Wettelijk kader

Een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn is een rechtspersoon die taken uitvoert die door het OCMW aan die vereniging of vennootschap worden toevertrouwd. Een OCMW-vereniging kan een vorm van verzelfstandiging zijn of een samenwerkingsverband. In het laatste geval gaat het om samenwerking tussen een of meerdere OCMW's, andere openbare rechtspersonen of rechtspersonen zonder winstoogmerk. OCMW-verenigingen kunnen volgens het decreet over het lokaal bestuur (hierna: DLB) een publieke rechtsvorm aannemen of een private rechtsvorm.

De publiekrechtelijke vormen:

  • Welzijnsvereniging (art. 475 tot 495 DLB)
  • Autonome verzorgingsinstelling (art. 496 tot 500 DLB)

De privaatrechtelijke vormen:

  • Ziekenhuisvereniging (art. 501 tot 507 DLB)
  • Vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening (art. 508 tot 512 DLB)
  • Woonzorgvereniging of woonzorgvennootschap (art. 513 tot 515 DLB)

De private rechtsvormen zijn enkel mogelijk in een samenwerking met meerdere partners. 

Wat is een zorgbedrijf of zorgvereniging?

De term zorgvereniging of zorgbedrijf is geen officiële of juridische term. Het is een naam die kan gegeven worden aan een vereniging. Een zorgvereniging is het inhoudelijk concept: hoe zien wij die zorgvereniging/samenwerking, wat brengen we erin onder,…?  

Er is echter geen vaste definitie, iedereen kan er zijn eigen invulling aan geven. Wij zien de zorgvereniging als: een organisatie waarbinnen verschillende vormen van zorg (warme maaltijden, poetsdiensten, klusjeshulp, gezinszorg, woonzorgcentra,..) worden bijeengebracht met de bedoeling integrale zorg aan te bieden. De cliënt moet in de mogelijkheid zijn om de volledige ketting van zorg te doorlopen. Het is een zeer gespecialiseerde vorm van samenwerken, omdat je echt wil trachten een inhoudelijke lijn in je samenwerking te brengen.
De juridische structuur waarin we dat concept onderbrengen is de welzijnsvereniging. Het is de juridische drager van het inhoudelijk concept. Vergelijk het met een NV. Een Naamloze Vennootschap is de juridische vorm, maar de inhoud ervan kan verschillen (een bakker, een aannemer,…).

Nuttige links