Het Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, werd bekrachtigd door de Vlaamse regering op 3 mei 2019 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2019. 

Het decreet is op 1 januari 2021 in werking getreden. Diverse uitvoeringsbesluiten moeten het decreet verder vorm geven.

 

Uitvoeringsbesluiten

 • Besluit Vlaamse regering lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten

De Vlaamse Regering keurde op 16 oktober 2020 definitief het besluit over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten goed. 

Lees de tekst van het besluit en de bijhorende nota hier: 

besluit: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F8841360379AD000800017A

nota: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F8841280379AD0008000179  

Lees de verklarende nota bij de principiële goedgekeurde versie van 10 juli 2020 hier: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F073E90FA87E000080006F2 

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van kleuteropvang

De Vlaamse Regering keurde op 16 oktober 2020 definitief het besluit over kleuteropvang met kwaliteitslabel goed.
Kinderen op kleuterleeftijd hebben een grotere behoefte aan een ‘veilig nest’, zorg en begeleiding, dan kinderen in het lager en secundair onderwijs. Dat rechtvaardigt dat het agentschap Opgroeien een kwaliteitslabel kan toekennen voor de opvang van kleuters op structurele basis. Daarbij moeten organisatoren voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden. Dit kwaliteitslabel is niet rechtstreeks gekoppeld aan subsidiëring. Wel bepaalt het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten dat de Vlaamse Regering aan de lokale besturen een subsidie zal toekennen, die bij voorrang wordt besteed aan het aanbod van kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Dit maakt voorwerp uit van latere regelgeving.   

Lees de tekst van het besluit en de bijhorende nota hier

Lees de verklarende nota bij de principiële goedgekeurde versie van 17 juli 2020 hier: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F11D1C3FA87E00008000D13

Wens je de reactie van VVSG op deze uitvoeringsbesluiten te lezen, bekijk dit hier:  https://www.vvsg.be/nieuws/lokaal-beleid-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten-uitvoeringsbesluiten-bij-decreet 

 • Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten 

De Vlaamse Regering keurde op 9 juli 2021 definitief het besluit over het lokaal beleid, samenwerking en subsidies voor buitenschoolse opvang en activiteiten goed. Dit besluit heft het eerder goedgekeurd besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020 over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten op. 

Lees de tekst van het besluit:

        - Besluit: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60E3FD99364ED90008000412  

 • Bijkomende BOA-subsidies voor bepaalde gemeenten vanaf september 2021  

Vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding wordt er vanaf september 2021  6,3 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd voor de uitvoering van het decreet BOA. Dit bedrag zal verdeeld worden over een aantal lokale besturen. Het Agentschap Opgroeien heeft een rangschikking gemaakt (op basis van gemiddeld percentage kwetsbare gezinnen en gemiddeld aantal kinderen dat naar een basisschool gaat) van de lokale besturen die in aanmerking komen en die een aanvraag kunnen indienen voor deze middelen De verdeling hiervan wordt geregeld in het BVR Lokaal Beleid, samenwerking en subsidies. 

Op 12 juli werd de subsidie-oproep verstuurd naar de lokale besturen die in aanmerking komen voor deze bijkomende middelen. Daarin wordt er toegelicht wat de doelstelling is van deze subsidie en hoe de subsidie kan aangevraagd worden bij het Agentschap Opgroeien.  Besturen die in aanmerking kunnen en willen komen voor deze subsidie moeten een aanvraag indienen bij Opgroeien tussen 12 juli en 30 september 2021. Op de BOA minisite van het Agentschap Opgroeien vind je de oproep, de procedure en het aanvraagformulier en alle bijhorende documenten terug voor deze subsidie. 

 •  Overgangsbesluiten subsidie organisatoren opvang schoolkinderen  

Een organisator van een door Opgroeien gesubsidieerde opvang van schoolkinderen (o.a. IBO’s, BAOB en lokale diensten voor buitenschoolse opvang), zal, als gevolg van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, na de transitie-periode, de nodige middelen voor de realisatie van het opvangaanbod moeten ontvangen van het lokaal bestuur. Een organisator behoudt gedurende de transitie-periode wel de subsidie waarover hij/zij nu beschikt. Maar het subsidiesysteem wordt vanaf 1 januari 2022 wel vereenvoudigd en aangepast. 

De Vlaamse Regering keurde op 18 juni 2021 principieel twee besluiten goed die de bestaande subsidie aan organisatoren opvang schoolkinderen aanpassen, namelijk het Overgangsbesluit subsidies voor buitenschoolse opvang en het Wijzigingsbesluit kinderopvang van baby's en peuters en kwaliteitslabel kleuteropvang.

Organisatoren buitenschoolse kinderopvang die momenteel gesubsidieerd worden door Opgroeien, ontvangen dus vanaf 1 januari 2022 het kwaliteitslabel kleuteropvang en een transitiesubsidie. Organisatoren kunnen beslissen om de middelen gedurende de transitieperiode te behouden als subsidie aan de organisator. Of zij kunnen (mits er daarover consensus is onder alle gesubsidieerde organisatoren van opvang schoolkinderen) de middelen overdragen naar het lokaal bestuur (vanaf 1 januari 2022). 

Wat betekent dit nu in de praktijk voor lokale besturen die organisator zijn, of die geen organisator zijn maar wel door Opgroeien gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvanginitiatieven hebben op hun grondgebied?  Lees het hier in dit artikel. 
 

 • Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, wat betreft de betalingsregeling en de overgangsbepalingen

  De Vlaamse Regering heeft op 16 juli 2021 principieel een aantal wijzigingen aan het decreet BOA goedgekeurd. Over deze wijzigingen wordt nog advies gevraagd aan de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de VLOR, de Vlaamse Jeugdraad, de SERV en de Raad van State. Deze wijzigingen moeten ook nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement.

  Lees de tekst van het besluit en de bijhorende nota hier:

  -  (voorontwerp van) het decreet 
  -  de nota 
  -  de memorie 

  We hebben gepoogd alles samen te vatten in een tijdslijn. Deze tijdslijn houdt rekening met de wijzigingen aan het decreet die nog definitief moeten goedgekeurd en bekrachtigd worden. 

 

 

De weg naar het decreet

lees hier