Auteur:

Gepubliceerd op: 29-03-2023

Op 8 februari 2023 heeft de Belgische overheid de private vakantiewetgeving aangepast aan de Europese rechtspraak over de Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003. Deze richtlijn, in het bijzonder artikel 7, verplicht de lidstaten om werknemers elk jaar minstens vier weken vakantie met behoud van loon toe te kennen. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat werknemers hun vakantiedagen moeten kunnen overdragen als ze deze niet kunnen opnemen om bepaalde redenen vóór het einde van het vakantiejaar. Daarnaast mogen ziektedagen niet langer worden afgetrokken van de vakantiedagen, zelfs niet als de oorzaak van de ziekte zich tijdens de vakantie voordoet.

Overdracht van vakantiedagen

Op vandaag kan een werknemer die zijn vakantie niet voor 31 december heeft genomen, deze in principe niet overdragen naar het volgend jaar. Deze vakantiedagen worden wel uitbetaald, maar hij verliest de niet-opgenomen vakantie. Het koninklijk besluit van 8 februari 2023 wijzigt dit waardoor de werknemer die omwille van welbepaalde redenen van arbeidsongeschiktheid geen vakantie heeft kunnen nemen,  het recht zal hebben om de vakantiedagen over te dragen. Opgelet: dit slaat enkel op de wettelijke 20 vakantiedagen. Deze niet-opgenomen vakantiedagen kunnen opgenomen worden tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar waarop die vakantiedagen betrekking hebben.

De redenen van arbeidsongeschiktheid die overdracht van vakantiedagen mogelijk maken, zijn:

  • (arbeids)ongeval en (beroeps)ziekte;
  • moederschapsrust of vaderschapsverlof (omgezette moederschapsrust bij hospitalisatie of overlijden van de moeder);
  • geboorte- en adoptieverlof;
  • profylactisch verlof;
  • verlof voor pleegzorg en pleegouderverlof.

De opname van de vakantiedagen kan worden uitgesteld, maar de uitbetaling niet. De werkgever moet aan de bediende ten laatste op 31 december van het vakantiejaar een voorafbetaling doen op het vakantiegeld m.b.t. de nog binnen de 24 maanden op te nemen vakantiedagen.

Ziek tijdens vakantie

Vanaf het vakantiejaar 2024 worden ziektedagen niet langer als vakantiedagen beschouwd, zelfs niet als de oorzaak zich tijdens de vakantie voordoet. Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie zal deze vakantiedagen niet kwijt zijn en kan deze later als vakantiedagen opnemen. Ook dat geldt voor ziektedagen omwille van een (arbeids)ongeval, een (beroeps)ziekte, (omgezette) moederschapsrust, geboorte- en adoptieverlof, verlof voor pleegzorg of langdurig pleegouderverlof.

De wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2023 zijn voor de eerste keer van toepassing op het vakantiejaar 2024, vakantiedienstjaar 2023.

Kujtime Pajazitaj