Mechelen_DagTegenDiscriminatie2021_formaat-4-3_Toestemming.jpg
Provider image

Verschillende steden hebben een stadsbreed plan om discriminatie en racisme tegen te gaan, dat betrekking heeft op verschillende domeinen, zoals werk, wonen, onderwijs, personeelsbeleid, dienstverlening en veiligheid. (Beeld Stad Mechelen)

Categorie

Antidiscriminatie en -racisme

Doelen

Het tegengaan van racisme en discriminatie op basis van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of tegenover mensen met een beperking. Op deze manier kan de stad een stad voor iedereen worden.

Doelgroep

 • Alle inwoners van de gemeente
 • Maatschappelijke actoren binnen de gemeente

 

Beschrijving

Door de toenemende diversiteit in de samenleving is het noodzakelijk om na te denken hoe de stad een plek kan zijn voor alle inwoners. Verschillende steden maakten een plan op om racisme en discriminatie te bestrijden, als pijler van hun diversiteitsbeleid.

Elf steden in Vlaanderen sloten zich sinds 2015 aan bij de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR). Die coalitie bestaat uit een netwerk van een 135-tal steden. In 2017 bracht Stad Gent de centrumsteden tweemaal samen voor een rondetafelgesprek over racisme en discriminatiebestrijding. Uit dat initiatief vloeide het Vlaams stedennetwerk ECCAR voort, dat de VVSG faciliteert. Het Vlaams ECCAR-netwerk biedt de kans om samen te werken met andere steden, goede praktijken uit te wisselen, expertise te delen en de krachten te bundelen op Vlaams en Europees niveau.

De prioritaire focus van ECCAR is de bestrijding van racisme. De ECCAR-plannen zijn in de huidige legislatuur echter vaak geëvolueerd tot geïntegreerde plannen die zowel racisme als discriminatie op basis van aspecten zoals leeftijd, geaardheid of beperking aanpakken.

Succesfactoren

 • Werk stadsbreed en betrek verschillende domeinen. Betrek verschillende interne diensten en externe partners, bijvoorbeeld via sleutelfiguren, een brede partnergroep, focus- en/of klankbordgroepen. Door het betrekken van alle stakeholders creër je een participatief traject en ontstaat er draagvlak.
 • Monitor de impact van je acties.  

Uitdagingen

 • Houd rekening met mogelijk negatieve reacties op de communicatiecampagne(s). Bespreek binnen het team hoe daarop gereageerd gaat worden, geef vormingen en maak een handelingskader op.

Partners

De steden aangesloten bij het Vlaamse ECCAR-netwerk werken nauw samen met Unia.

Extra info

Deze praktijk in

Antwerpen

De Stad Antwerpen voerde samen met de VUB de eerste praktijktesten uit op de huurmarkt. De stad werkt ook samen met de Karel de Grote Hogeschool aan een laagdrempelig contactpunt discriminatie, een handelingsverlegenheid in sport en jeugddwerk, en is een campagne gestart rond positieve beeldvorming: Allemaal Antwerpenaar.

Brugge

Op 3 december 2020 werd Stad Brugge lid van ECCAR. Het stadsbreed plan tegen racisme werkt op 4 sporen: Informeren en adviseren, sensibiliseren,  handhaven, inventariseren, en registreren. En het telt 10 concrete verbintenissen: 1) waakzaamheid (o.a. haatpraat, beeldvorming), 2) toezicht gemeentelijk beleid (o.a. non-discriminatieclausule, rapportage), 3) ondersteuning slachtoffers (Unia op de kaart, trajecten slachtoffers - omstaanders), 4) participatie en informatie (Belangengroepen betrekken & partneroverleg), 5) tewerkstelling (diversiteitsbeleid bij bedrijven stimuleren, tewerkstellingsprojecten in beeld), 6) gelijke kansen werkgever (aandacht voor diversiteit binnen vormingsbeleid, handhavingsbeleid), 7) huisvesting (bestrijden van discriminatie op private huurmarkt, Afficheringsplicht opnemen in GAS-reglement), 8) onderwijs (onderwijsambassadeurs & brugfiguren, scholentraject rond polarisering), 9) cultuur (inzet op vrijwilligerswerking via Refu Interim, cultuursensitief en inclusief aanbod), 10) haatdelicten en conflicten (vorming en opleiding rond racisme voor lokaal korps, vierhoeksoverleg Politie, Parket, Stad en Unia).

Stad Brugge wil ook klank en kleur geven aan het ECCAR-plan en inzetten op een heldere, toegankelijke communicatie die ver-draagt. Met de slogan: ‘Allemaal 8000’ en de baseline: Stad van Iedereen’ willen de stad alle Bruggelingen betrekken, de geest van dit plan ver uitdragen én zichtbaar maken. 

Samen met een groep vrijwilligers organiseert de stad ook jaarlijks een activiteitenreeks die diversiteit en migratie onder de aandacht brengt: Allemaal Mensen Brugge.

Tenslotte kan je in Brugge ook deelnemen aan een Inleefparcours om je in te leven in het verhaal van een vluchteling.

Contact Diversiteitsdienst

Betrokken diensten: Lokale politie, Strategische cel, Personeel & Organisatie, Woondienst, Cel Lokaal Sociaal Beleid, Flankerend Onderwijsbeleid, Regisseur Participatie, Werk & Ondernemen, Cultuurcentrum

Partners: Unia, Agentschap Integratie & Inburgering, Brugge United Against Racism (BUAR), Iedereen Mondiaal, Refu Interim, Rode Kruis Vlaanderen

Genk

Genk is op dit moment het ECCAR-plan aan het herzien samen met de Genkse adviesraad Forum Samenleven in Diversiteit. Bij Stad Genk is de diversiteitswerking in alle domeinen van het bestuur aanwezig, met gelijke kanseninitiatieven, veel aandacht voor dialoog tussen en alle gemeenschappen, en een diversiteitsplan binnen het personeelsbeleid.

Contactpersoon

Contact Dienst Diversiteit en Gelijke kansen

Partners : Unia, Adviesraad Forum Samenleven in Diversiteit

Gent

De Stad Gent investeert al jaren in een sterk antidiscriminatie- en antiracismebeleid. Van 2015 tot 2019 was er in het kader van de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) een 10- punten-actieplan. Nu is er het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025. Het nieuwe actieplan is een geïntegreerd plan dat zowel racisme als discriminatie op basis van aspecten zoals leeftijd, geaardheid of beperking aanpakt. Naast individuele Gentenaars mobiliseert het actieplan een waaier aan maatschappelijke actoren om structurele discriminatie en racisme samen te bestrijden. De aandacht gaat prioritair naar de levensdomeinen werk, onderwijs en wonen, het bestrijden van discriminatie in het nachtleven en veiligheid. Zo is de Gentse politie een belangrijke partner die meewerkt aan tal van acties gericht op onder meer de aanpak van haatmisdrijven, op community policing en op professioneel profileren. Er komen ook een onderzoek en afsprakenkader over discriminatie in het nachtleven. Op de huisvestingsmarkt zet de Stad Gent haar aanpak met praktijktesten onverminderd verder. De Stad introduceert die ook op de arbeidsmarkt. Andere acties zijn dan weer gericht op de werkvloer van de Stad Gent zelf. En binnen het onderwijs gaat onder meer aandacht naar de rol van leraren en schoolteams als actieve partners in het bestrijden van mogelijke discriminatie.

Op hun website geven ze inzicht in wat ze zelf doen, maar ook wat de burger kan doen om discriminatie en racisme in de stad tegen te gaan. Je vindt er ook een campagne dat slachtoffers en omstaanders van discriminatie of racisme weerbaarder wil maken tegen discriminatie. In undercover filmpjes toont de Stad hoe nietsvermoedende Gentenaars de moed hadden om te reageren op haatspraak en intimidatie.

Contact Coördinator

Partners: Unia

Hoeilaart

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij discrimineren. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment verboden. Je kan hiervan een melding doen bij het Woonloket. (Is verplicht voor alle IGS-en. Andere steden hebben een meldpunt via Unia).

Leuven

 • Stad Leuven gaat voor een stad waar iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien, ongeacht iemands huidskleur. In 2018 werd de stad lid van de Europese Coalitie van Steden Tegen Racisme. Daarmee engageerden de stad zich om samen met vele Leuvenaars en Leuvense organisaties te werken aan een 'Leuven Zonder Racisme'. 

De stad focust op 6 thema's:

 1. Monitoring
  We verzamelen zoveel mogelijk gegevens over racisme en discriminatie (vanuit wetenschappelijk onderzoek, UNIA, scholen …) en leggen dat samen. Daarop baseren we het antiracismebeleid van de stad, dat we ook constant evalueren.
   
 2. Huisvesting
  Met onder meer praktijktesten werken we aan een eerlijke toegang tot de huisvestingsmarkt, ongeacht jouw achtergrond of beperking.
   
 3. Tewerkstelling
  We geven als werkgever het goede voorbeeld en werken aan een divers personeelsbestand.
   
 4. Slachtofferondersteuning
  We zorgen voor een laagdrempelig meldpunt en goede opvolging van klachten over racisme en discriminatie.
   
 5. Onderwijs
  We willen dat elk kind zich ten volle kan ontplooien in de scholen in Leuven. We brengen dat thema onder de aandacht in scholen door onder meer huidskleurpotlodensetjes uit te delen, ambassadeurs van 'Scholen Zonder Racisme' te ondersteunen en vormingsdagen voor leerkrachten te organiseren over racisme en diversiteit.
   
 6. Interculturaliteit
  We hebben aandacht voor de verschillende culturen die Leuven rijk is en zetten deze rijkdom in de kijker. Zo ondersteunen we diverse culturele feesten in de publieke ruimte en starten we met een traject over dekolonisatie.
 • Daarnaast breng de stad mensen dichter bij elkaar door verhalen van Leuvenaars te delen waarin ze vertellen over hoe ze racisme ervaren in hun dagelijkse leven, en verspreidt de stad affiches van ''Leuven Zonder Racisme'.
 • Bij het OCMW zat men met verschillende vragen over diversiteit. Samen met UNIA ging men aan de slag om een handelingskader op te stellen en de medewerkers de nodige verduidelijking te geven over het juridische kader voor discriminatie (specifiek op grond van geloof en levensbeschouwing).

 

 

 

 

Mechelen

Strategische nota inclusieve stad 2.0: De afgelopen jaren deed Stad Mechelen er alles aan om een stad voor iedereen te worden, waar geen plaats is voor racisme of discriminatie op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of tegenover mensen met een beperking. De stad zet consequent in op inclusief burgerschap.

Samen tegen Racisme : Hiermee voert Mechelen een actief sensibiliseringsbeleid met de campagne en treedt er tegen op. De stad motiveert Mechelaars om klacht in te dienen wanneer ze hiermee worden geconfronteerd en werkt daarvoor intentsief samen met het regionaal contactpunt van Unia, dat verhuisd is naar het Sociaal Huis in Mechelen.

In de strijd tegen racisme en discriminatie pakt Stad Mechelen in de eerste plaats de domeinen wonen, werk en onderwijs aan. Voor wonen en werk zet de stad onderzoek in (praktijktesten), waarop beleidsaanbevelingen en een actieplan volgen.

Ook als werkgever en dienstverlener zet Stad Mechelen zich in om een correcte weerspiegeling te worden van de diversiteit in de stad en om een inclusieve mindset uit te rollen. En ook de politiezone Mechelen-Willebroek stelde een diversiteitsmanager aan en werkt samen met de stad, Unia en Kazerne Dossin rond inclusiviteit, mensenrechten en antidiscriminatie.

Intern traject haatspraak: met een stadsbrede kerngroep wordt in co-creatie bepaald wat het handelingskader is en welke interne flow we volgen met betrekking tot haatspraak; zowel op sociale media als offline, zowel naar burgers als medewerkers. Dit is een tweedelig traject: A: Input van gastsprekers mbt legislatieve & theoretische onderbouwing en voorstelling interessante praktijken, B: uitzetten contouren Mechelen, aanhakend op DNA oefening met waarden Mechelen, visie en flow concretiseren (deontologische code, dilemmatraining)

Contact Diversiteitsdienst

Partners: Unia, Kazerne Dossin

Sint-Niklaas

De aanpak van racisme en discriminatie is een belangrijk hoofdstuk in het diversiteitsprogramma 2020-2025 Iedereen Mee. De stad voert een beleid rond racisme en discriminatie waarin ze verwijst naar alle discriminatiegronden. De stad heeft hierbij ook aandacht voor institutioneel racisme. Extra aandacht gaat naar discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt. Het lokaal bestuur neemt onder meer de regierol op in een werkgroep om discriminatie op de huurmarkt aan te pakken. Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 2021 zetten ze hun acties rond gelijke kansen op de woonmarkt in de kijker met dit filmpje.

Het lokaal bestuur vergroot het draagvlak bij inwoners, stadspersoneel en organisaties om zich te verzetten tegen racisme en discriminatie.

Samen met de bevoegde organisaties wordt gewerkt aan een plan om de meldingsbereidheid voor discriminatie te verhogen waarbij we de nodige aandacht besteden aan de slachtoffers van racisme en discriminatie.

Op de Facebookpagina Iedereen Mee delen ze allerlei initiatieven, zoals filmpjes rond 'kleine gebaren, grote glimlach'

Partners: Unia

Turnhout

De stad Turnhout werkt aan een ECCAR-plan.

Contactpersoon

Partners: Unia

Beleidsdomeinen

 • Communicatie
 • Onderwijs
 • Vrije tijd
 • Werk
 • Wonen
 • Veiligheid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.