Vooraf: stand van zaken wetgeving

Regiomobiliteit duikt als concept op in het voorontwerp van regiodecreet, een beslissing van de Vlaamse regering van 1 april 2022. 

Op 1 februari keurde het Vlaams parlement het regiodecreet goed. Onderstaande informatie is gebaseerd op deze tekst die in het parlement werd goedgekeurd, en meer bepaald op artikel 9. 

Doelstelling van regiomobiliteit

Het concept ‘regiomobiliteit’ wordt in het leven geroepen in het voorontwerp regiodecreet. Daarbij wordt het mogelijk dat twee of meer besturen binnen dezelfde referentieregio in hun rechtspositieregeling inschrijven dat er personeelsmobiliteit tussen deze twee of meer besturen mogelijk is. 

De vraag tot regiomobiliteit kwam mede tot stand vanuit het regionaal doorbraakproject van subregio Neteland. Zij gingen actief aan de slag met het concept en onderzochten regiomobiliteit als een deel van een modern en flexibel personeelsbeleid. 

Regiomobiliteit in vraag en antwoord

Noot: alle referenties verwijzen naar artikel 9 van het regiodecreet zoals werd goedgekeurd in het Vlaams parlement, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 

Wat is regiomobiliteit?

Regiomobiliteit is de personeelsmobiliteit tussen besturen in dezelfde referentieregio (art 3, 3°) .

Welke besturen kunnen beroep doen op regiomobiliteit?

Het gaat om: een gemeente, een OCMW, een autonoom gemeentebedrijf, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een welzijnsvereniging.

Opgelet: een autonoom gemeentebedrijf of een intergemeentelijk samenwerkingsverband  kan enkel meewerken aan regiomobiliteit als de gemeenten die er oprichter van zijn, of lid van zijn, ook deelnemen aan regiomobiliteit. Hetzelfde geldt voor een welzijnsvereniging. Deze kan deelnemen aan regiomobiliteit op voorwaarde dat de OCMW’s die lid zijn van de welzijnsvereniging ook deelnemen aan regiomobiliteit.

Wat is de gebiedsomschrijving?

Regiomobiliteit kan gebruikt worden door 2 of meer besturen binnen eenzelfde referentieregio. 

Referentieregio refereert hier naar de regio’s die zijn afgebakend in het regiodecreet.

Opgelet: niet alle besturen binnen de referentieregio dienen dus deel te nemen!

Wat zijn de administratieve voorwaarden?

Regiomobiliteit is opgenomen in de rechtspositieregeling van de deelnemende besturen én er is een beheersovereenkomst.

Wat staat er in de beheersovereenkomst?

In de beheersovereenkomst staan: 

  • Voorwaarden (uiteraard voor zover deze niet in strijd liggen met de bepalingen van het decreet);

  • Nadere procedure;

  • Nadere modaliteiten voor de toepassing van de regiomobiliteit.

Wie maakt de beheersovereenkomst?

De bevoegde organen van de betrokken besturen

Wat kan regiomobiliteit inhouden?

  • Interne personeelsmobiliteit 

  • Deelname aan de bevorderingsprocedure bij een ander bestuur 

  • Aanwending van een bestaande wervings- of bevorderingsreserve van een van de besturen uit de gebiedsafbakening 

Hoe?

Vacatures worden bekend gemaakt aan alle personeelsleden binnen de gebiedsomschrijving (art 10 §4) 

Telt dit voor alle personeelsleden?

Neen. Regiomobiliteit is van toepassing op:

  • de vast aangestelde statutaire personeelsleden van de besturen uit de gebiedsafbakening;

  • de contractuele personeelsleden van de besturen uit de gebiedsafbakening;

  • die aan de voorwaarden voldoen en die bij het eigen bestuur zijn aangeworven na een externe bekendmaking van de vacature en nadat ze een selectieprocedure hebben doorlopen die gelijkwaardig is aan de procedure die van toepassing is op vacatures in statutaire betrekkingen. 

Zij kunnen zich kandidaat stellen om deel te nemen aan procedure van regiomobiliteit. En dit ongeacht de eigen administratieve toestand.

Regiomobiliteit is niet van toepassing op de betrekkingen van algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-financieel directeur.