De brug naar Europa voor je gemeente

Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, leeruitwisselingen, etc. Anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel het overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggenschap in Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren, lokale informatie verzamelen en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt, versterkt en voedt.

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

 Inspireren

 

Vlaamse besturen verbinden met Europese lokale besturen via uitwisseling van goede praktijken, organisatie van studiebezoeken en het aangaan van partnerschappen voor projectfinanciering (via cohesiebeleid, Horizon 2020, AMIF, ..). Dit inspireren geldt zowel voor het uitdragen van Vlaamse voorbeelden als voor het leren van andere Europese lokale initiatieven.

 Sensibiliseren

 

Sensibiliseren: Het belang van de Europese Unie en de meerwaarde ervan duidelijk maken aan lokale overheden via concrete realisaties op lokaal grondgebied.

 Financieren

 

Meer impact krijgen op de beschikbare middelen vanuit de EU (enerzijds door de directe calls, anderzijds door de Vlaamse vertaling van het cohesiebeleid) en samen met lokale besturen samen kennis poolen om op EU projecten in te zetten.

 Reageren

 

Reageren op EU regelgeving die effecten heeft op lokale besturen en hun beleid. Dit zowel via de Europese koepel CEMR als via de AAVREU (Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU). Driekwart van het regelgevend kader voor de Vlaamse gemeenten is afkomstig van de Europese Commissie. De lokale besturen voeren het EU beleid mee uit. 

 Samenwerken

 

...

Concrete actieterreinen van Team Internationaal

 • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
 • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
 • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
 • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
 • Vertegenwoordiging in CEMR
 • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
 • Lid van VLEVA

Europese bronnen

Europese instellingen

 • De website van de Europese Commissie biedt veel informatie over de prioriteiten en werkgebieden van de Europese Commissie.
 • Via de website van het Europese Parlement blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en de werkzaamheden die het Europees Parlement bezig houden en kan je live debatten volgen.
 • De Raad van de Europese Unie (van lidstaten) biedt via de gekoppelde link informatie over persmededelingen en recente en toekomstige vergaderingen van de verschillende raden.
 • Het Comité van de Regio's geeft als spreekbuis van regionale en lokale overheden advies over EU-regelgeving.

Europese netwerken

 • De Raad van Europese Regio's en Gemeenten (CEMR) is de Europese koepelvereniging van verenigingen van lokale besturen en doet aan belangenbehartiging op het vlak van EU-wetgeving en aan het versterken van de gemeentelijke beweging. 
 • Eurocities werkt als netwerk van grote en middelgrote steden (vanaf 250.000 inwoners) eveneens voor de belangen van de Europese steden.

Extra info

 • VLEVA is het verbindingsagentschap tussen Europa en het Vlaamse middenveld en lokale besturen. VLEVA informeert via haar nieuwsbrief, de website en evenementen. Ze informeren ook over Europese subsidiemogelijkheden via de subsidiewijze. De VVSG is lid van VLEVA.
 • Europa Decentraal is het kenniscentrum Europa voor lokale en provinciale overheden in Nederland. Ze vertalen Europese regelgeving naar het lokale bestuursniveau.
 • De Brusselse vereniging voor lokale besturen BRULOCALIS heeft een subsidiewijzer waar je de relevante Europese subsidies voor steden en gemeenten kan vinden en hun recente oproepen
 • Wil je het Europese nieuws heet van de naald en geanalyseerd krijgen, dan bieden de website en nieuwsbrief van POLITICO en EURACTIV je een goede dagelijkse update.

Recente items

Europese Commissie 2024: Lokale belangen 1
Kennisitem - 23-11-2023
Europese Commissie 2024: Lokale belangen
# Europa, Europa & internationaal Lees meer
Kennisitem - 29-11-2023
22.11.2023 Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2606 wijz. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1001 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de werking van het mode
# Financiën, Europa, Sociale dienstverlening, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 30-11-2023
22.11.2023 Besluit (EU) 2023/2671 wijz. Besluit nr. 1313/2013/EU om de rescEU-overgangsperiode te verlengen
# Europa, Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 29-11-2023
20.11.2023 Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/2601 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften betr. het beheer van de functie voor het gecentraliseerde beheer van de lijsten met bevoegde nationale autoriteiten die toegang hebben tot het inreis-uitr
# Europa, Bestuur Lees meer