BS_Website_omslag_privacywetgeving.png
Provider image

Sinds de komst van de AVG heeft het bewustzijn rond privacy een boost gekregen, niet alleen bij de burgers, ook de overheden, ondernemingen en andere organisaties (moeten) volgen. De lokale besturen hebben al heel wat stappen gezet rond de implementatie van de privacywetgeving maar ervaren toch een aantal uitdagingen en botsen op knelpunten.  In dit standpunt formuleren we enkele aanbevelingen en de nodige acties om die problemen en uitdagingen aan te pakken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) heeft sinds zijn intrede in mei 2018 heel wat stof doen opwaaien. Nochtans bevestigde de Europese regelgeving in de eerste plaats een aantal bestaande privacyprincipes met daarnaast ook enkele nieuwe accenten. Maar sinds de komst van deze verordening heeft het bewustzijn rond privacy een boost gekregen, niet alleen bij de burgers, ook de overheden, ondernemingen en andere organisaties (moeten) volgen.

Ook bij de lokale overheden is het bewustzijn rond privacy en gegevensbescherming de laatste jaren aanzienlijk verhoogd. In alle lokale besturen is er een data protection officer (DPO) die mee waakt over de bescherming van persoonsgegevens en het bestuur hierover adviseert. De lokale besturen gaan meer doordacht om met gegevensverwerking en de bijhorende privacyaspecten. Het verhoogde bewustzijn bij de burger en het meer doortastend optreden van de controlerende autoriteiten dragen hier ook tot bij. Toch liggen er voor de lokale besturen rond het toepassen van de privacyregelgeving nog heel wat uitdagingen op tafel. Bovendien ervaren de lokale besturen ook een aantal problemen bij de implementatie. Het vertalen van de theorie naar de praktijk blijkt een zeer moeilijk gegeven te zijn.

In ons standpunt formuleren we enkele aanbevelingen en de nodige acties om die problemen en uitdagingen aan te pakken. De lokale besturen vragen aan de centrale overheden om samen met hen en de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten werk te maken van een duidelijk en werkbaar kader. Daarnaast vragen we bijkomende ondersteuning en een gezamenlijke aanpak bij de implementatie door de oprichting van een informatiebeveiligingsdienst voor de lokale besturen.