Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van Lokaal Energie- en Klimaatpact. Op deze pagina vind je alle relevante informatie, inspirerende voorbeelden en krijg je een overzicht van de verschillende organisatie die het pact ondersteunen. 

Heb je vragen? Raadpleeg dan zeker ons FAQ-pagina, stel ze via het online formulier of contacteer netwerkklimaat@vvsg.be

Na ondertekening heb je als gemeente automatisch recht op financiële ondersteuning. Op 16 december legde de Vlaamse regering de definitieve bedragen voor de subsidieronde 2021 vast. De verdeling per gemeente is terug te vinden in het definitief overzichtsdocument financiële ondersteuning.  Deze bedragen kunnen tot eind 2022 ingezet worden en worden geraporteerd via de BBC.

Ervaar je hindernissen bij de uitvoeringen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact dan kan je deze o.a. melden via ons online formulier "Hindernissen bij het LEKP".

De engagementen van Vlaanderen voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zijn veel ruimer dan enkel een financiële inspanning. Eén van de belangrijkste zaken zou het wegwerken van knelpunten bij de uitvoering van acties moeten zijn. Bekijk daarom ook de Knelpuntennota klimaatbeleid lokaal energie- en klimaatpact. Daar lijstten we die hindernissen op.We hopen dat het lijstje knelpunten snel korter wordt.  

293 steden en gemeenten ondertekenden het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Bekijk hieronder het overzicht:

 

 

Het Lokaal Energie- en klimaatpact visueel voorgesteld:

Basisprincipes van het klimaatpact

    1. Een pact tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

De lokale besturen sluiten dit pact met de Vlaamse Regering, beide partijen gaan dus een engagement aan om de voorgestelde doelstellingen te behalen. Van lokale besturen wordt er verwacht dat zij acties ondernemen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Ze dienen ook barrières of knelpunten te melden aan de Vlaamse Regering, je kan dit doen via de VVSG, meer bepaald via het Netwerk Klimaat. Van de Vlaamse Regering wordt verwacht dat zij als aanspreekpunt zal fungeren om de barrières te (helpen) wegwerken. De Vlaamse Regering geeft financiële ondersteuning, zonder voor een te grote administratieve druk op de lokale besturen te zorgen. 

De doelstellingen van de vier werven moeten op Vlaams niveau gehaald worden en niet per gemeente. De (deelnemende) gemeenten ondernemen actie in de mate dat dit voor hen mogelijk is.

    2. De ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 als voorwaarde.

De Vlaamse Regering koppelt slechts één voorwaarde aan de ondertekening van het Klimaatpact. Lokale besturen moeten namelijk het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen. Er is wel begrip voor het feit dat een ondertekening niet direct kan gebeuren. Indien jouw stad of gemeente kan aantonen de intentie te hebben om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen is dit voldoende.

    3. Ondertekening van het pact geeft automatisch recht op financiële ondersteuning

In totaal wordt er voor 2021 een subsidie van €24.324.010 voor klimaatacties van gemeenten voorzien. Iedere gemeente kan dus rekenen op financiële ondersteuning. De middelen worden verdeeld via trekkingsrecht. Als gemeente bepaal je zelf waarvoor je het budget gebruikt, zolang de besteding bijdraagt aan de doelstellingen van het Pact. 

Financiële opvolging

De financiële opvolging gebeurt op basis van de informatie in de jaarrekening (BBC-rapportering). De verschillende bestedingen (zoals uitvoerings- en personeelskosten) worden aan de hand van een code (‘ABB-LEKP-2021’) gekoppeld aan de uitvoering van het Pact. Er bestaat wel de mogelijkheid dat besturen bijkomende informatie kunnen bezorgen, die dan ook nog kan worden meegenomen in de beoordeling.

Om inzicht te krijgen in de manier waarvoor je je eigen toegewezen budget kan aanwenden kan je de catalogus raadplegen via het digiloket van ABB. Via deze (vrijblijvende) online catalogus kan je de verdeling van je budget simuleren en krijg je inzicht in het resterende budget. Een lokaal bestuur weet zelf het beste hoe de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, door bv. met verschillende gemeenten samen te werken.

Ondertekening door steden en gemeenten

Na de ondertekening kan je op basis van jouw beschikbare budget aangeven op welke werven jij wilt inzetten. Om inzicht te krijgen in de manieren waarop je jouw budget kan gebruiken maakte ABB een (vrijblijvende) online catalogus.

Tijdens onze webinar "Al jouw vragen over het klimaatpact beantwoord" zullen we de catalogus ook bespreken.

Heb je vragen? Neem contact op met Netwerk Klimaat.