Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … Anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

 • Inspireren: Vlaamse lokale besturen verbinden met Europese lokale besturen via uitwisseling van goede praktijken, organisatie van studiebezoeken en het aangaan van partnerschappen voor projectfinanciering (via cohesiebeleid, Horizon 2020, AMIF, ..). Dit inspireren geldt zowel voor het uitdragen van Vlaamse voorbeelden als voor het leren van andere Europese lokale initiatieven
 • Reageren: op EU regelgeving die effecten heeft op lokale besturen en hun beleid. Dit zowel via de Europese koepel CEMR als via de AAVREU (Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU). Driekwart van het regelgevend kader voor de Vlaamse gemeenten is afkomstig van de Europese Commissie. De lokale besturen zijn mede-overheden die het EU beleid lokaal mee uitvoeren
 • Sensibiliseren: Het belang van de Europese Unie en de meerwaarde ervan duidelijk maken via concrete realisaties op lokaal grondgebied.
 • Netwerken en Samenwerken: Uitdragen van de Vlaamse lokale praktijken naar Europese netwerken en binnen deze netwerken de Vlaamse initiatieven uitdragen. Samenwerken met zusterverenigingen en de koepelverenging CEMR.
 • Financieren: Meer impact krijgen op de beschikbare middelen vanuit de EU (enerzijds door de directe calls, anderzijds door de Vlaamse vertaling van het cohesiebeleid) en met lokale besturen samen kennis poolen om op EU projecten in te zetten.

Actieterreinen

 • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
 • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
 • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
 • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
 • Vertegenwoordiging in CEMR
 • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
 • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-09-2019
Hof van Justitie EU, 20 september 2019, 6e K., nr. T-696/17
# Financiën, Europa, Europa, Verzelfstandiging, Bestuur, Internationaal read.more
Kennisitem - 02-10-2019
28.06.2019 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16.05.2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties
# Europa, Milieu, Europa, SDG's, Internationaal, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 29-07-2019
25.06.2019 Verordening (EU) 2019/1111 betr. de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betr. internationale kinderontvoering (herschikking)
# Europa, Lokaal mondiaal beleid, Europa, Bestuur, Internationaal read.more
Kennisitem - 28-06-2019
20.06.2019 Richtlijn (EU) 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)
# Europa, Lokaal mondiaal beleid, Europa, Verzelfstandiging, Bestuur, Internationaal read.more