Het lokaal bestuur (gemeente of OCMW) heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is.

Zo heeft het lokaal bestuur ook een adviesrol. Het lokaal bestuur geeft bijvoorbeeld advies aan Kind en Gezin over de uitbouw van kinderopvang en een organisator die groepsopvang wil opstarten moet advies vragen aan het lokaal bestuur.

Advies bij vergunning (opportuniteitsadvies)

Aan de slag met deze opdracht? Bekijk ons ondersteunend materiaal.


Het lokaal bestuur krijgt vanaf 1 januari 2022 een belangrijkere rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang. Lees hier wat dit concreet betekent voor het lokaal bestuur.

De regelgeving voorzag vroeger al dat een organisator een advies moest vragen aan het lokaal bestuur over de vergunningsaanvraag voor een kinderopvanglocatie (Lees meer in deze korte nota.). Het lokaal bestuur was niet verplicht dit advies te geven en de organisator was hier niet aan gebonden. De adviesrol wordt nu versterkt in die zin dat het lokaal bestuur als antwoord op de adviesvraag een advies zal geven over de opportuniteit van de opvang en dat dit advies bij een aanvraag vergunning moet toegevoegd worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

De Vlaamse Regering wijzigde op 29 januari 2021 definitief een aantal besluiten met betrekking op kinderopvang en buitenschoolse opvang via het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvangen over voorwaarden voor het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang.

Het besluit wijzigt onder meer het besluit van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang. Hierdoor zal een organisator die een vergunning voor kinderopvang aanvraagt, over een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moeten beschikken, als het gaat over een nieuwe locatie groepsopvang, verhuis van een groepsopvang en uitbreiding met minstens 9 plaatsen.

De toepassing van het opportuniteitsadvies is verplicht vanaf 1 januari 2022. Dit maakt dat lokale besturen zich in 2021 kunnen voorbereiden op deze uitgebreide adviesrol.

 

Advies bij uitbreidingsronde kinderopvang

Vlaanderen maakte binnen haar investeringsplan 2020-2024 bekend welke middelen beschikbaar zijn voor de uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang baby’s en peuters.

Het grootste deel van dit budget (iets meer dan 27 miljoen euro) is voorzien voor minstens 2.500 nieuwe plaatsen kinderopvang baby's en peuters met inkomenstarief (de zogenaamde subsidietrap T2A). Er wordt gewerkt met een meerjarenprogrammatie. Dat betekent dat er in deze Vlaamse legislatuur ook slechts één oproep tot indienen van aanvragen voor nieuwe gesubsidieerde plaatsen zal gebeuren. 

Ondersteunend materiaal

  • De VVSG werkte samen met Agentschap Opgroeien meerdere webinars uit om je wegwijs te maken in de meerjarenprogrammatie uitbreiding kinderopvang en welke regierol je hier als lokaal bestuur kan opnemen.
  • Deze nota over de adviesrol lokaal bestuur bij uitbreiding kan je als lokaal bestuur gebruiken om je adviesrol als lokaal bestuur vorm te geven.
  • De VVSG verzamelde ook een aantal  voorbeeldcriteria die lokale besturen gebruikten bij eerdere uitbreidingsronden.
  • Op zoek naar meer inspiratie voor mogelijke criteria? Neem dan  hier een kijkje. De VVSG verzamelde een heleboel criteria die werden gebruikt door lokale besturen. Opgelet: dit zijn dus slechts voorbeelden van criteria De lijst bestaat uit goede en uit minder goede of slechte criteria.