Inzameling en zuivering van afvalwater en een goede weg – en rioolinfrastructuur zijn overal ter wereld een noodzakelijke voorwaarde voor welvaartsopbouw. Om een goede kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te bekomen en te behouden, is het inzamelen en zuiveren van vervuilende lozingen een belangrijke stap. Ook volksgezondheid en hygiëne is in deze COVID tijden opnieuw brandend actueel. In de late middeleeuwen begonnen sommige steden de open riolen te overkappen omwille van de stank en geurhinder. Eind 19de eeuw ontdekte men dat via het contact met rioolwater ziekten werden verspreid. Toen  ontstond structureel de aanleg van ondergrondse gemeentelijke rioolnetten.    

Rioolbeleid is ook nauw verbonden met regenwaterbeleid, het vasthouden van regenwater aan de bron, het beheer van grachten en kleine waterlopen en dus de aanpak van droogte, wateroverlast en hitte. Ook lokale hinder zoals verzakkingen in de weg, geurhinder, vissterftes, … kunnen de rioolbeheerders mee helpen voorkomen.  

Last but not least is het gemeentelijk rioolstelsel een groot bouwkundig patrimonium dat de nodige zorg en investeringen vergt. Als het gemeentelijk rioolnet volledig zal uitgebouwd zijn schat men de nieuwwaarde van dat net ruwweg op 50 miljard euro (inclusief wegenis erboven, exclusief extra maatregelen nodig omwille van de klimaatverandering). 

Het beheer van het gemeentelijk rioolnet omvat grofweg: 

  • de uitbouw van ontbrekende infrastructuur
  • risico gebaseerd beheer van het bestaande net door: inventarisatie, inschatting van de risico’s (kans op falen x impact bij falen), inspectie van het net, maatregelen en acties (bv reinigen, herstellen, vervangen, …),  bijsturing, … 
  • optimalisatie van het bestaande stelsel in functie van toekomstige noden
  • financiering van dit alles

Externe websites: 
www.aquaflanders.be
www.vlario.be
www.vmm.be