De Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken draagt onder meer zorg voor het produceren en verdelen van elektronische identiteitskaarten (eID), de vreemdelingenkaart en de Kids-ID, het beheren van het Rijksregister, het organiseren van de Federale, Regionale en Europese verkiezingen.

Alle relevante regelgeving vind je dan ook op de website van de FOD Binnenlandse zaken.

Voor de lokale besturen zijn de onderrichtingen die de FOD verstrekt, van groot belang.

Een belangrijke recente wijziging betreft de regeling inzake vingerafdrukken op identiteitskaarten.

In de wet van 25.11.18 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters werd bepaald dat bij KB de voorwaarden en nadere regels voor het nemen van het digitale beeld van de vingerafdrukken zullen vastgelegd worden. Het koninklijk besluit van 10 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten zorgt voor de verdere uitvoering van deze wet. De geconsolideerde versie van dat laatste koninklijk besluit vind je hier.

Ter versterking van de strijd tegen identiteitsfraude werden de vingerafdrukken van de wijsvinger van de linker- en rechterhand geïntegreerd in de chip van de nieuwe  identiteitskaarten. Zo kan worden geverifieerd of de houder van een eID wel degelijk de persoon is die de eID aanvroeg en afgeleverd kreeg.

De nieuwe regeling trad in werking op 30 december 2019, met uitzondering van de procedure bij verlies, diefstal en vernietiging van de identiteitskaart met vingerafdruk. De datum van inwerkingtreding van het betrokken artikel 7 zal pas later worden bepaald.

De vingerafdrukken worden op initiatief van het gemeentebestuur door middel van ad hoc sensors gedigitaliseerd. Het digitale beeld van deze afdrukken wordt via de diensten van het Rijksregister op beveiligde wijze doorgestuurd naar de producent van de identiteitskaart om erin elektronisch te worden geïntegreerd. 

Wanneer er geen vingerafdrukken kunnen worden genomen van de wijsvingers of van één ervan, omdat zij niet goed genoeg zijn of wegens een handicap of een ziekte, worden er vingerafdrukken genomen van een andere vinger in volgende rangorde: wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink of duim.

Aan de personen bij wie het permanent fysiek onmogelijk is vingerafdrukken af te nemen,  zal een identiteitskaart of een vreemdelingenkaart zonder vingerafdrukken uitgereikt worden. Gaat het echt om een tijdelijke onmogelijkheid, wordt een identiteitskaart of een vreemdelingenkaart zonder vingerafdrukken afgegeven met een geldigheidsduur van twaalf maanden.

De aard van deze onmogelijkheid wordt beoordeeld door het gemeentebestuur. In geval van twijfel moet een medisch attest worden overgelegd.

Een belangrijke uitzondering op deze regel geldt voor de Kids-ID. Enkel voor de aanmaak van een identiteitskaart die kan worden uitgereikt vanaf de leeftijd van 12 jaar, mogen vingerafdrukken worden afgenomen van minderjarigen onder de 12 jaar.