De maatschappelijke uitdaging

Vele lokale besturen nemen reeds heel wat initiatieven waardoor mensen elkaar in het dagdagelijks leven ondersteunen en zorg voor elkaar dragen. Toch valt een toenemend aantal mensen in de samenleving uit de boot omwille van ziekte, handicap of andere kwetsbare leefsituatie. Maar ook die mensen willen werken, wonen, erbij horen in de buurt, mobiel zijn, een leuke vrijetijdsbesteding hebben, … Dit plaatst lokale besturen voor de uitdaging om in co-creatie met hun inwoners, zorgpartners en de ondernemers op hun grondgebied een sterk horizontaal sociaal beleid te voeren, waarin élk beleidsdomein (zorg, wonen, werk, economie, onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, ruimtelijke planning, …) zijn verantwoordelijkheid opneemt en mede eigenaar is, in samenhang tot elkaar. Zo worden alle inwoners in de gemeente of stad en ook alle medewerkers gestimuleerd om elkaar op al hun levensdomeinen beter te ondersteunen en meer zorg voor elkaar te dragen.

Visie

Mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven,.. - kortom: alle mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en/ of kwetsbaar zijn - een eigen zinvolle plek in de samenleving laten innemen. Dat is de focus bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een sterk hoirzontaal sociaal lokaal beleid. Dit vergt een integrale aanpak en zorg en ondersteuning die voor de volle 100% geïntegreerd in de samenleving verlopen. De uitgangspunten zijn: een solidaire en inclusieve samenleving gekenmerkt door inclusief burgerschap, respect voor mensenrechten en realisatie van sociale grondrechten, burgerdemocratie in relatie tot de representatieve democratie, regie over eigen leven en zelfbepaling in relatie tot de gemeenschap waar men deel van uitmaakt in functie van kwaliteit van leven, vraagsturing, kracht- en contextgericht werken, deïnstitutionalisering en community care. Deze uitgangspunten hebben zowel een sociale als een structurele componentLees meer...

Speerpunten voor een sterk horizontaal sociaal lokaal beleid

Het lokaal bestuur maakt met participatie van en in coproductie met zijn partnerorganisaties en inwoners werk van een solidaire, inclusieve samenleving, waarin iedereen een plaats heeft maar waarin iedereen ook zijn rol en verantwoordelijkheid opneemt.

Thema's

Praktijken

Neem een kijkje in onze praktijkenbank. Zie ook ons praktijkenoverzicht.

Vlaams en federaal beleid

In opbouw

Wat doet de VVSG voor de lokale besturen?

Als netwerkorganisatie

Ook inzake vermaatschappelijking van zorg en buurtgerichte zorg brengt de VVSG lokale besturen en hun partners samen en zorgt ze voor kruisbestuiving van kennis en goede praktijken. Dat gebeurt tijdens werkbezoeken, op bijeenkomsten van leernetwerken en regionale overlegplatformen, op de events die de VVSG organiseert rond thema's die raakvlak hebben met vermaatschappelijking, via de communicatiekanalen van de VVSG, enz.

Als adviesverlener

Adviesverlening inzake buurtgerichte zorg en vermaatschappelijking van zorg (health in all policies) op maat van het lokaal bestuur.

Als belangenbehartiger

Heel wat randvoorwaarden voor de vermaatschappelijking van zorg (op alle domeinen: welzijn en zorg, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, publieke ruimte,...) situeren zich op Vlaams en federaal niveau. Zo dient er bv. voldoende eerstelijnshulp te zijn (bij zorgtekorten wordt vermaatschappelijking van zorg gepercipieerd als een besparingsoperatie van een terugtredende overheid), er dienen voldoende aangepaste en betaalbare woningen te zijn, er mogen geen drempels zijn op de arbeidsmarkt, inclusief onderwijs moet mogelijk zijn, inkomens van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie moeten minstens gelijk zijn aan de armoedegrens, enz. 

De VVSG doet aan dossiervorming en behartigt de belangen van de lokale bestuen opdat deze randvoorwaarden op Vlaams en federaal niveau zouden ingevuld worden.

Onderzoek/ publicaties

In opbouw

Contactpersoon

VVSG, Dany Dewulf, stafmedewerker Inclusie en vermaatschappelijking van zorg