Contactgegevens

 • Peter Cousaert - Diensthoofd
  Tel. 02 211 56 30 - gsm 0477 70 56 89 - peter.cousaert@vvsg.be
   
 • Mieke Becker - Coach Leerproces & Partnerschapsvorming
  mieke.becker@vvsg.be - gsm 0471 30 22 45
  Project Capacity Building 
   
 • Geert Boeren - Coach leerprocessen en partnerschapsvorming
  Tel. 02 207 54 27 - gsm 0476 88 06 10 – geert.boeren@vvsg.be
  Project Capacity Building 
   
 • Griet Briels - Stafmedewerker Sociaal Werk
  gsm 0499 26 99 53 - griet.briels@vvsg.be
  Sociaal werk / lokaal sociaal beleid/ regie- en organisatienetwerken / G50 / Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
   
 • Sarah Claes - Coach leerproces en partnerschapsvorming
  Sarah.Claes@vvsg.be
   
 • Fabio Contipelli - Stafmedewerker Werk & Sociale Economie
  Tel. 02 211 55 64 - gsm 0478 99 99 63 - fabio.contipelli@vvsg.be
  Lokaal werkgelegenheids- en activeringsbeleid / VDAB/ regionale samenwerkingsverbanden / Sociale Maribel Openbare Sector / dienstencheques / wijk-werken / Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) / sociale economie/ taxshift/ Lokale diensteneconomie (LDE)/ Sociale inschakelingseconomie (SINE)
   
 • Fabienne Crauwels - Stafmedewerker Vreemdelingenbeleid
  Tel. 02 211 55 86 - fabienne.crauwels@vvsg.be
  Vreemdelingenbeleid / verblijfsregeling vreemdelingen/ Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) voor vreemdelingen / recht op maatschappelijke dienstverlening (OCMW-wet) voor vreemdelingen / wet van 2 april 1965 over bevoegd OCMW en ten laste neming van kosten door de POD Maatschappelijke Integratie / opvangbeleid van verzoekers internationale bescherming (asielzoekers) / dringende medische hulp/ tewerkstelling van vreemdelingen/ installatiepremies en huurwaarborg voor vreemdelingen
   
 • Hanne De Budt - Coach leerproces en partnerschapsvorming
  Tel. 02 207 54 47 - gsm 0488 75 81 36 - hanne.debudt@vvsg.be
  Project Capacity Building 
   
 • Eric De Houwer - Stafmedewerker Lokale arbeidsmarkt en Service Design
  gsm 0496 928 065 - eric.dehouwer@vvsg.be
  Samenwerking VDAB - VVSG – OCMW’s / Lokale arbeidsmarkten /  Service Design
   
 • Werner De Wael - Stafmedewerker Lokaal Sociaal beleid, Regie & Organisatienetwerken
  Tel. 02 207 54 21 - gsm 0471 87 48 02 - werner.dewael@vvsg.be
   
 • Lieselot Decalf - Stafmedewerker Cultuur en Erfgoed
  Tel. 02 211 55 39 - lieselot.decalf@vvsg.be
  Lokaal cultuurbeleid / kunsten / cultureel erfgoed / onroerend erfgoed / de openbare bibliotheek / intergemeentelijke samenwerking, beleidsparticipatie en adviesraden binnen deze domeinen

 • Pieter Demyttenaere - Stafmedewerker Jeugd en Sport en Stafmedewerker regie en regiovorming
  gsm 0475 20 55 68 - pieter.demyttenaere@vvsg.be
  lokaal sociaal beleid / regie en organisatienetwerken / breed jeugdbeleid / kindvriendelijk beleid en kinderrechten / jeugdwelzijn / lokaal sportbeleid / beleidsparticipatie en adviesraden binnen de vrijetijdssectoren / lokaal vrijetijdsbeleid / vrijwilligersbeleid
   
 • Kirsten Dewaelheyns - Stafmedewerker Lokaal Sociaal beleid
  gsm 0491 16 61 36 - Kirsten.Dewaelheyns@vvsg.be
  Service Design binnen sociaal beleid
   
 • Marjolijn Fastenaekels - Polyvalent medewerker (administratie & communicatie) ESF-project ‘capacity building’
  gsm 0470 51 89 79 - Marjolijn.fastenaekels@vvsg.be
  Het capacity building-team ondersteunen in administratieve taken en de interne en externe communicatie van het project uitwerken.
   
 • Delphine Gaillet - Coach leerproces en partnerschapsvorming

  gsm 0476 72 35 36 - delphine.gaillet@vvsg.be
  Project Capacity Building 

 • Hans Grymonprez - Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid
  gsm 0468 11 92 18 - Hans.Grymonprez@vvsg.be
  Lokaal Sociaal Beleid / Dak-en thuisloosheid / Maatschappelijke Dienstverlening / Geïntegreerd Breed Onthaal / Service Design / Sociaal Werk / Outreachend werken
   
 • Peter Hardy - Stafmedewerker OCMW-Wetgeving
  Tel. 02 211 55 84 - peter.hardy@vvsg.be
  OCMW-wetgeving  / OCMW sociale dienst/ Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) / Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's / Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
   
 • Corinne Huybers - Stafmedewerker diversiteit  en gelijke kansen
  gsm 0487/10 13 75 - corinne.Huybers@vvsg.be
  Diversiteit / gelijke kansen
   
 • Cato Joos - Coach partnerschapsvorming & leerprocessen
  gsm 0477 39 34 41  - cato.joos@vvsg.be
  Project Capacity Building
   
 • Ann Jughmans - Stafmedewerker Werk & Sociale Economie
  Tel. 02 211 56 42 - ann.jughmans@vvsg.be
  Lokale diensteneconomie / sociale economie / wijk-werken / Europees Sociaal Fonds (ESF) / staatssteun / lokaal arbeidsmarktbeleid / regie werk en sociale economie/

 • Tine Kelchtermans - Stafmedewerker werk en activering
  Tel. 32 478 90 57 10 - tine.kelchtermans@vvsg.be
  Activerings- en tewerkstellingsinstrumenten: TWE (OCMW & VDAB), IBO, WES, BVS, GLOW, werk-zorgtrajecten, AMA, ICF,…/ ESF Capacity Building / Wijk-werken / Gemeenschapsdienst / Provinciale werkgroep lokale besturen Vlaams-Brabant / Regisseurs SE en werk Vlaams-Brabant / Centrale werkgroep lokale besturen / ESF: Management Comité, Evaluatiecommissie en Comité van Toezicht
   
 • Henk Keygnaert - Stafmedewerker Vrije Tijd
  Tel. 0211 55 21 - gsm 0485 92 83 02 - henk.keygnaert@vvsg.be
  Lokaal vrijetijdsbeleid / lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren / verenigingswerk / beleidsparticipatie en adviesraden binnen de vrijetijdssectoren / decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) /jeugdwelzijn

 • Hans Ledegen - Stafmedewerker onderzoek en registratie
  hans.ledegen@vvsg.be
  OCMW-barometer

 • Dirk Meulemans
  dirk.meulemans@vvsg.be

 • Ann Mortier - Coach leerproces en partnerschapsvorming
  ann.mortier@vvsg.be - gsm 0498 57 43 00
  Project Capacity Building

 • Shirley Ovaere - Stafmedewerker Armoedebeleid
  Tel. 02 211 56 41 - gsm 0476 60 00 92 - shirley.ovaere@vvsg.be
  Armoedebeleid / energiearmoede

 • Betty Paeps - Projectmedewerker Samenleven in Diversiteit
  betty.paeps@vvsg.be
  Diversiteit / gelijke kansen

 • Carmine Pollet - Coach leerproces en partnerschapsvorming
  gsm 0477 36 17 82 -  carmine.pollet@vvsg.be
  Project Capacity Building

 • Miet Remans - Stafmedewerker KSZ en Sociaal Werk
  Tel. 02 211 56 37 - miet.remans@vvsg.be
  Data-uitwisselingen naar en vanuit de OCMW’s, o.a. via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / ondersteuning van het sociaal werk d.m.v. opleidingen in het open aanbod en op vraag / informatieveiligheid m.b.t. de werking van de OCMW’s

 • Chantal Rosa-Peralta - Coach leerprocessen en partnerschapsvorming
  gsm 0476 21 62 94 - chantal.rosaperalta@vvsg.be
  Project Capacity Building

 • Rebecca Schotte - Coach leerprocessen en partnerschapsvorming
  rebekka.schotte@vvsg.be
  Project Capacity Building

 • Nele Schroyen - Stafmedewerker armoede
  gsm 0486 95 50 15  - nele.schroyen@vvsg.be
  Armoedebeleid

 • Marjolein Stroobant - Polyvalent ondersteuner
  Tel. 02 211 55 94 - marjolein.stroobant@vvsg.be
  Administratieve ondersteuning van de medewerkers dienst samenleven en beleven 

 • Sweetlove Tom - Projectmedewerker samenleven en diversiteit
  tom.sweetlove@vvsg.be

 • Joke Talloen - Coach leerprocessen en partnerschapsvorming
  joke.talloen@vvsg.be
  Project Capacity Building

 • Lieve Vaes - Coach leerprocessen en partnerschapsvorming
  lieve.vaes@vvsg.be
  Project Capacity Building

 • Sabine Van Cauwenberge - Stafmedewerker Integratie- en Inburgeringsbeleid
  Tel. 02 211 55 40 - gsm 0478 88 10 70 - sabine.vancauwenberge@vvsg.be
  Integratiebeleid / inburgeringsbeleid / diversiteitsbeleid/ (beleids)participatie / (Plan) samenleven/ antidiscriminatiebeleid/ Vlaams Eccar-netwerk/ toegankelijkheid /taalbeleid/ lerend netwerken diversiteit/ intergemeentelijke samenwerking/ regie integratiebeleid/Europees integratiebeleid/ burgerparticipatie/ Intergemeentelijke samenwerking /Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering/

 • Joke Van Dyck- Projectmedewerker e-inclusie
  gsm 0487 308 852 - joke.vandyck@vvsg.be
  Digitale inclusie / leernetwerk e-inclusie / opleiding digitale-inclusiecoach / digibuddies / openbare computerruimten / digitale oefenkansen / e-inclusion by design

 • Silke Van Esch - Coach leerproces en partnerschapsvorming
  Silke.vanesch@vvsg.be

 • Dries van Gool - Stafmedewerker Werk & Activering
  Tel: 02 207 54 00 - Dries.VanGool@vvsg.be 

 • Nastasja Veraert - Stafmedewerker Sociaal werk
  nastasja.veraert@vvsg.be
  GBO / G50 / Handelingsruimte/ Sterk sociaal werk / Kafka-project / Intervisie sociaal werkers / Aanspreekpunt opleidingen

 • Iris Verellen - Coach leerprocessen en partnerschapsvorming
  gsm 0474 24 50 15 - iris.verellen@vvsg.be
  Project Capacity Building