Het is druk in het landschap van de bovenlokale samenwerking. Vlaamse lokale besturen werken in veel verschillende structuren en contexten samen, elk met hun werkingsgebied. Regelgeving en subsidiekaders van Vlaamse en federale oorsprong zorgden de afgelopen decennia voor telkens weer andere afbakeningen en samenwerkingsvormen. Het resultaat is een onoverzichtelijk geheel, waarbij lokale besturen de greep dreigen te verliezen.

Afstemmen betekent: er zoveel mogelijk voor zorgen dat de afbakeningen en samenwerkingsverbanden

  • ofwel binnen een regio vallen;
  • ofwel samenvallen met een regio;
  • ofwel als supraregionaal samenwerkingsverband samenvallen met meerdere regio’s.

Afstemming als kans voor lokale besturen

Door afbakeningen van bovenaf en lokale samenwerkingsverbanden beter op elkaar af te stemmen en in te passen binnen de referentieregio’s, wordt het mogelijk om meer transparantie voor lokale besturen te creëren en de basis te leggen voor een krachtiger regionaal beleid van onderuit.

Afstemming als verplichting en stimulans van bovenaf

Volgens het regiodecreet van 3 februari 2023 de Vlaamse regering de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid om zich tegen uiterlijk 31 december 2031 (voor afvalintercommunales tegen 31 december 2036)  te aligneren op de referentieregio’s.

Bovendien wordt via verschillende sectorale regelgeving en subsidiereglementen de afstemming op de referentieregio gestimuleerd. Samenwerkingsverbanden die momenteel over regiogrenzen heen actief zijn en die voor hun werking beroep doen op Vlaamse middelen zullen dus reeds vroeger actie moeten ondernemen.

Hoe kan Labo Regiovorming jou helpen?

Labo Regiovorming maakte een vergelijking van samenwerkingsverbanden met de referentieregio’s. Deze inventaris laat de impact zien op het niveau van het lokaal bestuur, op het niveau van de regio en Vlaanderen en op het niveau van het samenwerkingsverband. Er komt een geactualiseerde versie van de inventaris eenmaal het verzameldecreet en verzamelbesluit over regiovorming zijn goedgekeurd. Dit verzameldecreet en verzamelbesluit zal sectorale bepalingen bevatten, bijvoorbeeld over regioconformiteit als voorwaarde van erkenningen en subsidies in verschillende beleidsdomeinen.

Op 17 mei 2022 gaven we een webinar over afstemming. Je kan deze hier herbekijken.

Klik hieronder op jouw stad/gemeente. Vervolgens kan je drie documenten openen: 

  • Inventaris voor jouw lokaal bestuur
  • Inventaris voor jouw referentieregio
  • Toelichtingsdocument: hoe ga je aan de slag?

Hoe ga je aan de slag?

Lees de handleiding
Toelichting ter plaatse
  • Toelichting op het burgemeestersoverleg of andere regionale fora, op een College van Burgemeester en Schepenen, managementteam, gemeenteraadscommissie…
  • Ondersteuning op maat bij het uitwerken van een stappenplan voor de regio

Interesse? Mail gerust naar regiovorming@vvsg.be.

Aanbod voor subregio's

Wil je een overzicht voor jouw subregio? Neem dan contact op met regiovorming@vvsg.be