Door in te zetten op deze werf draag je niet alleen bij aan de energie- en klimaatdoelstelling, maar kan je ook het leefomstandigheden van de burgers positief beïnvloeden. De acties zorgen o.a. voor een structurele verlaging van de energiefactuur, verhoging van het wooncomfort, opwaardering gerenoveerde wijken, etc. 

Er zijn verschillende redenen waarom het Lokaal Energie- en Klimaatpact de doelstellingen binnen deze werf ondersteunen :

  • Ter ondersteuning van zowel de 2,09% jaarlijkse primaire energiebesparing als de 40% CO2-reductie van het eigen patrimonium d.m.v. participatieve hernieuwbare energieprojecten;
  • Ter ondersteuning van de lange termijn renovatiestrategie en het VEKP wat betreft de belangrijke bijdrage van de residentiële renovaties aan de energie efficiëntiedoelstelling (-32,5% verlaging van het energieverbruik tegen 2030);
  • Het draagvlak voor milieuvriendelijke energieproductie (inclusief windmolens) versterken door het dichter bij de burgers te brengen;
  • Ter ondersteuning van de hernieuwbare energiedoelstelling, zoals opgenomen in het VEKP, het windplan (2,5GW tegen 2030) en het zonneplan (6,7GW capaciteit tegen 2030);
  • Opstart, deelname of facilitatie van lokale energiegemeenschappen (energiedelen op wijkniveau, stimuleren van deelname van lokale bedrijven(-terreinen),...). 

 

Doelstellingen Lokaal Energie- en Klimaatpact

​​​​​​

 

  • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)

Wat is concreet subsidieerbaar?

De acties die ondersteund worden vanuit het Klimaatpact verschillen afhankelijk van de subdoelstelling binnen deze werf.

  • Ondersteuning per wooneenheid in een collectief renovatietraject;
  • Aanbesteding van coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten
  • Opstart Energiegemeenschap

Aanspreekpunten