Wat is de Sociale Maribel ?

Net zoals de werkgevers uit de private non-profitsector, hebben lokale besturen voor bepaalde van hun diensten recht op een forfaitaire vermindering van de RSZ-bijdragen voor elke werknemer die in de loop van een trimester minstens halftijds tewerkgesteld is (zowel contractanten als statutairen). Het lokaal bestuur mag dit verminderingsbedrag niet zelf besteden. De middelen worden op basis van de DmfA-aangifte door de RSZ automatisch ingehouden en doorgestort naar het Fonds voor de Sociale Maribel van de Overheidssector.

Via de Sociale Maribel kunnen de lokale besturen dus een financiële tussenkomst genieten waarmee zij bijkomende personeelsleden kunnen aanwerven in de sectoren van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en/of cultuur. Deze financiële tussenkomst wordt toegekend door het “Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector” dat bevoegd is voor alle werkgevers van de overheidssector en dat ingesteld is bij de RSZ. 

Het Beheerscomité verdeelt deze middelen onder de lokale besturen (op basis van criteria), die met de toegekende middelen bijkomende arbeidsplaatsen moeten creëren. De Sociale Maribel is namelijk een werkgelegenheidsmaatregel die erop gericht is om de werkdruk in de non-profitsector aan te pakken.

Deze vereiste stijging van het arbeidsvolume wordt jaarlijks door de RSZ gecontroleerd. Als het lokaal bestuur niet aan deze voorwaarde voldoet, verliest het in principe (een deel van) de toegekende middelen. In sommige gevallen kan het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een afwijking toestaan, zonder of met vermindering van (een deel van) de toegekende arbeidsplaatsen. Het lokaal bestuur moet in dat geval altijd vooraf een aanvraag indienen bij het Beheerscomité. 

Welke diensten?

het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is voor de lokale besturen van toepassing voor:

  • Alle diensten van het OCMW (dus het volledige personeelsbestand - NACE code 84115)
  • Binnen de gemeente enkel het personeel aangegeven met één van de volgende NACE-codes.  

Meer informatie?