Regelgeving sinds 1 januari 2020

Algemene Info

Nieuwe regelgeving roept vaak veel vragen op. Bij de taxiregelgeving is dat niet anders. Via deze bundeling van veel gestelde vragen hopen we je zoveel mogelijk verder op weg te helpen. (Voor de coronamaatregelen ivm de taxi's: zie VVSG coronapagina Mobiliteit en Taxi's)

Taxiwebpagina van de Vlaamse overheid.

Een overzichtelijke beknopte toelichting bij de nieuwe taxiregelgeving vind je in de Mobiliteitsbrief 204 (december 2019).

Praktische gids nieuwe Vlaamse wetgeving (07.02.2020), van GTL-Taxi (een koepel van taxibedrijven).

Wetgeving

Het nieuwe taxidecreet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2019.

Het taxibesluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2019. Het omvat onder meer de procedure voor de aanvraag van een vergunning bij de gemeente door de exploitant, en een nieuwe regeling voor de aanvraag en afgifte van een bestuurderspas. Het bevat ook de procedures voor stopzetting, intrekking of schorsing van de vergunning of de bestuurderspas. De bijlagen bevatten heel wat modelformulieren:

 • Nota aan de Vlaamse regering BVR exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer
 • Advies Raad van State
 • Bijlage 1. Modelformulier Aanvraag vergunning exploiteren dienst individueel bezoldigd personenvervoer (art 3, 1° lid)
 • Bijlage 2. Model van vergunning voor de exploitatie van een dienst van individueel bezoldigd personenvervoer (art 4, §2)
  - In deze bijlage bij het BVR staat een fout in de aanhef: "Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;" moet worden "Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;"
 • Bijlage 3. Model van vergunningskaart voor individueel bezoldigd personenvervoer (art 5, 1° lid)
  - Gelieve bij uitreiking aan te vullen dat het klachtenorgaan IBP is te bereiken via www.mow-contact.be 
 • Bijlage 4. Model van reservekaart (art 13, 2° lid)
 • Bijlage 5. Model van vervangingskaart (art 14, §2)
 • Bijlage 6. Modelformulier Aanvraag van een bestuurderspas voor een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (art 19, 1°)
 • Bijlage 7. Model van bestuurderspas (art 20, 1° lid)
 • Bijlage 8. Model van tarievenkaart straattaxi (art 31, §2)
 • Bijlage 9. Modelovereenkomst voor diensten van ceremonieel vervoer (art 47)
 • Bijlage 10. Tabel inbreuken + te innen sommen (art 58)
 • Bijlage MB - formulier voor onmiddellijke inning in geval van inbreuken op de taxiregelgeving

Gemeenten verlenen de machtiging bij aanvragen voor het gebruik van taxistandplaatsen op hun grondgebied. Daartoe moeten ze een gemeentelijk reglement opmaken. Dit voorbeeld van gemeentelijk reglement voor machtiging standplaatstaxi's kan hiervoor als inspiratie dienen.
Het is een voorbeeld, gemeenten kunnen - binnen het kader van de Vlaamse regelgeving uiteraard - vrij bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze een machtiging verlenen.
Het voorbeeld kan na 'voortschrijdend inzicht' nog aangepast worden. Ook suggesties hiertoe zijn welkom (aan erwin.debruyne@vvsg.be). 

Een aanvraagformulier voor een machtiging voor een standplaatstaxi (gelijkaardig aan dit model) is opgenomen in de Centaurusdatabank. Ook een standaardmachtiging (gelijkaardig aan dit model) is opgenomen in Centaurus2020, met 3 extra velden die de gemeenten vrij kunnen invullen indien ze ergens willen afwijken van die standaard.

Gemeenten moeten geen retributiereglement opmaken voor de inning van de retributie voor de vergunning en voor de bestuurderspas. De Vlaamse regelgeving bevat hiertoe al een voldoende basis.

Centaurus2020

Met het nieuwe jaar ging ook de nieuwe databank Centaurus2020 van start. De url van de webtoepassing is https://centaurus2020.vlaanderen.be, zonder de www. Op de startpagina van Centaurus2020 vindt u een handleiding.
Wie op de ‘oude’ Centaurusdatabank (https://centaurus.vlaanderen.be) inlogt, komt ook echt daar terecht, en niet op Centaurus2020. Die databank blijft nog van toepassing toepassing tot 31/12/2024, voor het beheer van de lopende vergunningen: aanpassen aantal voertuigen, stopzetting, …

Hoe kan je een login verkrijgen tot de nieuwe centaurus databank?
Per gemeente is er 1 lokale beheerder in ACM-IDM, het toegangs- en gebruiksbeheer voor datatoepassingen van de Vlaamse overheid. Normaal gezien is dat de algemeen directeur. Hij/zij kan jou gebruiksrechten geven.
Momenteel ondervinden sommige gemeenten problemen met de toegang als lokaal bestuur. Die zijn erg vervelend, en worden best zo snel mogelijk doorgegeven aan info@mow.vlaanderen.be, best met screenshot van de foutmelding. 
Tot einde februari worden er nog functies toegevoegd aan de databank, wat in tussentijd ook nog voor tijdelijke hinder zou kunnen zorgen.

Het is sowieso aangewezen om al snel eens in te loggen in de databank. Zo is je e-adres gekend en kan je automatisch berichten krijgen zodra er een aanvraag voor jouw gemeente is ingevoerd.

Opleidingen

Ook over de taxiregelgeving zelf hopen we nog bijkomende infosessies te organiseren. Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen we hierover communiceren.

Dit is de ppt-presentatie van de opleiding.

Er wordt stilgestaan bij het decreet, het ontwerp-BVR, de formulieren en kaarten.
De opleiding richt zich op de gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitreiking van de taxivergunningen (dienst lokale economie, mobiliteitsdienst, financiële dienst,...).