Sinds 2019 zijn gemeente en OCMW, op basis van het decreet lokaal bestuur, heel goed op elkaar afgestemd, maar juridisch gezien blijven het twee aparte rechtspersonen met eigen bevoegdheden en taken. Politiek, ambtelijk en financieel zien we dat beide besturen echt geïntegreerd werden, maar ook daar zijn er nog belangrijke verschillen:

Politiek

De meeste organen zijn identiek samengesteld. Dezelfde personen maken deel uit van de gemeenteraad als van de OCMW-raad, van het college als van het vast bureau en ook hun voorzitter is dezelfde. Er zijn ook nog verschillen: in het OCMW werkt men met een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), in de gemeente kan men werken met gemeenteraadscommissies. Fracties bestaan alleen in de gemeenteraad.
 

Ambtelijk

Er is één algemeen directeur en één financieel directeur voor beide rechtspersonen. Beide directeurs (en hun eventuele adjuncten) zijn formeel in dienst van de gemeente. De andere medewerkers zijn in dienst van de gemeente of het OCMW. Door het sluiten van een beheersovereenkomst kunnen gemeente en OCMW wel een beroep doen op elkaars personeel. Specifiek voor het OCMW is dat er wel beëdigde maatschappelijk werkers nodig zijn.

Financieel

De beleidsrapporten van gemeente en OCMW vormen een geïntegreerd geheel. Doelstellingen worden vervlochten en de financiële evenwichtsnormen gelden voor gemeente en OCMW samen. Verschillen zien we bij de boekhouding waarbij de registraties wel apart voor de gemeente of het OCMW gebeuren. Op elk moment kan er een eigen balans, overzicht van kosten/opbrengsten en inkomsten/uitgaven opgemaakt worden voor elke rechtspersoon afzonderlijk.

Daarnaast zijn er nog belangrijke verschillen:

  • Gemeente en OCMW hebben elk een eigen patrimonium, gaan eigen verbintenissen aan en hebben eigen ontvangsten en uitgaven, rechten en plichten.
  • Beide rechtspersonen hebben specifieke bevoegdheden, die ze niet zo maar van elkaar mogen of kunnen overnemen (zie opdrachten van gemeente en OCMW).
    De algemene opdracht van de gemeente is alles wat van gemeentelijk belang is, en dat gemeentelijke belang bepalen de lokale verkozenen in eerste instantie zelf. Het OCMW is dan weer bevoegd voor de maatschappelijke dienstverlening. Soms overlappen beide bevoegdheden elkaar, en bestaat er interpretatiemarge over wie bevoegd is. Soms gaat het om een exclusieve bevoegdheid van de gemeente of het OCMW. Het is belangrijk om dat te beseffen, want als een onbevoegd orgaan of bestuur zou beslissen, is er eigenlijk geen rechtsgeldige beslissing. Zo kan alleen het BCSD beslissen over individuele maatschappelijke dienstverlening en niet het vast bureau, of kan de OCMW-raad niet beslissen over het cultuuraanbod van de gemeente.

Hoe kan de gemeenteraad toch zelf zoveel mogelijk beslissingen over het OCMW nemen?

Veel besturen zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk de gemeenteraad bevoegd te maken. Dat is niet vanzelfsprekend, want delegeren naar een andere rechtspersoon gaat niet zomaar. Hoe kan de gemeenteraad proberen om dat wat te stroomlijnen?

  • de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW uitbreiden en maximalistisch invullen. Zie bijvoorbeeld de beheersovereenkomst van Zwijndrecht.
  • Werken met een aankoopcentrale zodat de gemeente ook kan aankopen voor het OCMW. Zie volgende interessante website over aankoopcentrales.

Meer weten?