Deze projectsubsidie biedt lokale besturen de kans concrete acties te ondernemen om één of meerdere bestaande preventiemethodieken die momenteel nog geen aansluiting vinden bij de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare groepen, beter te laten aansluiten.

Doelgroep

Onder kwetsbare groepen verstaan we groepen met een lage socio-economische status, groepen met fysieke of mentale beperkingen, groepen met een migratieachtergrond of groepen die kwetsbaar zijn door een combinatie van deze factoren.

Vanuit de benadering van het proportioneel universalisme, proberen we een preventiemethodiek toe te passen bij iedereen, maar doen we een extra inspanning om de mensen die uit de boot vallen, alsnog over de brug te halen. Om de graduele sociale ongelijkheid fundamenteel aan te pakken, moet op alle groepen ingezet worden. Dat betekent dat het beleid gericht is op alle burgers, maar dat er met een verschillende intensiteit ingezet wordt op bepaalde doelgroepen. Dit kan door te werken met gerichte interventies, waarvan de intensiteit aangepast is aan het niveau van kwetsbaarheid van de mensen (proportioneel) 

Preventie en sociale dienstverlening

We weten uit ervaring dat er bij veel lokale besturen grote noden zijn in de uitbreiding van de sociale dienstverlening (bv door in te zetten op de uitbouw van buurtwerk, of een eerstelijnspsycholoog).

Het doel van deze subsidie is inspirerend en vernieuwend te werken aan de effectiviteit van preventie bij kwetsbare groepen. Een uitbreiding van de sociale dienstverlening kan een belangrijk onderdeel zijn van het project, net om beter te kunnen inzetten op preventie. De focus van het project is echter preventie, de toepassing van bestaande methodieken en hoe deze het beste kunnen aansluiten bij kwetsbare groepen.

Het inzetten op uitbreiding van het zorgaanbod kan zeer waardevol en nodig zijn, het is niet het doel van deze subsidie.

Preventiemethodieken

Het project moet één of meerdere bestaande preventiemethodieken gebruiken. Inspiratie kan gevonden worden op de website www.preventiemethodieken.be.

Andere preventiemethodieken in binnen-en buitenland worden toegelaten. De lokale besturen kunnen bij de (partner)organisatie die de methodiek ontwikkelde, het Logo of het CGG, advies inwinnen over hun voorstel.

Bij methodieken uit het buitenland moet bovendien aangegeven worden op welke manier deze over te nemen zijn in een Vlaamse en lokale context. De methodieken kunnen aangepast worden aan de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het is tevens mogelijk om meerdere methodieken te combineren.

Duurzame resultaten

De duur van deze projecten is beperkt. Om structurele resultaten te bereiken is het belangrijk dat het ingediende project kadert binnen het lokale beleid, in het bijzonder binnen het armoede- en gezondheidsbeleid. Projecten die aansluiting vinden bij het bestuursakkoord en/of het meerjarenplan bieden meer garantie op structurele verankering.