Om te weten welke deontologische bepalingen nageleefd moeten worden als lokaal mandataris, moet je de eigen deontologische codes opvragen. Blijven er concrete vragen die moeilijk opgelost geraken, dan kan men een beroep doen op de reflectiekamer integriteit van de VVSG.

Deontologische code en commissie

Elke gemeente en elk OCMW moet een deontologische code hebben voor lokale mandatarissen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd politicus is men kwetsbaar. Een deontologische code is er in de eerste plaats niet om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen lokale mandatarissen kunnen werken.

Een goede deontologische code geeft een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden:

  • dienstbaarheid,
  • functionaliteit,
  • onafhankelijkheid,
  • openheid,
  • vertrouwelijkheid,
  • zorgvuldigheid.

Elke gemeente en elk OCMW moet een deontologische commissie hebben die waakt over de naleving van de code.

Zie art. 39, 55, 74 en 83 DLB

Model

Samen met Governance and Integrity België maakte de VVSG een model van deontologische code voor mandatarissen dat dient als inspiratie voor de raden om zelf aan de slag te gaan en een eigen code op te maken. Er is ook een addendum bij deze code op basis waarvan de deontologische commissie geïnstalleerd kan worden. Tegen de start van de volgende bestuursperiode zal de VVSG een nieuw geïntegreerd model ter beschikking stellen.

Reflectiekamer integriteit

De VVSG richtte een reflectiekamer op om lokale politici en medewerkers met een integriteitsvraag bij te staan. Het kan gaan om een moreel dilemma, het wegen van een vermeende schending van de deontologische code, een vraag over belangenvermenging, ... De reflectiekamer wordt op vraag van een lid van een lokaal bestuur bijeengeroepen, waarna op systematische wijze onderzocht wordt wat het integere antwoord is op de gestelde kwestie.

Ook interessant:

Verbodsbepalingen