Op deze webpagina vind je alle informatie over IFIC en de IFIC-voorafnames terug. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met de meest recente stand van zaken.

We verzamelen de meest relevante informatie voor lokale besturen over de invoering van de nieuwe salarisschalen in de zorg, in uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021. Het gaat in de eerste plaats om de invoering van de IFIC-functieclassificatie en de IFIC-salarisschalen in de publieke ouderenzorg, evenals de voorafnames op de invoering van een IFIC-loonhuis in de publieke kinderopvang en in de publieke thuiszorg. Verder hebben de sociale partners ook afspraken gemaakt om IFIC (wat staat voor de methodiek van functieweging en functieverloning, uitgewerkt volgens het Instituut voor Functieclassificatie, de vzw IFIC) ook in te voeren in andere publieke sectoren. 

Recente inhoudelijke updates

Algemene inhoudstafel


Kijk op de vzw IFIC-website (Vlaamse publieke geregionaliseerde zorgsectoren) voor de nieuwste informatie. Hier staan ook enkele modeldocumenten opgelijst voor de IFIC-doorvoering in de ouderenzorg.

Op 24 november 2021 werden de IFIC protocollen voor de ouderenzorg goedgekeurd door het Comité C1. Bekijk hieronder de opname van het VVSG-webinar die de uitrol van zowel IFIC als de IFIC voorafnames samenvat (Uitrol IFIC-functies en IFIC-barema’s en voorafnames IFIC-loonhuis kinderopvang en gezinszorg: stand van zaken). Om de basis van IFIC op te frissen is deze webinar zeer verhelderend. De PowerPoint-presentatie kun je hier alvast downloaden.


Voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg wordt de uitrol van een IFIC functieclassificatie en loonhuis pas in 2023 opgestart. Er is wel een voorafname hierop, in de vorm van nieuwe salarisschalen voor deze sectoren. De voorafnames gebeuren "vooraf" de echte IFIC-implementatie, vandaar de naam. De VVSG organiseerde afzonderlijke digitale fora voor deze sectoren, op respectievelijk 10 (thuiszorg) en 11 (kinderopvang) januari 2022 (zie verder voor meer info). 

Op 11 mei 2023 organiseerde de VVSG een info- en discussievoormiddag over het personeelsbeleid in de publieke zorg. Er kwamen toen enkele vragen over IFIC aan bod. De VVSG maakte een FAQ op, die ze na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur op 10 januari 2024 graag deelt. Je vindt onder meer het antwoord op volgende vragen: 

 • Functies op het A-niveau worden uitgesloten van de bepalingen in het Rechtspositiebesluit over onregelmatige prestaties: hoe moet je dat vertalen voor IFIC-functies, want in de IFIC-functieclassificatie is geen A-niveau?
 • Enkel functies op het A- of B-niveau kunnen een mandaatfunctie zijn: wat betekent dat voor IFIC-functies?
 • Hoe bouwt een medewerkerdie via interne mobiliteit overstapt van een IFIC-functie naar een niet-IFIC-functie, schaalanciënniteit of graad-, niveau- of dienstanciënniteit op?
 • Voorafnames IFIC-kinderopvang: kunnen publieke organisatoren van kleuteropvang zonder kwaliteitslabel aan hun kinderbegeleiders de nieuwe salarisschaal toekennen?
 • Wat is de juridische basis voor de IFIC-gewijze verloning van de directeur in het publiek woonzorgcentrum?
 • Hoe kan het OCMW zorgen dat statutaire medewerkers gedetacheerd naar een welzijnsvereniging, de rechtspositieregeling van de welzijnsvereniging volgen?
 • Hoe kan je als bestuur wereen met permanente kandidaatstelling (permanente vacatures)?
 • Hoe kan een bestuur aan een kandidaat voor een tijdeiljke functie op correcte wijze een vaste baan bieden?

Stappenplan voor aanwervingen vanaf 1 januari 2022

Voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 januari 2022 moeten nu de nodige stappen gezet worden. Je moet niet wachten op de aangepaste Rechtspositiebesluiten. Minister Somers heeft op 22 december 2021 een brief hierover verstuurd.  

Klik hier voor een stappenplan

Hieronder vind je presentaties over IFIC en de IFIC-voorafnames die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een toelichting tijdens een personeelsvergadering. Het betreft:

Voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg: in de twee bovengenoemde presentaties vind je terug wat de IFIC-voorafname voor jouw sector betekent, inclusief een stappenplan.

 

De rechtspositiebesluiten die een juridisch kader moeten bieden voor de IFIC-maatregelen raakt in 2021 niet meer rond. IFIC wordt echter al vanaf 1 januari 2022 uitgerold (uitrol IFIC voor nieuwe medewerkers in de ouderenzorg + voorafname onder de vorm van nieuwe salarisschalen voor bepaalde functies in de sectoren kinderopvang en thuiszorg). Om de lokale besturen hiervoor enige houvast te bieden, heeft minister Somers op 22 december 2021 een brief verstuurd. In de brief verduidelijkt de minister dat de protocollen op 1 januari 2022 in werking treden en vraagt hij aan de lokale besturen om toe te zien op de uitvoering ervan, ook al zijn de rechtspositiebesluiten nog niet aangepast.

UPDATE 14/10/2022: Op 14 oktober 2022 werd het IFIC-BVR in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De Vlaamse regering heeft op 8 juli 2022 een besluit genomen over de invoering van de nieuwe IFIC-functieweging en IFIC-verloning in de publieke ouderenzorg en over de invoering van enkele nieuwe salarisschalen in de kinderopvang en de gezinszorg en logistieke diensten. Hiermee is het dus definitief goedgekeurd.

Dit besluit schept ook duidelijkheid voor de verloning van onze zorgkundigen:

De zorgkundigen die instappen in de IFIC-functieclassificatie en vóór hun instap ofwel de functionele loopbaan D1-D3, ofwel de functionele loopbaan C1-C2, ofwel de nieuwe salarisschaal van verzorgende in de gezinszorg (dus de voorafname op de IFIC-salarisschaal) genoten, blijven genieten van de C2-salarisschaal, zodra die regeling gunstiger is dan de salarisschaal volgens IFIC-categorie 11. Deze salarisschaal van deze zorgkundigen, waarbij de medewerker voor de eerste 18 jaar anciënniteit verloond wordt volgens de IFIC-categorie 11 en vanaf het 19de jaar anciënniteit volgens de C2-salarisschaal, is hier schematisch terug te vinden. Het gaat om een overgangsmaatregel voor wie in de publieke sector werkt en reeds als zorgkundige verloond wordt. Dit geldt zowel voor de eigen zorgkundigen (die al in dienst) zijn als voor zorgkundigen die nu of later overkomen van een andere publieke zorgvoorziening.

Zorgkundigen die vanuit de private ouderenzorg in dienst treden of zorgkundigen-schoolverlaters ontvangen niet deze bijpassing; zij krijgen enkel de salarisschaal IFIC-categorie 11.

Vragen over het bereikte akkoord (dat dus ruimer gaat dan enkel over de verloning van de zorgkundigen) kunnen gesteld worden in onze Kennisgroep Personeelsbeleid

Hoe geef je dit dan door in de DmfA-aangifte? Hier is op 17 januari 2022 een communicatie over verschenen. Deze kan je hier terugvinden.

Hieronder vind je de gedesindexeerde salarisschalen (schalen aan 100%), exclusief de haard- of standplaatstoelage.
 

      OUDERENZORG (IFIC)

 • IFIC salarisschaal verzorgenden / zorgkundigen in de ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra):
 1. IFIC salarisschaal in dienst zijnde verzorgenden / zorgkundigen of verzorgenden / zorgkundigen die overkomen uit de publieke sector:
  IFIC salarisschaal eigen verzorgende/zorgkundige ouderenzorg
   
 2. IFIC salarisschaal verzorgenden / zorgkundigen die overkomen uit de private sector:
  IFIC salarisschaal verzorgende/zorgkundige private sector
   
 3. Protocol (deel 2): Bijlage met gedesindexeerde bedragen barema's

 

HAARD- en STANDPLAATSTOELAGE (publieke sector)

In de publieke sector behoudt het personeel de haard- en standplaatstoelage.  Hier vind je de bedragen.

 

Financiering IFIC en voorafnames thuiszorg en kinderopvang: webinar 4 oktober 2022

Op 4 oktober 2022 organiseerde de VVSG samen met vzw IFIC een webinar over de IFIC financiering en de financiering van de voorafnames in de sectoren thuiszorg en kinderopvang. Het webinar bestond uit twee delen:

 • Het eerste deel (zie presentatie) gaat over de financiering van de voorafnames in de sectoren kinderopvang en thuiszorg, de financiering van de IFIC meerkost voor het jaar 2021 in de sector ouderenzorg en de financiering van de koopkrachtmaatregelen in de overige sectoren.
 • Het tweede deel (zie presentatie) gaat over rapportering van de IFIC meerkost voor het jaar 2022 in de sector ouderenzorg.

Het webinar kan via deze link herbekeken worden: https://vimeo.com/756958854.

Op het webinar werd de algemene vraag gesteld hoe de financiering gebeurt bij terbeschikkingstelling van personeel. De algemene regel is: de voorziening die de erkenning heeft, ontvangt de subsidies, ook voor het personeel dat bij de voorziening werkt maar niet op de payroll van de voorziening zelf staat. Dus als twee OCMW's samenwerken en slechts één van beide heeft  een erkenning, dan zal het dat OCMW zijn dat de subsidies ontvangt, ook m.b.t. het personeel van het àndere OCMW-personeel dat ingezet wordt. 

VIA6-financiering en IFIC: webinar van 20 juni 2022

Op 20 juni 2022 organiseerde de VVSG samen met de GSD-V een webinar over de VIA6-financiering en IFIC. Inhoudelijk werd er gesproken over de algemene principes van VIA6, de dataverzameling binnenin VIA en de deelakkoorden.

Het webinar en de presentatie (in PDF) staan integraal te herbekijken op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid. Om de presentatie te raadplegen scrol je naar beneden in het groepsgesprek. Ben je nog geen lid van de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid? Stuur ons dan een aanvraag via info@vvsg.be.
 

VIA-deelcodes

In het kader van de VIA-akkoorden moeten werkgevers sinds 1 januari 2019 een meer specifieke DmfA -code, de zogenaamde VIA-deelcode, in de RSZ-aangifte meegeven dan voorheen. Deze specifieke VIA-deelcode maakt het verzamelen van loon- en tewerkstellingsgegevens mogelijk. Deze verzameling van gegevens is in de eerste plaats nuttig om de nodige beleidsmatige analyses te kunnen uitvoeren in het kader van de voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden. 

Maar ook voor het lokaal bestuur zelf is een correcte toekenning van de juiste VIA-deelcode belangrijk, aangezien de toekenning van VIA-subsidies aan het bestuur gebeurt op basis van deze VIA-deelcodes. Het gaat om VIA-subsidies in uitvoering van het VIA5-akkoord van 8 april 2020 en van het VIA6-akkoord van 22 december 2020. 

Omdat de informatie niet helemaal duidelijk bleek zocht VVSG samen met de helpdesk vivosocialprofit.org en GSD-V uit wat dit concreet betekent voor de lokale besturen.

Geen paniek, je sociaal secretariaat is hiervan op de hoogte en brengt dit voor jou in orde. Wil je zelf alles nog eens nakijken, zoek dan in het RSZ-overzicht naar de te gebruiken codes voor de diverse VIA-sectoren. Je vindt het overzicht door te klikken op “46 Sectordetail” in het menu aan de linkerzijde”. Je kan de tabel ook downloaden in allerhande bestandsformaten:

 • Klik hiervoor in menu aan de linkerzijde op “Overzicht” en vervolgens “Download”.  
 • Navigeer naar bijlage 46 door te klikken op het pijltje naar rechts onderaan de pagina.  
 • Klik op het driehoekje naast “46. Sectordetail”.  
 • Selecteer de gewenste versie. Kies ten slotte de gewenste taal en het gewenste formaat.”

 

We kregen over de VIA-deelcodes veel vragen. Lees de geactualiseerde VVSG-handleiding (versie 14.05.2024) die hiervan het resultaat is.

De financiering van de IFIC meerkost voor de medewerkers in de ouderenzorg (woonzorgcentra en centra voor dagverzorging) in 2021 en 2022 krijgt meer vorm.

Wij informeren jullie hieronder alvast over de werkwijze die we in onderling akkoord met de sociale secretariaten en het agentschap zorg en gezondheid zullen hanteren voor het rechtenjaar 2021:

Voor de periode Q3 en Q4 2021 (het derde en vierde kwartaal van 2021) zullen de sociale secretariaten een IFIC rapporteringsformulier in Excel aanreiken aan de lokale besturen waaruit de IFIC loonrechtzettingen (de IFIC meerkost dus) voor de medewerkers in de ouderenzorg voor de periode juli-december 2021 af te leiden valt.

Alle nodige informatie (KBO-nummer, werknemernummer, werkgeverscategorie, werknemerscategorie, prestatiemaand, vestigingseenheidsnummer en de looncomponenten) zal vooraf ingevuld zijn door de sociale secretariaten, met uitzondering van het RIZIV-nummer, dat zullen de initiatiefnemers zelf moeten aanvullen.

Met RIZIV nummer bedoelen we het RIZIV nummer van de voorziening. In de meeste gevallen heeft ieder woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging een eigen RIZIV nummer. Sommige initiatiefnemers passen het zogenaamde campusbesluit toe waardoor bijvoorbeeld verschillende woonzorgcentra (maximum 3) hetzelfde RIZIV nummer hebben. Het RIZIV nummer van het woonzorgcentrum en het centrum voor dagverzorging kan je o.a. terugvinden op de eerste pagina van de berekeningsbundel van de basistegemoetkoming voor zorg.

We vragen dat jullie de Excel die jullie zullen ontvangen van het sociaal secretariaat te vervolledigen door iedere medewerker ouderenzorg die op dit overzicht voorkomt, toe te wijzen aan het RIZIV nummer van het woonzorgcentrum of het centrum voor dagverzorging waarvoor hij/zij werkt.

Het RIZIV-nummer is een essentieel gegeven omdat het agentschap zorg en gezondheid een IFIC uitbetaling zal doen per RIZIV-nummer.

De lokale besturen zullen na manuele toevoeging van het RIZIV-nummer een kopie van het rapporteringsformulier bezorgen aan de GSD-V die alles in een betaalbestand zal gieten voor het agentschap zorg en gezondheid. De precieze instructies hierrond zullen wij opnemen in een heldere handleiding en op een later tijdstip verspreiden.
 

Belangrijk in dit stadium is dat jullie de concrete instructies van jullie sociaal secretariaat afwachten vooraleer jullie de IFIC loonrechtzettingen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 voor de medewerkers in de ouderenzorg opstarten. Het is immers noodzakelijk dat de IFIC loonregularisaties kunnen afgezonderd worden van andere loonrechtzettingen in deze periode. Het IFIC rapporteringsformulier kan immers in geen geval andere loonrechtzettingen bevatten.

 

Een schematische voorstelling van de uitbetaling van de IFIC-meerkost:

In deze nota (versie 3 - 01/09/2022) vind je een overzicht van de gevolgen van de retroactieve regularisatie van de lonen, enerzijds wat betreft de RSZ-aangifte en anderzijds wat betreft de impact op medewerkers met een uitkering.

Voor de hybride functies is de Federale Pensioendienst bereid om de ‘hybride’ salarisschaal (zelf gecreëerde salarisschaal, op basis van het gewogen gemiddelde van de salarisschalen van de twee functies) te voorzien van een DmfA-code. De dienst Loopbaanbeheer ambtenaren van de Federale Pensioendienst heeft intussen al voor een aantal besturen Capelo-codes gecreëerd voor de hybride IFIC-salarisschalen en zal dit ook doen voor andere besturen die dit vragen. 

Concreet betekent dit dat er voor hybride functies met één arbeidsovereenkomst en één tewerkstellingslijn gewerkt kan worden. Hierbij wordt er in de DMFA aangifte één loon ingegeven, op basis van een gewogen gemiddelde van de twee lonen. De weddecentrales hebben deze informatie ook ontvangen.

Je kan deze afbeelding hier downloaden voor eigen gebruik.

Verschil intern en extern beroep (ook terug te vinden in de protocollen):

 • Intern beroep: als er een intern beroep wordt ingediend, dient er een interne beroepscommissie opgericht te worden in het betrokken lokaal bestuur. Deze beroepscommissie bestaat uit de procesverantwoordelijke, vertegenwoordigers van de werkgever en vakbondsafgevaardigden. Alle leden hebben een IFIC-opleiding gevolgd.
 • Extern beroep: na afloop van het intern beroep is er de mogelijkheid om een extern beroep in te dienen. Dit gebeurt dan op sectoraal niveau.

Onderstaande documenten zijn sinds kort allemaal raadpleegbaar op de site van vzw IFIC: 

 

Algemeen:

 • Verklaring (standaardformulier) voor een ontbrekende functie in Word-formaat
  • Dit formulier kan enkel worden gebruikt nadat de toewijzingsprocedure is afgelopen (dus in voorkomend geval na de definitieve beslissing van de beroepscommissie)
 • Schema implementatie IFIC (zie vorige titel)

 

Nuttige documenten voor de werkgevers:

 

Nuttige documenten voor de werknemers:

 • Model: formulier bevestiging van de keuze m.b.t. het IFIC-barema in PDF-formaat of Word
 • Formulier intern beroep in PDF-formaat of Word
 • Formulier extern beroep in PDF-formaat of Word
 • Hoe lees ik een individuele simulatiefiche voor mijn nieuwe IFIC-functie? (beschikbaar in PDF-formaat)

De individuele simulatietool IFIC is beschikbaar

De communicatie en de link naar de tool staat in detail beschreven op de kennisgroep personeelsbeleid onder de gespreksnaam "Invoering IFIC-functieclassificatie en IFIC-loonhuis in de publieke ouderenzorg: nieuwe versie IFIC individuele simulatietool (V0.7)."

Klik hier om naar de kennisgroep personeelsbeleid te gaan

Vzw IFIC organiseerde in maart een vijftal infosessies over het gebruik van de IFIC individuele simulatietool (enkel ouderenzorg). Deze infosessie(s) werden specifiek georganiseerd voor HR- en personeelsdiensten die de simulatietool zullen invullen en gebruiken. 


De presentatie van deze opleiding kan je hier downloaden.

Inhoud van de presentatie:

 • Algemene context en doel van de simulatietool
 • Overzicht input en output van de tool
 • Methodologie
 • Illustratie van de resultaten (simulatiefiches).


Bij vragen of problemen over de simulatietool en/of de presentatie contacteer je best het specifieke emailadres van vzw IFIC: tool.publiek.vl@if-ic.org

 

Hier bundelen we de vragen (met antwoorden) over IFIC die bij de VVSG zijn binnengekomen, en door de VVSG is samengesteld. Om een specifiek kernwoord te zoeken gebruik je de zoekfunctie "Control + F."

 • FAQ - deel 1 (23 december 2021) 
 • Bijlage bij de FAQ, deel 1: ontbrekende functies (voorstel van formulering - het doel en de taken van een zestal functies in de ouderenzorg).
 • FAQ - deel 2 (Versie 5 - update 24 mei 2022) .
  • In versie 4 is er een verduidelijking over wat in het arbeidscontract moet aangepast worden bij de IFIC-doorvoering en een vraag over de erkenning van ergotherapeuten. In versie 5 is er een aanvulling over de kinesitherapeuten in IFIC.

 

Ondertussen heeft ook vzw IFIC enkele veelgestelde vragen en antwoorden over de toepassing van de IFIC-functieclassificatie en IFIC-loonhuis in de geregionaliseerde publieke ouderenzorg gepubliceerd. Lees hier de vzw IFIC FAQ. Deze is gepubliceerd door de vzw IFIC en gezamenlijk opgesteld door de sociale partners, de VVSG en vzw IFIC.

De VSSG wil in het IFIC dossier intensief inzetten op de ondersteuning van de lokale besturen en welzijnsverenigingen. Op de IFIC-fora kunnen leden snel een antwoord op hun vragen krijgen en ervaringen met elkaar uitwisselen over de IFIC-doorvoering in de ouderenzorg.


Het volgende IFIC forum gaat door op:

 • Datum nog te bepalen


De deelnamelinks voor volgende MS-teams bijeenkomsten zullen te vinden zijn op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid.

Er gingen ondertussen al enkele IFIC-fora door de afgelopen maanden: 12 in totaal. Het meeste recente forum ging door op 30 juni 2022. Wil je deze fora herbekijken? Dat kan! Deze opnames zijn integraal te bekijken op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid onder de gespreksnaam: "Update juli: alle opnames van de IFIC fora en de IFIC-voorafname fora". Om de opnames snel terug te vinden is de gespreksnaam in de zoekbalk typen of plakken de handigste optie. Ben je nog geen lid van de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid? Stuur ons dan een aanvraag via info@vvsg.be

 

Richtlijn 2 februari 2023 (update 31 mei 2024)

In deze nota vind je een overzicht van de wijze waarop de financiering gebeurt van de voorafnames in de sectoren kinderopvang (groepsopvang baby's en peuters en buitenschoolse kinderopvang) en thuiszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg).

In deze nota vind je een overzicht van de gevolgen van de retroactieve regularisatie van de lonen, enerzijds wat betreft de RSZ-aangifte en anderzijds wat betreft de impact op medewerkers met een uitkering.

Met deze onderstaande Excel tools kun je de 'oude' Kelchtermans salarisschalen vergelijken met de aangepaste salarisschalen. Je vindt er de salarisschalen terug van de kinderbegeleider, de verzorgende en de logistiek medewerker, zonder en met de haard- en standplaatstoelage. 

 • Excel tool met de bedragen vanaf 1 juni 2022 (index 1,8845)
 • Excel tool met de bedragen vanaf 1 april 2022  (index 1,8476)
 • Excel tool  met de bedragen vanaf 1 februari 2022  (index 1,8114)
 • Excel tool  met de bedragen vanaf 1 oktober 2021  (index 1,7758)

Kinderopvang en thuiszorg FAQ (versie 9 - 12 april 2022): in de recentste versie is een vraag toegevoegd over kinderbegeleiders in de buitenschoolse opvang zonder middelbaar diploma (vraag 1.10). Om een specifiek kernwoord te zoeken gebruik je de zoekfunctie "Control + F."

In januari 2022 werden twee afzonderlijke digitale fora georganiseerd in de vorm van een MS-Teams bijeenkomst. Dit was voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg. Hierbij werd ingezoomd op de IFIC-voorafnames voor deze sectoren, met een toelichting, ruimte voor vraagstelling en ervaringsuitwisseling. 

Deze fora gingen door op maandag 10 (thuiszorg) en dinsdag 11 (kinderopvang) januari 2022. Wil je deze fora herbekijken? Dat kan! Deze opnames zijn integraal te bekijken op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid onder de gespreksnaam: "Update: alle opnames van de IFIC fora en de IFIC-voorafname fora". Om de opnames snel terug te vinden is de gespreksnaam in de zoekbalk typen of plakken de handigste optie. Ben je nog geen lid van de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid? Stuur ons dan een aanvraag via info@vvsg.be

Hieronder vind je de gedesindexeerde salarisschalen (schalen aan 100%), exclusief de haard- of standplaatstoelage.
 

    KINDEROPVANG (voorafname op IFIC)

 • Nieuwe salarisschaal kinderbegeleiders in de kinderopvang (groepsopvang baby’s en peuters en buitenschoolse opvang),
  in de plaats van huidig C-, D- en E-niveau (voorafname op IFIC):
  salarisschaal kinderbegeleider


  THUISZORG (voorafname op IFIC)
   
 • Nieuwe salarisschalen gezinszorg en aanvullende thuiszorg:
 1. Nieuwe salarisschaal verzorgende, in de plaats van huidig C- en D-niveau (voorafname op IFIC): 
  salarisschaal verzorgende gezinszorg
   
 2. Nieuwe salarisschaal logistiek medewerker, in de plaats van huidig D- en E-niveau (voorafname op IFIC): 
  salarisschaal logistiek medewerker aanvullende thuiszorg

 


HAARD- en STANDPLAATSTOELAGE (publieke sector)

In de publieke sector behoudt het personeel de haard- en standplaatstoelage.  Hier vind je de bedragen.

 

Recente items

Deelnemen aan de onderhoudsprocedure van de IFIC-functies in de ouderenzorg 1
Kennisitem - 27-11-2023
Deelnemen aan de onderhoudsprocedure van de IFIC-functies in de ouderenzorg
# Ouderen- en thuiszorg, IFIC-functieclassificatie, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
IFIC richtlijn verloning directeurs 2
Kennisitem - 03-08-2023
IFIC richtlijn verloning directeurs
# Ouderenzorg, IFIC-functieclassificatie, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Richtlijn VVSG rond inschaling woonzorgdirecteur IFIC 3
Kennisitem - 31-05-2024
Richtlijn VVSG rond inschaling woonzorgdirecteur IFIC
# Ouderen- en thuiszorg, IFIC-functieclassificatie, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
IFIC implementatiekost ouderenzorg: afrekening 2021 en voorschot 2022 4
Kennisitem - 27-11-2023
IFIC implementatiekost ouderenzorg: afrekening 2021 en voorschot 2022
# Ouderen- en thuiszorg, IFIC-functieclassificatie, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer