Gemeentelijke verzelfstandiging

De gemeente kan welbepaalde beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende taken verzelfstandigen. Daartoe kan ze gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen oprichten, die met deze taken worden belast.

De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) waren diensten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die werden ingevoerd door het Gemeentedecreet. De 'gewone' gemeentebedrijven (regieĂ«n) waren de voorgangers van deze IVA's. Sinds de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur op 1.1.2019 is de juridische basis van de IVA's weggevallen. Besturen moeten ze, als ze dat willen, zelf organiseren en regelen, weliswaar met respect voor de andere regels van het DLB, bv. delegatie.

De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) zijn diensten met eigen rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke vorm aannemen.
De publiekrechtelijke gemeentelijke EVA's zijn autonome gemeentebedrijven (AGB's) en gemeentelijke autonome havenbedrijven. De privaatrechtelijke gemeentelijke EVA's zijn vennootschappen, verenigingen (vooral vzw's) of stichtingen.

Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur (vooral Deel 2, Titel 3) regelen sinds 1.1.2019 de organisatie van de extern verzelfstandigde agentschappen.

Het decreet lokaal bestuur is niet van toepassing op de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

Op de gemeentelijke EVA's in privaatrechtelijke vorm is, naast het decreet lokaal bestuur, het gemeen recht van toepassing: het Wetboek van Vennootschappen of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

Let op: sinds 1 mei 2019 is het verenigings- en vennootschapsrecht gebundeld in een nieuw 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV).

Links

vormingen en infoavonden

09 jun '20
28 apr '20

Recente kennisitems

Kennisitem - 27-02-2020
04.02.2020 KB tot instelling van veiligheidszones in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid
# Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 14-02-2020
24.01.2020 Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt Wijziging Technisch Reglement Distributie Elektriciteit
# Mobiliteit en openbare werken, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Wonen en verbouwen, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 30-01-2020
Grondwettelijk Hof, 23 januari 2020, arrest nr. 10/2020
# Verzelfstandiging, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 27-01-2020
13.01.2020 MB tot aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als netbeheerder overeenkomstig art. 10 van de wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt
# Verzelfstandiging, Bestuur Lees meer