene context en doel van de simulatietool
 • Overzicht input en output van de tool
 • Methodologie
 • Illustratie van de resultaten (simulatiefiches).


Bij vragen of problemen over de simulatietool en/of de presentatie contacteer je best het specifieke emailadres van vzw IFIC: tool.publiek.vl@if-ic.org

 

Hier bundelen we de vragen (met antwoorden) over IFIC die bij de VVSG zijn binnengekomen, en door de VVSG is samengesteld. Om een specifiek kernwoord te zoeken gebruik je de zoekfunctie "Control + F."

 • FAQ - deel 1 (23 december 2021) 
 • Bijlage bij de FAQ, deel 1: ontbrekende functies (voorstel van formulering - het doel en de taken van een zestal functies in de ouderenzorg).
 • FAQ - deel 2 (Versie 5 - update 24 mei 2022) .
  • In versie 4 is er een verduidelijking over wat in het arbeidscontract moet aangepast worden bij de IFIC-doorvoering en een vraag over de erkenning van ergotherapeuten. In versie 5 is er een aanvulling over de kinesitherapeuten in IFIC.

 

Ondertussen heeft ook vzw IFIC enkele veelgestelde vragen en antwoorden over de toepassing van de IFIC-functieclassificatie en IFIC-loonhuis in de geregionaliseerde publieke ouderenzorg gepubliceerd. Lees hier de vzw IFIC FAQ. Deze is gepubliceerd door de vzw IFIC en gezamenlijk opgesteld door de sociale partners, de VVSG en vzw IFIC.

De VSSG wil in het IFIC dossier intensief inzetten op de ondersteuning van de lokale besturen en welzijnsverenigingen. Op de IFIC-fora kunnen leden snel een antwoord op hun vragen krijgen en ervaringen met elkaar uitwisselen over de IFIC-doorvoering in de ouderenzorg.


Het volgende IFIC forum gaat door op:

 • Datum nog te bepalen


De deelnamelinks voor volgende MS-teams bijeenkomsten zullen te vinden zijn op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid.

Er gingen ondertussen al enkele IFIC-fora door de afgelopen maanden: 12 in totaal. Het meeste recente forum ging door op 30 juni 2022. Wil je deze fora herbekijken? Dat kan! Deze opnames zijn integraal te bekijken op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid onder de gespreksnaam: "Update juli: alle opnames van de IFIC fora en de IFIC-voorafname fora". Om de opnames snel terug te vinden is de gespreksnaam in de zoekbalk typen of plakken de handigste optie. Ben je nog geen lid van de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid? Stuur ons dan een aanvraag via info@vvsg.be

 

In deze nota vind je een overzicht van de gevolgen van de retroactieve regularisatie van de lonen, enerzijds wat betreft de RSZ-aangifte en anderzijds wat betreft de impact op medewerkers met een uitkering.

Met deze onderstaande Excel tools kun je de 'oude' Kelchtermans salarisschalen vergelijken met de aangepaste salarisschalen. Je vindt er de salarisschalen terug van de kinderbegeleider, de verzorgende en de logistiek medewerker, zonder en met de haard- en standplaatstoelage. 

 • Excel tool met de bedragen vanaf 1 juni 2022 (index 1,8845)
 • Excel tool met de bedragen vanaf 1 april 2022  (index 1,8476)
 • Excel tool  met de bedragen vanaf 1 februari 2022  (index 1,8114)
 • Excel tool  met de bedragen vanaf 1 oktober 2021  (index 1,7758)

Kinderopvang en thuiszorg FAQ (versie 9 - 12 april 2022): in de recentste versie is een vraag toegevoegd over kinderbegeleiders in de buitenschoolse opvang zonder middelbaar diploma (vraag 1.10). Om een specifiek kernwoord te zoeken gebruik je de zoekfunctie "Control + F."

In januari 2022 werden twee afzonderlijke digitale fora georganiseerd in de vorm van een MS-Teams bijeenkomst. Dit was voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg. Hierbij werd ingezoomd op de IFIC-voorafnames voor deze sectoren, met een toelichting, ruimte voor vraagstelling en ervaringsuitwisseling. 

Deze fora gingen door op maandag 10 (thuiszorg) en dinsdag 11 (kinderopvang) januari 2022. Wil je deze fora herbekijken? Dat kan! Deze opnames zijn integraal te bekijken op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid onder de gespreksnaam: "Update: alle opnames van de IFIC fora en de IFIC-voorafname fora". Om de opnames snel terug te vinden is de gespreksnaam in de zoekbalk typen of plakken de handigste optie. Ben je nog geen lid van de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid? Stuur ons dan een aanvraag via info@vvsg.be

Hieronder vind je de gedesindexeerde salarisschalen (schalen aan 100%), exclusief de haard- of standplaatstoelage.
 

    KINDEROPVANG (voorafname op IFIC)

 • Nieuwe salarisschaal kinderbegeleiders in de kinderopvang (groepsopvang baby’s en peuters en buitenschoolse opvang),
  in de plaats van huidig C-, D- en E-niveau (voorafname op IFIC):
  salarisschaal kinderbegeleider


  THUISZORG (voorafname op IFIC)
   
 • Nieuwe salarisschalen gezinszorg en aanvullende thuiszorg:
 1. Nieuwe salarisschaal verzorgende, in de plaats van huidig C- en D-niveau (voorafname op IFIC): 
  salarisschaal verzorgende gezinszorg
   
 2. Nieuwe salarisschaal logistiek medewerker, in de plaats van huidig D- en E-niveau (voorafname op IFIC): 
  salarisschaal logistiek medewerker aanvullende thuiszorg

 


HAARD- en STANDPLAATSTOELAGE (publieke sector)

In de publieke sector behoudt het personeel de haard- en standplaatstoelage.  Hier vind je de bedragen.