Gemeentelijke verzelfstandiging

De gemeente kan welbepaalde beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende taken verzelfstandigen. Daartoe kan ze gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen oprichten, die ze met dergelijke taken belast.

De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) waren diensten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die werden ingevoerd door het Gemeentedecreet. De 'gewone' gemeentebedrijven (regieën) waren de voorgangers van deze IVA's. Sinds de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur op 1 januari 2019 is de juridische basis van de IVA's weggevallen. Besturen moeten ze, als ze dat willen, zelf organiseren en regelen, weliswaar met respect voor de andere regels van het DLB, bv. die over delegatie.

De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke vorm aannemen.
De publiekrechtelijke gemeentelijke EVA's zijn autonome gemeentebedrijven (AGB's) en gemeentelijke autonome havenbedrijven. De privaatrechtelijke gemeentelijke EVA's (PEVA's) zijn vennootschappen, verenigingen (vooral vzw's) of stichtingen.

Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur (vooral Deel 2, Titel 3) regelen sinds 1 januari 2019 de organisatie van de extern verzelfstandigde agentschappen.

Het decreet lokaal bestuur is niet van toepassing op de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

Op de gemeentelijke EVA's in privaatrechtelijke vorm is, naast het decreet lokaal bestuur, het gemeen recht van toepassing: sinds 1 mei 2019 is dat het 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV), dat o.m. de vroegere vzw-wet van 27 juni 1921 en het vennootschapswetboek van 7 mei 1999 vervangt.

Links

VVSG:

ABB:

Parlementaire vragen EVA's (onder DLB):

Parlementaire vragen AGB's (vnl. fiscaliteit):

Andere:

Corona: