Korte uitleg

IOK, de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen is een dienstverlenende vereniging.  IOK heeft tot doel de 29 aangesloten gemeentebesturen te ondersteunen. Tot het uitgebreide takenpakket van IOK behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening. Als territoriaal coördinator ondersteunt IOK de 29 Kempense gemeenten bij de uitvoering van het Burgemeestersconvenant. Deze samenwerking rond klimaatbeleid kreeg de vorm van een streekproject onder de noemer Kempen2030. Kempen2030 heeft als doel om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit van onze Kempen versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen. We willen dat doen door samen minstens 40% van onze CO2-uitstoot te reduceren tegen 2030 en onze regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Om onze doelstellingen te bereiken is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen gemeenten, burgers, scholen, bedrijven, organisaties. Alle 29 Kempense gemeenten doen mee.

Contactgegevens 

 • Website: www.iok.be
 • Contactpersoon: Steven Heylen
 • Telefoon: 014/564.269
 • e-mail: steven.heylen@iok.be

Aanbod ondersteuner LEKP

IOk zet zich in voor de ondersteuning van:

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030 waarvan 25 fossielvrije renovaties;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Doelstelling: 50 per 1000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak (met focus op de verduurzaming van de warmtevraag en de synergie tussen de vier werven) voor einde 2024.

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1,5 (semi-) publieke  laadequivalenten tegen 2030 (=99.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

 

 

Concrete ondersteuning

IOK werkt momenteeel samen met de lokale besturen en regionale partners aan een actiegericht Kempens Klimaatplan, dat complementair en versterkend zal zijn ten opzichte van de lokale energie- en klimaatactieplan

Thema 1: Kempen2030 verwarmt

Met de warmtemakelaar Kempen 2.0 bouwt IOK de ondertsteuning van de lokale besturen bij de opmaak en uitvoering van warmteplannen verder uit. Vandaag wordt de opmaak en beleidsverankering van warmteplannen uitgevoerd of opgestart in 17 gemeenten. De komende jaren willen we dit aanbod verder verruimen naar de 12 resterende gemeenten. Daarnaast willen we de capaciteit opbouwen om ook uitvoeringsdossiers methet oog op effectieve realisaties op het terrein te faciliteren. Daarbij is het gemeentelijk patrimonium immers vaak een sterke hefboom om clusters op het terrein te initiëren. Op die manier maken we de geleidelijke overgang van warmte uit fossiele brandstoffen naar groene warmte in onze regio.

Thema 2: Kempen2030 renoveert

Energiehuis Kempen coördineert onder de vleugels van IOK de vele (steun)maatregelen en regionale samenwerking voor energie-investeringen en renovatiewerken. Door de werking van het energiehuis te versterken met professionele huisdokters, een digitaal bouwloket en een opschaling van de Vlaamse energielening bij een verruiming doelgroep, kunnen we het renovatietempo van woningen in de Kempen verhogen en de kwaliteit van renovatie verbeteren. IOK organiseert groepsaankopen (van hemelwaterputten, muurisolatie,...) als instrument om gezinnen samen te brengen en door middel van een gezamenlijke marktbevraging goede voorwaarden te bedingen ter ondersteuning bij het doorvoeren van duurzame/energetische verbetering in en rond de woning. 

Thema 3: Kempen2030 groen op weg

Als partner van de Vervoerregio Kempen voert IOK samen met de lokale besturen het Kempens actieplan deelmobiliteit en mobipunten uit en belonen we leerlingen op de fiets. Zo maken we de keuze voor een koolstofvrije (deel)mobiliteit aantrekkelijk en haalbaar voor iedere Kempenaar.

Thema 4: Kempen2030 breekt uit

Vertrekkend vanuit een regionale onthardingsstrategie kunnen we de grote verhardingsvoetafdruk van de Kempen op een structurele en efficiënte manier verkleinen. Overbodige verharding maakt zo plaats voor meer groen, meer waterinfiltratie en een mooie Kempen. Een regionale onthardingsmanager vertaalt de onthardingsstrategie naar concrete realisaties op het terrein. Hij realiseert samen met lokale besturen demoprojecten in wijken en bedrijventerreinen, gekoppeld aan een regionale promotiecampagne, en reikt inspirerende, nieuwe beleidsinstrumenten aan. 

Thema 5. Kempen2030 vergroent

IOK kan vergroening en biodiversiteit rondom de woningen versterken vanuit een verbreding van de succesvolle 'Behaag onze Kempen'-campagne. Samen met de lokale beturen en de natuurvereniging blijven we het aanplanten van streekeigen standplaatgeschikt plantgoed promoten. Bovendien willen we de impact van deze campagne op het meer verstedelijkt milieu door o.a. de aanleg tegeltuinen in de kijker te zetten en het nodige plantgoed en materiaal via onze groepsaankoop ter beschikking te stellen.

Thema 6: Kempen2030 participeert

We hebben iedereen nodig om onze klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren. En we willen ook niemand achterlaten op de weg naar Kempen2030. Bovendien moeten we samenwerken om voldoende snelheid te maken. Iedereen in beweging brengen en in dezelfde richting sturen, dat vereist participatie en goede communicatie. Door de regionale communicatiecampagne rond Kempen2030 (de Kempen2030-krant met website, 'social media" kanalen en academies) verder te professionaliseren, aangevuld met een regionale opschaling van participatie-initiatieven (vb. klimaatmakers), kunnen we op een efficiënte manier bondgenoten activeren en draagvlak voor klimaatactie vergroten.

Thema 7: Kempen2030 onderwijst

IOK wil de Kempense scholen blijven steunen in de uitdaging om klimaatvriendelijke scholen te worden. Dit omvat een professioneel ondersteuningsaanbod in de vorm van een tweeledig traject. Een technisch traject biedt scholen expert ondersteuning bij uitstippelen van een haalbare aanpak richting klimaatneutraliteit. Een educatief traject richt zich op de leerlingen via een aanbod milieulessen en door projectmatig de leerlingen actief te betrekken bij de energietransitie van de school.

Thema 8: Gemeentlijke patrimonium

 • Lokale besturen staan voor de uitdaging om tegen 2050 hun gemeentelijk patrimonium klimaatneutraal te maken en op die manier zelf het goede voorbeeld te geven. IOK kan expertise bundelen en aanbieden aan de lokale besturen om die uitdaging haalbaar te maken. Met behulp van een 'rollend capaciteitsfonds' kunnen we middelen vrijmaken om expertise lokaal of regionaal beschikbaar te stellen. De expertise kunnen we ook inzetten om via energiegemeenschappen het (zonne-)energie delen tussen verschillende gebruiers mogelijk te maken. Binnen het gemeentelijk patrimonium kunnen we zo nieuwe kansen benutten door verschillende gebouwen van een lokaal bestuur ondereling te koppelen of door energeigemeenschappen met de inwoners en bedrijven op te zetten.
 • IOK wil ervoor zorgen dat de opportuniteiten van energiegemeenschappen in onze regio maximaal benut worden.
 • IOK organiseert meerdere Kempen2030-academies (kennisuitwisseling) per jaar rond gemeenschappelijke, lokale klimaatuitdagingen (vb. opmaak warmteplannen, klimaatrobuuste projectontwikkeling, burgerparticipatie, deelmobiliteit,...), regelmatige regionale overlegmomenten met resp. mandatarissen en ambtenaren (beleidsondersteunennd en netwerking) rond het thema milieu, energie en klimaat en een jaarlijkse Kempen2030-workshop met lokale besturen
 • IOK stelt inspirerende modelrichtlijnen of -verordeningen en voorbeelprojecten ter beschikking van de lokale besturen, voor duurzame woonontwikkelingen in dorpen (Atelier Ruimte Kempen)