Untitled design - 2021-01-05T205007.133.png
Provider image

Stadsmakers is een samenwerkingsverband tussen de burgers en het stadsbestuur om het leven binnen de stad zo aangenaam mogelijk te maken.

Doelstelling en proces

Het project kwam tot stand in het kader van de coronacrisis. Het stadsbestuur wil samen met de inwoners op zoek gaan naar oplossingen op inwoners te ondersteunen in de mogelijke gevolgen van de crisis.

Met de campagne #solidairGeraardsbergen wil de stad samen met haar inwoners zorgen voor de uitwerking van concrete maatregelen in het kader van de coronacrisis. Via een oproep via verschillende media kanalen (facebook, Hoplr, de website van de gemeente, …) vraagt het stadsbestuur aan de inwoners om ideeën in te sturen. De stad richt vervolgens een denktank op, samengesteld uit inwoners, waar ze deze ideeën verder zullen uitwerken. De bedoeling is om zo ook op lange termijn burgers te betrekken in het kiezen van steunmaatregelen. Bepaalde ideeën werden reeds opgenomen in de beleidsnota van het lokaal bestuur.

Betrokken partijen

De voornaamste partijen zijn het stadsbestuur en de denktank van geïnteresseerde burgers. Daarnaast maakt het lokaal bestuur gebruik van een intermediaire organisatie, namelijk Schakel vzw. Schakel vzw helpt de lokale participatie-ambtenaar om het hele proces in goede banen te leiden

Resultaten

De output bij het project is op dit moment nog beperkt, aangezien het samenwerkingsverband nog in kinderschoenen staat. Kleine, specifieke projecten zoals gevelbanken en het openstellen van privétuinen voor het grote publiek tijdens de corona crisis zijn de eerste tastbare resultaten van dit coproductieproces.

Het project wordt ook verder gezet op langere termijn. Zo richtte de stad een denktank op om ook ideeën buiten de coronacrisis onder de loep te nemen en antwoorden te bieden voor andere thema's, als armoede en sociaal contact. Ook het organiseren van burger- en adviesraden, het creëren van een burgerplatform en het invoeren van een 'burgerkwartier' zijn initiatieven die verder worden uitgewerkt.

Bereik

De doelgroep bestaat uit alle inwoners van Geraardsbergen die een idee hadden of zich wilden engageren. Die doelgroep wist men ook grotendeels te bereiken. Om ook anderstaligen te betrekken werd er onder meer ingezet op brugfiguren. Doordat zij konden fungeren als tolk is men er in geslaagd om, via whatsapp-groepen, 17 talen te bereiken.

Tips en tricks

Hoe kan je als lokaal bestuur adviesraden aansporen om mee te werken aan de besluitvorming? De Stad Geraardsbergen wil dit doen via de invoering van een burgerkwartier waarbij burgers de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan de gemeenteraad.

Praktische info

  • Verantwoordelijken en contactgegevens: Sarah Leque van de dienst samenleving en Schepen Kristin Vangeyte
  • Looptijd: Het project ging van start tijdens de coronacrisis en loopt nog steeds door.
  • Kostprijs: Er werd door de stad 1,2 miljoen euro vrij gemaakt om burgerparticipatie een extra duw in de rug te geven. 50.000 euro daarvan is reeds vrijgemaakt voor het burgerbudget.

Deze praktijkbeschrijving kwam er in samenwerking met de studenten van het seminarie Bestuurskunde onder leiding van prof. Trui Steen KULeuven.