Contactgegevens

 • Peter Cousaert - Diensthoofd / Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid, Regie en Organisatienetwerken
  Tel. 02 211 56 30, gsm 0477 70 56 89 - peter.cousaert@vvsg.be

  Lokaal sociaal beleid / Regie- en Organisatienetwerken / Sociaal werk / G50 / Service design/ Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
   
 • Griet Briels - Stafmedewerker Sociaal Werk
  gsm 0499 26 99 53 - griet.briels@vvsg.be

  Sociaal werk / lokaal sociaal beleid/ regie- en organisatienetwerken / G50 / Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
   
 • Fabio Contipelli - Stafmedewerker Werk & Sociale Economie
  Tel. 02 211 55 64, gsm 0478 99 99 63 - fabio.contipelli@vvsg.be

  Lokaal werkgelegenheids- en activeringsbeleid / VDAB/ regionale samenwerkingsverbanden / Sociale Maribel Openbare Sector / dienstencheques / wijk-werken / Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) / sociale economie/ taxshift/ Lokale diensteneconomie (LDE)/ Sociale inschakelingseconomie (SINE)
   
 • Fabienne Crauwels - Stafmedewerker Vreemdelingenbeleid
  Tel. 02 211 55 86 - fabienne.crauwels@vvsg.be

  Vreemdelingenbeleid / verblijfsregeling vreemdelingen/ Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) voor vreemdelingen / recht op maatschappelijke dienstverlening (OCMW-wet) voor vreemdelingen / wet van 2 april 1965 over bevoegd OCMW en ten laste neming van kosten door de POD Maatschappelijke Integratie / opvangbeleid van verzoekers internationale bescherming (asielzoekers) / dringende medische hulp/ tewerkstelling van vreemdelingen/ installatiepremies en huurwaarborg voor vreemdelingen
   
 • Eric De Houwer - Stafmedewerker Lokale arbeidsmarkt en Service Design
  gsm 0496 928 065 - Eric.DeHouwer@vvsg.be

  Samenwerking VDAB – VVSG – OCMW’s / Lokale arbeidsmarkten /  Service Design
   
 • Iris De Mol - Stafmedewerker Lokaal Sociaal beleid, Regie en Organisatienetwerken
  Tel. 02 211 56 49 - iris.demol@vvsg.be

  Lokaal sociaal beleid / regie en organisatienetwerken
   
 • Werner De Wael - Stafmedewerker Lokaal Sociaal beleid, Regie & Organisatienetwerken
  Tel. 02 207 54 21, gsm: 0471 87 48 02 - werner.dewael@vvsg.be
   
 • Lieselot Decalf - Stafmedewerker Cultuur en Erfgoed
  Tel. 02 211 55 39 - lieselot.decalf@vvsg.be

  Lokaal cultuurbeleid / kunsten / cultureel erfgoed / onroerend erfgoed / de openbare bibliotheek / intergemeentelijke samenwerking, beleidsparticipatie en adviesraden binnen deze domeinen

 • Kirsten Dewaelheyns - Stafmedewerker Lokaal Sociaal beleid
  gsm 0491/166 136 - Kirsten.Dewaelheyns@vvsg.be

  Service Design binnen sociaal beleid
   
 • Hans Grymonprez - Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid
  gsm 0468 11 92 18 - Hans.Grymonprez@vvsg.be

  Lokaal Sociaal Beleid / Dak-en thuisloosheid / Maatschappelijke Dienstverlening / Geïntegreerd Breed Onthaal / Service Design / Sociaal Werk / Outreachend werken
   
 • Peter Hardy - Stafmedewerker OCMW-Wetgeving
  Tel. 02 211 55 84 - peter.hardy@vvsg.be

  OCMW-wetgeving  / OCMW sociale dienst/ Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) / Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's / Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
   
 • Corinne Huybers
   
 • Ann Jughmans - Stafmedewerker Werk & Sociale Economie
  Tel. 02 211 56 42 - ann.jughmans@vvsg.be

  Lokale diensteneconomie / sociale economie / wijk-werken / Europees Sociaal Fonds (ESF) / staatssteun / lokaal arbeidsmarktbeleid / regie werk en sociale economie/

 • Henk Keygnaert - Stafmedewerker Vrije Tijd
  Tel. 0211 55 21, gsm 0485 92 83 02 - henk.keygnaert@vvsg.be

  Lokaal vrijetijdsbeleid / lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren / verenigingswerk / beleidsparticipatie en adviesraden binnen de vrijetijdssectoren / decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) /jeugdwelzijn

 • Solana Onzia - Projectmedewerker Samenleven in diversiteit
  Tel. 02 207 54 18, gsm 0471 26 77 27  - Solana.Onzia@vvsg.be

  Project ‘Samenleven in Diversiteit’

 • Shirley Ovaere - Stafmedewerker Armoedebeleid
  Tel. 02 211 56 41, gsm 0476 60 00 92 - shirley.ovaere@vvsg.be

  Armoedebeleid / energiearmoede

 • Chris Peeters - Stafmedewerker Jeugd en Sport
  Tel. 02 211 55 92, gsm: 0474 87 00 29 - chris.peeters@vvsg.be

  Breed jeugdbeleid / kindvriendelijk beleid en kinderrechten / kinderarmoede / jeugdwelzijn / decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) / lokaal sportbeleid / buurtsport / beleidsparticipatie en adviesraden binnen de vrijetijdssectoren / lokaal vrijetijdsbeleid / lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren / vrijwilligersbeleid / verenigingswerk

  Tijdelijk: opvolging Corona-beleid m.b.t. vaccinatiestrategie, bron- en contactopsporing, teststrategie

 • Miet Remans - Stafmedewerker KSZ en Sociaal Werk
  Tel. 02 211 56 37 - miet.remans@vvsg.be

  Data-uitwisselingen naar en vanuit de OCMW’s, o.a. via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / ondersteuning van het sociaal werk d.m.v. opleidingen in het open aanbod en op vraag / informatieveiligheid m.b.t. de werking van de OCMW’s

 • Nele Schroyen - Stafmedewerker armoede
  gsm 0486 95 50 15  - nele.schroyen@vvsg.be

  Armoedebeleid

 • Marjolein Stroobant - Administratief medewerker
  Tel. 02 211 55 94 - marjolein.stroobant@vvsg.be

  administratieve ondersteuning van de medewerkers dienst samenleven en beleven 

 • Sabine Van Cauwenberge - Stafmedewerker Integratie- en Inburgeringsbeleid
  Tel. 02 211 55 40, gsm 0478 88 10 70 - sabine.vancauwenberge@vvsg.be

  Integratiebeleid / inburgeringsbeleid / diversiteitsbeleid/ (beleids)participatie / (Plan) samenleven/ antidiscriminatiebeleid/ Vlaams Eccar-netwerk/ toegankelijkheid /taalbeleid/ lerend netwerken diversiteit/ intergemeentelijke samenwerking/ regie integratiebeleid/Europees integratiebeleid/ burgerparticipatie/ Intergemeentelijke samenwerking /Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering/

 • Joke Van Dyck- Projectmedewerker e-inclusie
  gsm 0487 308 852 - joke.vandyck@vvsg.be

  Digitale inclusie / leernetwerk e-inclusie / opleiding digitale-inclusiecoach / digibuddies / openbare computerruimten / digitale oefenkansen / e-inclusion by design

 • Dries van Gool - Stafmedewerker Werk & Activering
  Tel: 02 207 54 00 - Dries.VanGool@vvsg.be 

 • Nastasja Veraert - Stafmedewerker Sociaal werk
  nastasja.veraert@vvsg.be

  GBO / G50 / Handelingsruimte/ Sterk sociaal werk / Kafka-project / Intervisie sociaal werkers / Aanspreekpunt opleidingen