Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe tuchtregeling voor het statutair personeel van gemeenten en OCMW's .

Wat verandert er allemaal?

Enkele opvallende zaken:

  • bij inhouding salaris moet de gemeente of het OCMW  binnen de grenzen van de Loonbeschermingswet blijven (voor tuchtprocedures of procedures van preventieve schorsing die op 1 januari 2019 al opgestart waren geldt het leefloon),
  • de tuchtonderzoeker kan elk personeelslid van een lokaal betuur of verzelfstandigde entiteit zijn (voor op 1 januari 2019 hangende tuchtprocedures of procedures van preventieve schorsing: in principe de algemeen directeur),
  • het beroep bij de Vlaamse Beroepscommissie voor Tuchtzaken schorst de uitvoering van de tuchtbeslissing van het bestuur niet (voor hangende procedures is er wel schorsende werking),
  • een statutair personeelslid preventief schorsen is (ook) mogelijk wanneer een opsporingsonderzoek loopt,
  • preventief schorsen kan voor zes maanden (voor hangende procedures: 4 maanden),
  • de termijnen wijzigen, vooral bij preventieve schorsing.

U leest het overzicht met belangrijkste wijzingen in de VVSG-nota, die we vervolledigd hebben met tijdschema's voor de tuchtprocedure en de procedure voor preventieve schorsing.

Juridische basis

  • Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, BS 15 februari 2018, art. 198-216. Inforum nr. 316260.
  • Besluit Vlaamse regering van 20 juli 2018 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, BS 14 september 2018. Inforum nr. 323530.