KNW1.png
Provider image

Het Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, werd bekrachtigd door de Vlaamse regering op 3 mei 2019 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2019. Het decreet is op 1 januari 2021 in werking getreden. Diverse uitvoeringsbesluiten moeten het decreet verder vorm geven.

Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

Op 1 januari 2021 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten (B.S. 27/06/2019) in werking. Op 6 mei 2022 werd is het decreet gewijzigd op een aantal punten (B.S. 13/06/2022). Lees de consolideerde versie van het decreet hier.

Het decreet regelt de organisatie van buitenschoolse opvang voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs, en de afstemming tussen de verschillende buitenschoolse activiteiten. De lokale besturen krijgen met dit decreet de regie voor het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten.

Diverse uitvoeringsbesluiten zorgen voor de meer praktische uitwerking van het decreet.

BVR lokaal beleid, samenwerking en subsidie

In het BVR van 9 juli 2021 over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten (B.S. 23/08/2021) werkt de Vlaamse regering het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten verder uit: 

  • Het lokaal beleid moet aansluiten bij de Vlaamse beleidsprioriteiten voor buitenschoolse kinderopvang. Het lokaal bestuur krijgt daarvoor de regierol.
  • Het lokaal bestuur is aan zet om een lokaal samenwerkingsverband te organiseren. Het doet dit zelf of geeft deze opdracht aan een lokale actor.
  • Het lokaal bestuur krijgt vanaf 2026 subsidies om deze opdracht uit te voeren als het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten onderdeel is van de strategische meerjarenplanning.

Via het BVR van 9 juli 2021 verdeelde de Vlaamse regering een bijkomend budget van 6,3 miljoen euro naar een aantal lokale besturen. Opgroeien maakte een rangschikking van de gemeenten die in aanmerking kwamen voor de bijkomende subsidie. Lokale besturen konden een aanvraag indienen tot 30 september 2021. 

Dit BVR heft het eerdere BVR van 16 oktober 2020 op.

BVR kwaliteitslabel kleuteropvang

Kinderen op kleuterleeftijd hebben een grotere behoefte aan een ‘veilig nest’, zorg en begeleiding, dan kinderen in het lager en secundair onderwijs. Daarom bepaalt de Vlaamse Regering in het BVR van 16 oktober 2020  tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van kleuteropvang (B.S. 11/12/2020) specifieke voorwaarden voor organisatoren die structurele kleuteropvang aanbieden.

Organisatoren die voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden kunnen een kwaliteitslabel aanvragen. Organisatoren moeten het lokaal bestuur informeren over hun intentie om het  label aan te vragen. Opgroeien informeert de lokale besturen wanneer een kwaliteitslabel toegekend wordt aan een organisator kleuteropvang op het grondgebied van het lokaal bestuur.

Organisatoren buitenschoolse kinderopvang die op 1 januari 2022 al subsidies ontvingen van Opgroeien, kregen automatisch het kwaliteitslabel kleuteropvang.

Het kwaliteitslabel betekent niet automatisch dat een organisator vanaf 2026 subsidies zal krijgen. Het BVR lokaal beleid, samenwerking en subsidie voorziet wel dat het lokaal bestuur minstens 50% van haar totale subsidie moet spenderen aan kleuteropvang met het kwaliteitslabel. Op welke manier dit zal gebeuren moet nog verder uitgewerkt worden.

Overgangsbesluiten subsidie organisatoren opvang schoolkinderen

Vandaag ontvangen verschillende organisatoren van kinderopvang hun subsidies van Opgroeien (o.a. IBO’s, BAOB en lokale diensten voor buitenschoolse opvang). Vanaf 1 januari 2026 beslist het lokaal bestuur en niet langer Opgroeien over de verdeling en de toekenning van de subsidies.

Om de overgang naar het nieuwe systeem te regelen keurde de Vlaamse Regering op 24 september 2021 twee overgangsbesluiten goed: het overgangsbesluit subsidies buitenschoolse opvang en het wijzigingsbesluit kinderopvang baby’s en peuters en kwaliteitslabel kleuteropvang.

De overgangsperiode loopt tot 31 december 2025. In deze periode blijven de organisatoren hun subsidies ontvangen van Opgroeien. De overgangsperiode kan ingekort worden op vraag van het werkveld. Als er eensgezindheid is tussen alle organisatoren buitenschoolse kinderopvang in een gemeente kunnen ze ervoor kiezen hun subsidies tijdens de overgangsperiode al over te dragen aan het lokaal bestuur. Dit moet aangevraagd en goedgekeurd worden door Opgroeien. Lees meer over de procedure op de website van Opgroeien.

De weg naar het decreet

lees hier