Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van Lokaal Energie- en Klimaatpact. Op deze pagina vind je alle relevante informatie, inspirerende voorbeelden en krijg je een overzicht van de verschillende organisatie die het pact ondersteunen. 

Heb je vragen? Raadpleeg dan zeker ons FAQ-pagina, stel ze via het online formulier of contacteer netwerkklimaat@vvsg.be

Onderteken voor 29 oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact en maak zo aanspraak op jouw financiële ondersteuning. Je kan hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbeslissing die VVSG maakte om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te agenderen op de Gemeenteraad.

Belangrijke aanvulling: Volgens het BVR moet uiterlijk op 29 oktober 2021 de ondertekende gemeenteraadsbeslissing tot ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact via 'het Loket voor Lokale Besturen, module subsidie' van het Agentschap Binnenlands Bestuur ingediend worden. Mocht de gemeenteraadsbeslissing nog niet ondertekend zijn, stuurt de gemeente alvast het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen en het ontwerp van de gemeenteraadsbeslissing in via het 'Loket voor Lokale Besturen, module subsidie'.  Van zodra de gemeenteraadsbeslissing ondertekend is, en niet later dan 5 november, wordt de ondertekende raadsbeslissing nagestuurd op binnenland@vlaanderen.be met referentie ‘Lokaal Energie en Klimaatpact.

Na ondertekening heb je als gemeente automatisch recht op financiële ondersteuning. Wil je weten hoeveel jouw gemeente minimaal zal ontvangen? Raadpleeg dan het overzichtsdocument financiële ondersteuning.

 

Het Lokaal Energie- en klimaatpact visueel voorgesteld:

Basisprincipes van het klimaatpact

    1. Een pact tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

De lokale besturen sluiten dit pact met de Vlaamse Regering, beide partijen gaan dus een engagement aan om de voorgestelde doelstellingen te behalen. Van lokale besturen wordt er verwacht dat zij acties ondernemen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Ze dienen ook barrières of knelpunten te melden aan de Vlaamse Regering, je kan dit doen via de VVSG, meer bepaald via het Netwerk Klimaat. Van de Vlaamse Regering wordt verwacht dat zij als aanspreekpunt zal fungeren om de barrières te (helpen) wegwerken. De Vlaamse Regering geeft financiële ondersteuning, zonder voor een te grote administratieve druk op de lokale besturen te zorgen. 

De doelstellingen van de vier werven moeten op Vlaams niveau gehaald worden en niet per gemeente. De (deelnemende) gemeenten ondernemen actie in de mate dat dit voor hen mogelijk is.

    2. De ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 als voorwaarde.

De Vlaamse Regering koppelt slechts één voorwaarde aan de ondertekening van het Klimaatpact. Lokale besturen moeten namelijk het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen. Er is wel begrip voor het feit dat een ondertekening niet direct kan gebeuren. Indien jouw stad of gemeente kan aantonen de intentie te hebben om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen is dit voldoende.

    3. Ondertekening van het pact geeft automatisch recht op financiële ondersteuning

In totaal wordt er voor 2021 een subsidie van €24.324.010 voor klimaatacties van gemeenten voorzien. Iedere gemeente kan dus rekenen op financiële ondersteuning. De middelen worden verdeeld via trekkingsrecht. Als gemeente bepaal je zelf waarvoor je het budget gebruikt, zolang de besteding bijdraagt aan de doelstellingen van het Pact. 

Financiële opvolging

De financiële opvolging gebeurt op basis van de informatie in de jaarrekening (BBC-rapportering). De verschillende bestedingen (zoals uitvoerings- en personeelskosten) worden aan de hand van een code (‘ABB-LEKP-2021’) gekoppeld aan de uitvoering van het Pact. Er bestaat wel de mogelijkheid dat besturen bijkomende informatie kunnen bezorgen, die dan ook nog kan worden meegenomen in de beoordeling.

Om inzicht te krijgen in de manier waarvoor je je eigen toegewezen budget kan aanwenden kan je de catalogus raadplegen via het digiloket van ABB. Via deze online catalogus kan je de verdeling van je budget simuleren en krijg je inzicht in het resterende budget. Een lokaal bestuur weet zelf het beste hoe de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, door bv. met verschillende gemeenten samen te werken.

Ondertekening door steden en gemeenten

Ben jij enthousiast om samen met de Vlaamse Regering en andere steden en gemeenten deze doelstellingen waar te maken? Onderteken dan voor 29 oktober 2021 het Klimaatpact. Dit doe je door een goedkeuring van de Gemeenteraad, die je nadien uploadt op het digiloket van ABB.

Zodra je het Klimaatpact ondertekent, zullen wie dit op onze website kenbaar maken (kaart met overzicht volgt).

Na de ondertekening kan je op basis van jouw beschikbare budget aangeven op welke werven jij wilt inzetten. Om inzicht te krijgen in de manieren waarop je jouw budget kan gebruiken maakte ABB een online catalogus.

Tijdens onze webinar "Al jouw vragen over het klimaatpact beantwoord" zullen we de catalogus ook bespreken.

Heb je vragen? Neem contact op met Netwerk Klimaat.

Infosessies LEKP

09 sep '21