De VVSG heeft, samen met de sociale partners binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het pact ‘Samen en Lokaal voor Werk’  uitgewerkt . We roepen de nieuwe Vlaamse regering op om dit pact om te zetten in concrete beleidsinitiatieven.

 Een gezamenlijke inspanning voor duurzame werkgelegenheid

Het pact vormt de basis voor een gezamenlijke inspanning om mensen die momenteel niet werken, moeilijk bereikbaar zijn of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, aan een duurzame en werkbare baan te helpen. Door intensieve samenwerking willen we de basis leggen om, samen met de lokale besturen, de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden en de werkzaamheidsgraad te verhogen. Hierbij is adequate financiering die lokaal kan worden ingezet waar de nood het hoogst is, van cruciaal belang. Dit pact bevestigt een eerder engagement met de Vlaamse regering in het belang van de meest kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

 Doel: 80% werkzaamheid

Met een hoog aantal openstaande vacatures in Vlaanderen, richten werkgevers zich niet alleen op werkzoekenden of mensen die van werk willen veranderen, maar ook op mensen die momenteel niet actief zijn op de arbeidsmarkt maar wel willen werken. De redenen waarom mensen niet werken zijn uiteenlopend en vaak complex. Door een diversiteit aan middelen in te zetten, zoals buurtwerking, cultuur, vrije tijd, sport, taalateliers, digibanken en sociale restaurants, willen we deze mensen overtuigen van hun waarde en begeleiden naar functies die bij hun capaciteiten passen. Ons doel is duurzame en werkbare loopbanen voor iedereen.

 Daadkrachtig lokaal arbeidsmarktbeleid

Lokaal komen diverse levensdomeinen samen en worden drempels voor mobiliteit, welzijn en kinderopvang weggenomen. Door expertise en netwerken te delen, zetten de VVSG en de lokale besturen, samen met de sociale partners verenigd in de SERV, een krachtige hefboom in werking. Iedere partner wordt op zijn sterkte ingezet met als doel tevreden burgers en ondernemingen, waar iedereen via werk kan participeren in de gemeenschap.

 Focus op specifieke doelgroepen

Het pact richt zich specifiek op drie doelgroepen: niet-beroepsactieven zonder uitkering, werkzoekenden met een multi-problematiek en leefloongerechtigden. Een passend instrumentarium is essentieel om deze groepen te bereiken en stappen naar werk te zetten. Het pact streeft er nadrukkelijk naar bestaande instrumenten te optimaliseren voordat er nieuwe worden ontwikkeld.

 

 Een integrale aanpak op alle niveaus

Onderzoek toont keer op keer de complexiteit van drempels en contexten waarin zowel niet-beroepsactieven als werkgevers zich bevinden. Deze drempels situeren zich vaak op het snijvlak van verschillende beleidsdomeinen en vragen daarom om een beleidsoverschrijdende aanpak. Een integrale strategie op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau is noodzakelijk om complexe problemen weg te werken. Enkel samenwerking leidt tot duurzame oplossingen.

 Structurele financiering voor duurzame oplossingen

Structurele financiering is essentieel. We streven naar duurzaam beleid dat afgestemd is op lokale noden en doelgroepen. De arbeidsmarkt ziet er lokaal zeer verschillend uit, waardoor de samenstelling van de doelgroep ook enorm kan variëren per gemeente, stad, regio of intergemeentelijk samenwerkingsverband.

 Versterkte samenwerking en actuele arbeidsmarktdata

Een versterkte samenwerking op lokaal en bovenlokaal niveau, met goed functionerende lokale partnerschappen, is noodzakelijk. Actuele arbeidsmarktdata voor beleidsbeslissingen en een betere informatiedoorstroming zijn onmisbaar. Het pact tussen de sociale partners in de SERV en de lokale besturen in de VVSG markeert een belangrijke stap naar een inclusieve, duurzame en werkbare arbeidsmarkt in Vlaanderen. We werken nu samen verder aan de uitwerking van de afspraken en de uitvoering van de doelstellingen in verschillende werven. Samen willen we zorgen voor een arbeidsmarkt waarin iedereen, ook kwetsbare personen, een plek vindt en zich kan ontwikkelen.