Federale maatregelen met impact op de energiefactuur en andere verwarmingstoelagen (update 15/01/2024)

De tijdelijke maatregelen eindigden in 2023. We laten hierbij nog even enkele relevante zaken staan voor de OCMW's. 

 • In het kader van de energiecrisis heeft de regering in de tweede helft van januari 2023 beslist haar steun aan de OCMW's te verhogen door een subsidie toe te kennen aan de OCMW’s van € 37.000.000.  Dit bedrag werd integraal gestort aan de OCMW's in januari 2023. Je vindt de verdeling per OCMW op de website van de POD MI.  De OCMW's kregen hierover een omzendbrief met richtlijnen eind januari. De doelgroep focust zich op dezelfde mensen als deze voor het energiefonds. Men adviseert in de omzendbrief ook om dit fonds eerst op te gebruiken, vooraleer de middelen van het energiefonds voor 2023. Dit omdat deze enveloppe dient opgebruikt te zijn tegen 31/12/2023. Bij het energiefonds gaan de middelen steeds terug naar de overheid voor herverdeling het volgende jaar.  Zoals elk jaar zullen de middelen voor het energiefonds pas 1/04 bekend gemaakt worden.
   
 • sociaal tarief voor mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming tem 30/06/2023
  Verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief (tot personen met een maandelijks bruto inkomen lager dan 1.640 euro) 
  meer info op website van de FOD economie. Indien er geen recht meer is op sociaal tarief, wordt aangeraden om zelf contact op te nemen met de leverancier en een nieuw product (leveringscontract) te kiezen. 
   
 •  de stand van zaken zijn up to date op de website van de FOD economie. Check dus zeker alle specifieke informatie en FAQ's. 

Maatregelen van de Vlaamse regering met impact op de energiefactuur en OCMW's (update 15/01/2024) 

Naar aanleiding van de aanhoudende energiecrisis kondigde de Vlaamse regering op 30 september 2022 tien bijkomende sociale energiemaatregelen aan voor 2023. 

Om de impact te verlichten werden op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir een aantal bijkomende sociale energiemaatregelen voorgesteld:

Ook de OCMW’s kunnen rekenen op extra middelen voor personeel. Er is een voorstel van Vlaams minister Bart Somers waarbij de lokale besturen 19,16 miljoen euro zullen krijgen gespreid over 3 werkingsjaren (2022-2024) om personeel te versterken bij de energiecellen, de energieteams van de OCMW’s.

Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. 

Het gaat om een algemene werkingssubsidie voor de lokale besturen. De verdeling en meer info via het agentschap Binnenlands bestuur

FAQ's en links (update 08/02/2022)

Naar aanleiding van de stijgende prijzen krijgen we als VVSG veelvuldig informatieve of adviesvragen. Op basis hiervan proberen we hierop wat antwoorden te bieden. Daarnaast geven we ook een aantal interessante LINKS mee voor medewerkers van OCMW's of energieteams waar nuttige info te vinden is. Heb je andere vragen. Stuur ons dan een mail via deze link. 

 • de  V- Test onderging wijzigingen. Enkele nieuwe functionaliteiten, zoals het bewaren van gegevens en het doorsturen van de test naar anderen zouden nog meer moeten ondersteuning bieden naar de zoektocht naar het juiste contract. Ook de gebruiksvriendelijkheid werd verbeterd. 
 • wil je de energieprijzen op de voet volgen? ga dan naar de website van de VREG 
 • veranderen van leverancier of voorschotfacturen verhogen? Wat adviseert de CREG? antwoord CREG 
 • De ombudsman energie kan bemiddelen bij problemen tussen klant en energieleverancier. 
 • op statistiek Vlaanderen kan je terecht voor lokale cijfers over energiearmoede 
   
 • Kan je ook moeilijk de leverancier bereiken als OCMW?
  We hebben als VVSG een overleg gehad met de FEBEG (federatie van energieleveranciers). We hebben op 23/03/2022  en nogmaals op 17/01/2023 een lijst gecommuniceerd met de LAC voorzitters van de OCMW's met concrete contactgegevens voor de OCMW's. Deze lijsten dienen NIET voor de burger en dienen enkel gebruikt te worden ifv mensen met betaalmoeilijkheden zoals bepaald in het Energiebesluit;  Elke leverancier is ertoe gehouden : 

  (…)9° te voorzien in een tijdens de kantooruren bereikbaar rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres dat voorbehouden is voor OCMW-medewerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen en Centra voor Algemeen Welzijnswerk voor informatievragen in het kader van de begeleiding van klanten van de leverancier

 • Is er informatie beschikbaar voor nieuwkomers over het werken met energiecontracten? Ja. Die is al een tijdje beschikbaar. De VREG werkt aan een update in 2022. Voorlopig kan je hier terecht.