Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

1. Fiets

#fietsvrij
Met de actie #fietsvrij zamelen de Fietspunten en Fietsbiebs in Vlaanderen en Brussel fietsen, kinderfietsen en fietskarren in. Ze herstellen en schenken deze aan vluchtelingen en andere kwetsbare personen die geen toegang hebben tot een betaalbaar vervoersmiddel.

2. Openbaar vervoer

Bij de openbaar vervoermaatschappijen gelden geen specifieke maatregelen. Uiteraard kunnen ook de Oekraïnse vluchtelingen gebruik maken van de geldende voordeeltarieven.

NMBS
Als de aansluiting bij de mutualiteit in orde is, hebben Oekraïense ontheemden recht op een verhoogde tegemoetkoming. Daarmee kunnen ze aan verlaagd tarief reizen met de NMBS.
In het zeer specifieke geval van een treinreis van Duitsland naar België geldt het '"Help Oekraïne" ticket'.
Gemeenten kregen ook een mail van de NMBS met verwijzing naar hun aanbod voor OCMW’s om een overeenkomst ‘Business E-ticketing’ af te sluiten. Daarbij kunnen tickets aan forfaitair tarief aangekocht worden voor hun cliënten. Let wel: die tickets zijn niet per definitie de goedkoopste mogelijkheid, en al zeker niet in vergelijking de korting op basis van de verhoogde tegemoetkoming.

De Lijn
De Lijn kent een sociaal tarief toe aan wie recht heeft op een leefloon of een verhoogde tegemoetkoming
Zie ook

3. Auto

Inschrijving DIV eigen voertuig
De voertuigen van Oekraïnse vluchtelingen die in ons land verblijven moeten niet langer ingeschreven worden bij DIV.

Voertuigen die werden meegebracht door personen die de tijdelijke bescherming hebben verkregen, dienen niet ingeschreven te worden voor de duur van de tijdelijke bescherming. Het KB 20.07.2001 betreffende de inschrijving van voertuigen werd in die zin aangepast (Inforum doc. nr. 357407).

KB 20.07.2001 betreffende de inschrijving van voertuigen:
Art. 3.§ 1. De personen die in België verblijven schrijven de voertuigen die zij wensen in het verkeer te brengen in in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6, zelfs indien deze voertuigen reeds in het buitenland zijn ingeschreven.
Het verblijf in België houdt in dat deze personen voldoen aan één van de volgende voorwaarden :
  a) ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en een minimum leeftijd hebben van zestien jaar 
Art. 3 § 2
 8° Het voertuig ingeschreven in een andere lidstaat op naam van de natuurlijke persoon die dit voertuig uitzonderlijk in België gebruikt voor hoogstens 30 dagen per kalenderjaar en dat bestemd is om voornamelijk gebruikt te worden in eerstgenoemde lidstaat. Een door de titularis opgesteld en ondertekend document dient zich aan boord van het voertuig te bevinden dat uitdrukkelijk de begin- en einddatum van het gebruik in België vermeldt. 
9° het voertuig ingeschreven in het land van herkomst dat gebruikt wordt door een natuurlijke persoon die tijdelijke bescherming geniet in uitvoering van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen.

Verzekering eigen voertuig
Met de auto vanuit Oekraïne naar hier gereden: moeten deze vluchtelingen zich in België laten verzekeren? (zie Assuralia: Opvang Oekraïnse vluchtelingen  - Referentiepagina Federale Overheid Oekraïne)
In Oekraïne verzekerde Oekraïense voertuigen die naar België zijn gereden, blijven verzekerd. De bestuurders mogen dus gerust hun voertuig in België gebruiken als ze in orde zijn met hun verzekering. Zijn ze daarentegen niet in orde met hun verzekering, dan moeten ze een grensverzekering sluiten (dertig dagen geldig). Zo’n verzekering werd hun in principe voorgesteld aan de grensovergangen van de landen die zij hebben doorkruist, maar ze kan ook in België worden gesloten. Vluchtelingen die naar ons land zijn gereisd en hier meer dan zes maanden verblijven, moeten hun voertuig in België inschrijven en verzekeren: de verzekering moet namelijk worden gesloten in het land waar het voertuig gewoonlijk gestald is.

Rijbewijs

Op 18 juli hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie beslist dat Oekraïense ontheemden hun rijbewijs na 180 dagen niet langer hoeven in te ruilen. De regeling treedt woensdag 27 juli in werking.

Een door Oekraïne afgeleverd geldig rijbewijs wordt voortaan erkend op het grondgebied van de Europese Unie voor de hele duur van het tijdelijk verblijf. 

Er zijn ook maatregelen voorzien voor de verlenging van de geldigheid en in geval van verlies of diefstal van het rijbewijs.

Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Dit lijkt ons niet te betekenen dat het niet meer mag ingeruild worden. Voor wie die zou wensen, geldt het volgende.

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis is er een aanpassing sinds 15/03/2022 in de omzendbrief voor rijbewijzen uit Oekraïne.

  • Rijbewijsmodel UA013 afgeleverd vanaf 1/1/2021 is ook geldig voor omwisseling
  • Categorieën van groep 2 zijn eveneens omwisselbaar (mits voorlegging RGA 2)

Dit is eveneens van toepassing voor omwisselingen opgestart voor 15/3/2022 waarvan het Belgisch rijbewijs nog niet is afgeleverd.

De omwisselingsvoorwaarden die gelden voor een omwisseling van een niet-Europees rijbewijs blijven behouden:

  • Enkel op basis van origineel en geldig rijbewijs
  • Oekraïense rijbewijs mag niet bekomen zijn na inschrijving in België
  • Namen gekend in rijksregister en rijbewijs dienen identiek te zijn
  • Een omwisseling van een verlopen Oekraïens rijbewijs is niet mogelijk.

De regel van 185 dagen inschrijving in het Belgische bevolkingsregister, wachtregister of vreemdelingenregister zal ook bij de omwisseling van Oekraïense rijbewijzen moeten worden gerespecteerd. Tijdens de eerste 185 dagen van inschrijving in België mag er met het Oekraïense rijbewijs in België gereden worden. De omwisselingsprocedure kan wel gestart worden tijdens deze periode van 185 dagen maar het Belgisch rijbewijs mag pas afgeleverd worden na deze 185 dagen. Als de omwisselingsprocedure vóór het einde van de periode van 185 dagen afgerond is, mag het Oekraïense rijbewijs niet teruggegeven worden aan de houder ervan. De omwisselingsprocedure kan dus ten vroegste na deze 185 dagen aflopen.

Zie ook:

Flexibele controle bij omwisseling van een Russisch rijbewijs

De crisiscel van de FOD Mobiliteit communiceert het akkoord voor een flexibele controle bij het omwisselen van een Russisch rijbewijs van houders met de Oekraïense nationaliteit (die geen bewijs van verblijfplaats in Rusland kunnen leveren) tegen een Belgisch rijbewijs.
Het Russische rijbewijsmodel RUS002 is niet langer omwisselbaar aangezien het niet conform de Conventie van Wenen is. 
Oekraïense burgers op de vlucht die hun Russisch rijbewijs wensen om te wisselen tegen een Belgisch rijbewijs kunnen aldus niet geweigerd worden. Deze maatregel is op 14 april 2022 van kracht gegaan en zal gedurende één jaar geldig blijven. Op dat moment zal de situatie opnieuw worden geëvalueerd.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de FOD Mobiliteit.

Voor verdere inlichtingen, gelieve u te richten tot buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be.