Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

Actieterreinen

  • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
  • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
  • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
  • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
  • Vertegenwoordiging in CEMR
  • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
  • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Kennisitem - 04-01-2021
24.12.2020 KB wijz. KB 08.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittan
# Europa, Europa, Bestuur, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 23-12-2020
ADR in voege op 01.01.2021 - Europees Verdrag betr. het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen op de weg
# Europa, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
22.12.2020 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betr. de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
# Financiën, Economie, Europa, Europa, Bestuur, Internationaal, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
20.12.2020 Wet wijz. diverse wetten betr. de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
# Financiën, Europa, Lokale Politie, Europa, Bestuur, Veiligheid, Internationaal Lees meer