regio rivier.png
Provider image

In het kader van de ketenaanpak Dak -en thuisloosheid werd deelgenomen aan de Telling Dak- en thuisloosheid 2022. Eind 2021 werd die ketenaanpak opgericht door CAW Boom-Mechelen-Lier in samenwerking met de welzijnskoepel Rivierenland, haar 12 lokale besturen en de lokale besturen van de regio Rupelaar. De telling, gecoördineerd door het onderzoeksteam LUCAS van de KU Leuven, wil aan de hand van de ETHOS-light Typologie de doelgroep over heel Vlaanderen in kaart brengen alsook een aantal profielkenmerken.

Doelstelling

Op 12 mei 2014 werd het samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid ondertekend door alle betrokken partners. Dit akkoord wil voor een inclusief, geïntegreerd en gecoördineerd beleid zorgen. Met de ETHOS-typologie (European Typology on Homelessness and housing exclusion) als kader, werd een definitie opgesteld die het instrument vormt om  tot een identificatie van de categorieën van dak- en thuisloze mensen te komen.

Het belang van de telling als gegevensverzameling wordt vooral gekenmerkt door het harmoniseren en beter op elkaar afstemmen van gegevens om te komen tot brede kennis die gebruikt wordt om een beleid te ontwikkelen ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid.

Deze oproep werd opgevangen door de stuurgroep Ketenaanpak dak- en thuisloosheid, opgericht onder impuls van de welzijnskoepel Rivierenland, gecoördineerd door IGEMO in samenwerking met CAW Boom-Mechelen-Lier en Vlotter, die reeds van start ging in 2021. Deze ketenaanpak zorgde in december 2021 voor de start van een nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen in de regio Boom-Mechelen-Lier. Om deze ketenaanpak verder uit te werken, had de stuurgroep informatie nodig over de doelgroep en trachtte deze te bekomen door deel te nemen aan de telling.

De coördinatoren van de ketenaanpak namen deel aan een lerend netwerk dat door LUCAS KU Leuven werd opricht om de verschillende deelnemende regio's over heel Vlaanderen bij elkaar te brengen. In dit netwerk werd de methodologie verduidelijkt en volgde de deelnemers een specifiek traject om uiteindelijk te komen tot een point in time telling op 28 oktober 2022 waarbij alle organisaties hun gegevens in de applicatie van LUCAS KU Leuven registreerden. Het moment kreeg de aandacht van minister Dalle, die een bezoek bracht een de deelnemende gemeente Heist-op-den-Berg.

Voorafgaand, op 26 juni 2022, werden er door een kick-off event zoveel mogelijk partners aangesproken. Lokale overheden, OCMW 's, verenigingen die zich bezighielden met armoedebestrijding, woonactoren en onderwijsinstellingen werden aangesproken op hun engagement. Met een Webinar en verschillende infosessies werden de deelnemende organisaties verder geïnformeerd over de werkwijze en de vragenlijst die  digitaal diende ingevuld te worden.

Meer info:

Bereik

In dit project worden alle mensen die in contact komen of zelf te maken hebben met dak- en thuisloosheid betrokken. Op basis van dit brede veld en afgebakende parameters werd een goed beeld van de problematiek geambieerd.

Betrokken partijen

Lokale besturen, OCMW ’s en sociale huizen, sociale huisvestingsmaatschappijen, armoedeverenigingen, onderwijsinstellingen, partners sociale economie, politiezones en zorg- en gezondheidsactoren. Samen vormen ze een bijzonder breed veld van actoren die elk hun insteek samenbrengen.

Resultaat

De resultaten worden op dit ogenblik verwerkt door het onderzoeksteam dat in maart 2023 haar eindrapport zal publiceren. Dat zal het resultaat zijn van een mooie samenwerking, typerend voor de ketenaanpak Dak- en Thuisloosheid in de regio Rivierenland. De resultaten zullen vervolgens gebruikt worden om verdere doorstroom te creëren voor chronisch en acute dak- en thuisloze mensen naar een duurzame woonoplossing en het uitwerken van een ketenaanpak die ervoor zorgt dat niemand op straat hoeft te slapen. Dat is vanzelfsprekend de finale doelstelling van dit project.

Tips

Als deelnemende regio is het zeer belangrijk om een brede waaier aan organisaties te betrekken. Zelfs al is de registratie miniem, toch telt elke persoon in dak- en thuisloosheid mee. Het geeft een beeld waar deze doelgroep overal kan opduiken en waar we als organisaties ter preventie van deze problematiek moeten op inzetten. Meten is immers weten.

Toekomstplannen

De telling is een onderdeel van een ketenaanpak die de regio Rivierenland en Rupelaar verder willen uitwerken. Het is een antwoord op een problematiek die niet alleen in onze grootsteden voorkomt maar ook in onze dorpsstraten, gemeentepleinen, buurthuizen en scholen. De ketenaanpak zit nog in een startfase maar biedt nu al opvang voor heel wat mensen in onze regio. Om de ketenaanpak te laten slagen zal de telling blijvend ingezet worden om meer en betere oplossingen te vinden voor deze kwetsbare doelgroep.

Praktische informatie

  • Polle Polfliet, clusterverantwoordelijke CAW Boom-Mechelen-Lier
  • Koen Huyberechts, coördinator van de Welzijnskoepel Rivierenland (IGEMO)
  • Prof. Koen Hermans, Onderzoeksteam LUCAS KU Leuven
  • Ondersteund door de Koning Boudewijnstichting, lokale besturen Rivierenland en Rupelaar, CAW- Boom-Mechelen-Lier