De maatschappelijke opgave

Vele lokale besturen nemen reeds heel wat initiatieven waardoor mensen elkaar in het dagdagelijks leven ondersteunen en zorg voor elkaar dragen.

Toch valt een toenemend aantal mensen in de samenleving uit de boot omwille van ziekte, handicap of andere kwetsbare leefsituatie.

Maar ook die mensen willen werken, wonen, erbij horen in de buurt, mobiel zijn, een leuke vrijetijdsbesteding hebben,…

Dit plaatst lokale besturen voor de uitdaging om in co-creatie met hun inwoners, zorgpartners en de ondernemers op hun grondgebied een sterk horizontaal sociaal beleid te voeren, waarin élk beleidsdomein (zorg, wonen, werk, economie, onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, ruimtelijke planning, …) zijn verantwoordelijkheid opneemt en mede eigenaar is, in samenhang tot elkaar.

Zo worden alle inwoners in de gemeente of stad en ook alle medewerkers gestimuleerd om elkaar op al hun levensdomeinen beter te ondersteunen en meer zorg voor elkaar te dragen.

ACTUEEL

Visie

Vermaatschappelijking geeft de samenleving (de burgers en de gemeenschappen) een grotere en duidelijke rol en verantwoordelijkheid om mensen in kwetsbaarheid een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen.

Zo kunnen mensen in kwetsbaarheid er ook bij horen en ertoe doen. Op al hun levensdomeinen. 

Dat is de focus bij het ontwikkelen van een sterk horizontaal sociaal lokaal beleid. Dit vraagt om een integrale aanpak en zorg en ondersteuning die voor de volle 100% geïntegreerd in de samenleving verloopt. 

Het rol en de verantwoordelijkheid die de samenleving krijgt in de vermaatschappelijking, is sterk verweven met de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal, internationaal) en van de markt (profit, social profit en non profit).

De uitgangspunten van vermaatschappelijking zijn:

  • een solidaire samenleving, gekenmerkt door 'warme' en 'koude' solidariteit
  • een inclusieve samenleving, gekenmerkt door inclusief burgerschap: erbij horen en ertoe doen
  • respect voor mensenrechten en realisatie van sociale grondrechten
  • burgerdemocratie in relatie tot de representatieve democratie
  • kwaliteit van leven: zelfbepaling in relatie tot de gemeenschap waartoe je behoort, vraagsturing en regie over eigen leven
  • kracht- en contextgericht werken
  • gemeenschapszorg
  • deïnstitutionalisering

Vermaatschappelijking heeft zowel een sociale als een structurele component. Lees meer...

Speerpunten voor een sterk horizontaal sociaal lokaal beleid

Het lokaal bestuur maakt met participatie van en in coproductie met zijn partnerorganisaties en inwoners werk van een solidaire, inclusieve samenleving, waarin iedereen een plaats heeft maar waarin iedereen ook zijn rol en verantwoordelijkheid opneemt.

Speerpunten van dit beleid zijn:

Alleen met dergelijke integrale beleidsaanpak draagt het lokaal bestuur bij tot een juiste vermaatschappelijking van zorg (health in all policies).

Thema's

Praktijken

Neem een kijkje in onze praktijkenbank. Zie ook ons praktijkenoverzicht.

Vlaams en federaal beleid

In opbouw

Wat doet de VVSG voor de lokale besturen?

Als netwerkorganisatie

Ook inzake vermaatschappelijking van zorg en buurtgerichte zorg brengt de VVSG lokale besturen en hun partners samen en zorgt ze voor kruisbestuiving van kennis en goede praktijken. Dat gebeurt tijdens werkbezoeken, op bijeenkomsten van leernetwerken en regionale overlegplatformen, op de events die de VVSG organiseert rond thema's die raakvlak hebben met vermaatschappelijking, via de communicatiekanalen van de VVSG, enz.

Als adviesverlener

Adviesverlening inzake buurtgerichte zorg en vermaatschappelijking van zorg (health in all policies) op maat van het lokaal bestuur.

Als belangenbehartiger

Heel wat randvoorwaarden voor de vermaatschappelijking van zorg (op alle domeinen: welzijn en zorg, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, publieke ruimte,...) situeren zich op Vlaams en federaal niveau. Zo dient er bv. voldoende eerstelijnshulp te zijn (bij zorgtekorten wordt vermaatschappelijking van zorg gepercipieerd als een besparingsoperatie van een terugtredende overheid), er dienen voldoende aangepaste en betaalbare woningen te zijn, er mogen geen drempels zijn op de arbeidsmarkt, inclusief onderwijs moet mogelijk zijn, inkomens van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie moeten minstens gelijk zijn aan de armoedegrens, enz. 

De VVSG doet aan dossiervorming en behartigt de belangen van de lokale bestuen opdat deze randvoorwaarden op Vlaams en federaal niveau zouden ingevuld worden.

Onderzoek/ publicaties

In opbouw

Contactpersoon

VVSG, Dany Dewulf, stafmedewerker Inclusie en vermaatschappelijking van zorg

Recente kennisitems

Zorgzame buurten als krachtig verhaal voor nabije en warme zorg 1
Kennisitem - 11-06-2021
Zorgzame buurten als krachtig verhaal voor nabije en warme zorg
# Vermaatschappelijking, Publieke zorg, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Buddyproject met fietstaxidienst voor ouderen 2
Kennisitem - 14-07-2021
Buddyproject met fietstaxidienst voor ouderen
# Samenleven in diversiteit: goede praktijken, Diversiteit, Mobiliteit, Ouderenzorg, Vermaatschappelijking, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
De buurbel, een digitaal burennetwerk in Aalst 3
Kennisitem - 02-03-2021
De buurbel, een digitaal burennetwerk in Aalst
# Innovatie en digitale transformatie, Publieke zorg, Ouderenzorg, Vermaatschappelijking, Bestuur Lees meer
Vermaatschappelijking 4
Kennisitem - 14-04-2021
Vermaatschappelijking
# Vermaatschappelijking, Lokaal Sociaal Beleid, Ouderen- en thuiszorg, Armoede, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer