Beleidsbrief 2019-2024 Werk & Sociale Economie

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van Werk en  Sociale Economie voor de periode 2019-2024.

Slotrapport 'Decentralisatie' vrijgegeven

Aan het begin van de vorige legislatuur (2014-2019) gaf de Vlaamse regering de opdracht aan een paritair samengestelde commissie, met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen, om concrete afspraken te maken over meer lokale beleidsruimte voor de lokale besturen.

In het voorliggend slotrapport wordt nagegaan in welke mate deze afspraken hebben geleid tot concrete realisaties.

In het slotrapport wordt dieper ingegaan op de concrete realisaties per betrokken beleidsdomein waaronder het beleidsdomein ‘Werk’ (p. 30 e.v.)

Evaluatierapport 'Versterkt Streekbeleid'

Naast de Regierol Sociale Economie evalueerde IDEA Consult in 2018-2019 in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie ook het 'Versterkt Streekbeleid' in Vlaanderen.  In het 'evaluatierapport versterk streekbeleid' beschrijven de onderzoekers hoe het streekbeleid in concreto ingevuld wordt, of de vooropgestelde doelstellingen worden gehaald,  hoe de Vlaamse overheid het best kan faciliteren en geven ze een blik op mogelijke toekomstscenario’s. 

Evaluatierapport 'Regie Sociale Economie'

IDEA Consult evalueerde in 2018-2019 in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) hoe lokale besturen hun regierol op vlak van sociale economie in de praktijk invullen.  Het definitief evaluatierapport 'Regie Sociale Economie' beschrijft hoe de regierol in concreto ingevuld wordt, of de vooropgestelde doelstellingen worden gehaald en hoe de Vlaamse overheid de regie het best kan faciliteren. 

 

Arvastat: datatool voor cijfers over werkloosheid en  vacatures in elke gemeente

De voorbije jaren zijn meer en meer data beschikbaar om de gemeente, haar beleid en haar omgeving in kaart te brengen. We hebben het dan zowel over interne data bij het bestuur (opvolging van het meerjarenplan, opvolging organisatiebeheersing, etc.), als over inspanningen op bovenlokaal niveau door federale en Vlaamse Agentschappen en Departementen.

Door maximaal gebruik te maken van bestaande informatie kunnen lokale besturen zich op een heel efficiënte manier bedienen. Voor het thema 'werk en activering' is ARVASTAT van de VDAB een referentie. 

Arvastat is namelijk een zeer uitgebreide toepassing waarmee je snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen kan raadplegen. De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch geïllustreerde basisstatistieken, maar laat eveneens toe om zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samen te stellen. Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks geactualiseerd.

Voor sommige gemeenten zijn de werkloosheidsgegevens ook op wijkniveau raadpleegbaar. In de kenmerkendashboards kunnen zelfgekozen gedetailleerde selecties grafisch voorgesteld worden.
Via pdf- en excelfunctionaliteit kunnen de gegevens ook bewaard en/of bewerkt worden.

 

Remediëringstrajecten Mystery calls dienstencheques

In 2017 sloot minister van Werk Muyters een actieplan af met de dienstenchequesector ter bestrijding van discriminatie. Samen met vzw Mycadis, de verenigde werkgeverorganisaties binnen de sector waar de VVSG lid van is, was dat de start om discriminatie in de sector actief tegen te gaan. 

De wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en -banen werd gewijzigd. Hiermee werd de aanvaarding van praktijktesten bij de dienstencheque-ondernemingen als erkenningsvoorwaarde opgelegd. De praktijktesten spitsten zich toe op hoe een dienstencheque-onderneming omgaat met discriminerende vragen van gebruikers. Om na te gaan of ondernemingen deze wet naleven, deden we beroep op 'mystery calls'. Via deze methodiek wordt een onderneming telefonisch gecontacteerd en wordt nagegaan of een onderneming al dan niet ingaat op een discriminerend verzoek van een fictieve klant-gebruiker.

In de periode 20 juni 2018 tot 24 september 2018 werden bij 698 bedrijven in totaal 1364 mystery calls uitgevoerd. Dit gebeurde ook bij alle OCMW's met een dienstencheque-afdeling. Er werd een lijst opgesteld van dienstencheque-ondernemingen waarvoor een opvolging of individuele feedback nodig is. Deze ondernemingen worden ondersteund in een remediëringstraject en in het opstellen van een actieplan.

In de week van 1 april 2019 kregen alle OCMW's met een dienstencheque-afdeling een brief van het Departement WSE hierover. OCMW's die ingegaan zijn op de discriminerende vraag van een klant, zijn verplicht een actieplan op te stellen. Opgelet: dit traject is niet vrijblijvend. Overeenkomstig artikel 2 §2, k van de hierboven vernoemde wet van 20 juli 2001 kan een weigering om dergelijk actieplan op te stellen aanleiding geven tot sancties (in het worst case scenario is dit een verlies van de erkenning).

De betrokken OCMW's krijgen hier wel ondersteuning voor. Deze dienstverlening werd uitbesteed aan het bedrijf 'Knowledge on the Spot'. Zij zullen de betrokken OCMW's in de loop van de maand april 2019 contacteren en met hen in gesprek gaan om te bekijken waar er specifiek binnen het OCMW nood aan is. Zij reiken goede praktijken aan, stellen vormingen voor, stellen een model van actieplan ter beschikking en hebben kennis van acties die lopende zijn binnen de sector.

Meer informatie hierover bij abderrazak.elomari@vvsg.be of fabio.contipelli@vvsg.be.

Dienstencheques 1 jaar geldig

De geldigheidsduur van dienstencheques is sinds 1 maart 2019 verlengd van 8 maand naar 1 jaar.

Cheques die bijna vervallen kunnen nog steeds omgeruild worden voor nieuwe cheques, die dan opnieuw 1 jaar geldig zijn. Opgelet hierbij: de omruiling moet wel aangevraagd worden vooraleer de oude cheques vervallen zijn! De gebruiker moet de geldigheidsdatum van de dienstencheque dus goed in het oog houden. Bij elektrische dienstencheques krijgt hij een melding in de app; bij papieren cheques moet hij dit zelf bewaken.

Onderzoeksrapport IDEA Consult 'Activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring'

Het onderzoeksrapport ‘Activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring’ (IDEA Consult) werd op 7 februari 2019 door het Departement Werk en Sociale Economie vrijgegeven.

Wijzigingen doelgroepverminderen

De bedragen van de doelgroepvermindering voor jongeren en voor oudere werknemers werden op 1 januari 2019 verhoogd.

Recente items

Werk en Activering 1
Kennisitem - 21-04-2022
Werk en Activering
# Oekraïne, Werk, Wijk-werken, Werk: beleidsontwikkelingen, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Werken en ondernemen, Europa & internationaal Lees meer