Een lokaal bestuur krijgt toegang tot heel wat persoonsgegevens in kader van het vervullen van haar wettelijke opdracht. Denk aan gegevensbronnen zoals het Rijksregister, het kadaster, DIV of sociale gegevensbronnen. Tot 25 mei 2018 was deze toegang geregeld bij koninklijk besluit of door machtigingen die werden verleend door Sectorale Comités binnen de voormalige Privacycommissie of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Vandaag wordt er over het algemeen gewerkt met protocollen i.p.v. machtigingen. Dit is althans de regel waarop heel wat uitzonderingen bestaan. 

Bestaande algemene machtigingen

De VVSG heeft doorheen de jaren al heel wat algemene machtigingen bekomen. Onverminderd de controlebevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit, behouden de machtigingen, verleend door de sectorale comités van de Privacycommissie rechtsgeldigheid.

Sectoraal comité van de federale overheidsdiensten

A) FO nr. 04/2017 9 maart 2017 (Recente kadastergegevens)
Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en Gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten

B) FO nr. 14/2016 21 januari 2016 (DIV i.kv. parkeerretributies voor gemeenten)
Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn - Herziening van de beraadslaging FO n° 05/2015 van 19 maart 2015

C) FO nr. 02/2016 21 januari 2016 (DIV i.kv. parkeerretributies voor private concessiehouders)
Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen betreffen, van de beraadslaging FO nr. 17/2010 van 21 oktober 2010 (AF-MA-2015-099)

D) FO nr. 18/2015 28 mei 2015 (DIV i.k.v. GAS-boetes)
Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen (hierna de "DIV") voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen

Sectoraal comité van het rijksregister

A) RR nr. 13/2013 13 februari 2013 (Rijksregistergegevens van niet-inwoners)
Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken

B) RR nr. 107/2017 10 december 2014 (Rijksregistergegevens voor hulpverleningszones)
Aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van de hulpverleningszones om toegang te hebben tot het Rijksregister voor het beheer van de facturering van hun prestaties en de daarmee verband houdende geschillen en voor personeelsbeheer

C) RR nr. 28/2009 18 mei 2009 (Rijksregistergegevens voor bibliotheken)
Aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden

D) RR nr. 38/2009 17 juni 2009 (Rijksregistergegevens ikv eBirth)
Aanvraag ingediend door de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om gemachtigd te worden tot het verkrijgen van sommige gegevens van het Rijksregister om deze in het raam van de eBirth-toepassing door te geven aan de bevolkingsdiensten

Sectoraal comité Sociale Zekerheid

Alle gemeenten en provincies hebben toegang tot de mededeling van het recht op verhoogde tegemoetkoming uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), door een algemene machtiging van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid: ASZ 029/2001.

Er moet echter wel nog een officiële schriftelijke vraag ingediend worden bij de KSZ. Hoe dat te doen staat uitgelegd op de website van de KSZ. Hierbij moet zeker vermeld worden dat dit via de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) zal verlopen.

Vlaamse Toezichtscommissie

A) VTC nr. 14/2018 van 28 maart 2018
Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Vlaamse gemeenten in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden heffing op verwaarloosde en ongeschikte of onbewoonbare woningen.

B) VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015, zoals gewijzigd bij beraadslaging nr. 31/2016 van 27 juli 2016
Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden

Toetreden tot algemene machtigingen blijft mogelijk

De VVSG heeft doorheen de jaren al heel wat algemene machtigingen bekomen. Lokale besturen die nog niet zijn toegetreden tot deze machtigingen kunnen dit nog steeds. Onverminderd de controlebevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit, behouden de machtigingen, verleend door de sectorale comités van de Privacycommissie rechtsgeldigheid.

1. Verzoek tot aansluiting Rijksregistergegevens:

2. Verzoek tot aansluiting niet-Rijksregistergegevens (= sociale gegevens en andere federale gegevens):

3. Verzoek tot aansluiting persoonsgegevens Vlaamse overheid:

  • De individuele gemeente kan een aanvraag tot toetreding richten aan de betrokken Vlaamse entiteit.