doorbraak gent.png
Provider image

Door de vele verschillende initiatieven is het zowel voor lokale besturen als voor geïnteresseerde burgers niet altijd duidelijk waar en bij wie ze terecht kunnen. Daarom wil referentieregio Gent met hun doorbraaktraject zorgen voor een betere afstemming en samenwerking op vlak van erfgoed en cultuur.

Binnen de referentieregio Gent opereren verschillende intergemeentelijke structuren, erfgoed- en cultuurorganisaties enz. Initiatieven zijn niet altijd maximaal op elkaar afgestemd, waardoor de regio kansen mist, zowel naar buiten toe (de toerist) als binnen de regio. Denk hierbij aan participatie van de bevolking en medewerking van belangrijke spelers, zoals de eigenaars van beschermde gebouwen, maatschappelijke ondernemers, cultuurverenigingen…

Referentieregio Gent ambieert een nog vlottere afstemming en samenwerking op niveau van de referentieregio, met aandacht voor de schaalgrootte van de subregio’s. Ze willen actief exploreren waar voor erfgoed en cultuur kansen liggen in een nog bredere en meer doorgedreven afstemming en samenwerking met de cultuur- en erfgoedorganisaties (zowel professionele als vrijwillige actoren) uit de regio.

Met dit doorbraakproject willen we erfgoed en cultuur nog duidelijker op de kaart zetten van de referentieregio Gent. We richten ons zowel naar de lokale besturen als naar de geïnteresseerde burger die wil genieten van erfgoed en cultuur.

- Herlinde Trenson, schepen cultuur gemeente Aalter, voorzitter van COMEET en lid van Raad van Bestuur Veneco

Ze zetten in op 2 resultaatsgebieden:

 • Explicitering van de visie en samenwerking: Met dit doorbraakproject willen ze de bestuurlijke opdelingen overstijgen. Dat moet leiden tot een grotere duidelijkheid over wie waarvoor terecht kan. Ze willen hierbij werken met een scenario-oefening om de meerwaarde van gedeelde visie en samenwerking duidelijk te maken bij verschillende, nog te nemen, toekomstige beslissingen (zoals bvb. wijzigingen zowel bestuurlijk, als qua regelgeving en financiering, enz).
 • Het bundelen van capaciteiten om project- en plekgericht te werken: ze werken aan resultaten die zichtbaar zijn op het terrein. De sterktes van alle cultuur- en erfgoedpartners worden samengebracht in bepaalde projecten of op bepaalde plekken: de synthese van alle expertises komt zo samen in het project. Ook hiervoor willen ze een pilootproject opstarten. De concrete invulling daarvan wordt tijdens het doorbraaktraject bepaald.

Referentieregio Gent streeft er specifiek naar om volgende zaken te realiseren gedurende hun doorbraaktraject:

 • Een duurzame aanpassing in interbestuurlijke samenwerking in de regio;
 • Een pilootproject en uitrol;
 • Een adviesnota samenwerkingsprotocollen en subsidiemechanismen (op Vlaams, regionaal en lokaal niveau);
 • De twee resultaatsgebieden inspireren en enthousiasmeren om nieuwe gezamenlijke regionale projecten uit te werken.

Om dit project te doen slagen, is de hulp en expertise van meerdere partners nodig. Deze partners zullen hun steen(tje) bijdragen:

 • Lokale besturen
 • Veneco
 • COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)
 • Cultuurregio Leie Schelde
 • Projectvereniging Viersprong
 • Erfgoedcel Gent
 • Departement CJM
 • Agentschap Onroerend Erfgoed