Actuaforum_1.jpg
Provider image

Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de raad actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema’s. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten. We laten de gemeente aan het woord over hun boeiend initiatief.

Doelstelling

De gemeenteraad neemt beslissingen over reglementen, budgetten en beleid. Hoewel dit gaat om  belangrijke thema’s worden de raadsleden meestal pas betrokken op het einde van het proces, op het moment van de beslissing. In Nazareth willen we dat de raadsleden voortaan in een vroegere fase participeren aan het gemeentelijk beleid. Want zij bekijken een voorstel vanuit verschillende invalshoeken en zo creëren we een breder draagvlak. Om uit te zoeken hoe we dat het beste aanpakken, hebben we in 2019 een projectvoorstel ingediend bij de Vlaamse overheid en de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten).

Bureau van de raad

Eerst stelden we het ‘bureau van de raad’ samen. Dit is een kerngroep waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, naast de burgemeester, de algemeen directeur, de beleids- en de participatiemedewerker.  Deze kerngroep stippelde samen met de experten een traject uit en op 7 november 2019 was de kick-off met de voltallige gemeenteraad. Uit deze inspirerende sessie rolde onder meer de inrichting van een jaarlijks Actuaforum.

Actuaforum

Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de raad actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema’s. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten.

Op woensdag 22 januari 2020 vond het eerste Actuaforum plaats. De raadsleden praatten in kleine groepen over het recent goedgekeurde meerjarenplan. Ze hielden de vele acties tegen het licht en onderzochten welke plannen pasten bij de criteria voor een participatief traject. Uit drie voorstellen selecteerde de kerngroep de actie ‘het recreatietoerisme faciliteren door tegen 2025 drie beweegroutes te creëren’. Deze actie hoort bij de doelstelling ‘een toegankelijk groenblauw netwerk creëren’.

Cocreatie wandelroute Scheldevallei

Geïnteresseerde raadsleden sloten zich aan bij de regiegroep om deze actie uit te werken. Na  een brainstorm kwamen we tot de creatie van een wandelroute in de Scheldevallei. Deze nieuwe wandelroute wil de gemeenteraad samen met de inwoners, ontwikkelen.

In de gemeentelijke infokrant van juli-augustus is een katern toegevoegd, waarop inwoners hun ideale wandelroute in deze regio kunnen uittekenen. Er staan ook enkele vragen bij, die opgemaakt zijn door de regiegroep. Ten slotte kunnen inwoners deelnemen aan een vlinderzoektocht waarbij ze op zoek gaan naar (houten) vlinders in het gebied en deze kunnen aanduiden op de kaart.

Inwoners die de katern afgeven bij de lokale horeca, krijgen een consumptie per deelnemer ter waarde van €2,50 (max. twee deelnemers). Geïnteresseerde inwoners kunnen hun gegevens achterlaten om in oktober samen met de gemeenteraadsleden de wandelroute uit te tekenen.

https://www.nazareth.be/participatiescheldevallei

https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/participatie/de-gemeenteraad-als-participatieknooppunt

Betrokken partij

Dit traject is volledig uitgetekend en ontwikkeld door de ‘bureau van de raad’, de groep waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, naast de burgemeester, de algemeen directeur, de beleids- en de participatiemedewerker.

Het participatietraject van de wandelroute is ontwikkeld door een kerngroep van geïnteresseerde raadsleden, de deskundige bewegen en beleids- en participatiemedewerker. Hiervoor is ook contact opgenomen met volgende partners: Natuurpunt, Velt, Waterwegen, Toerisme Leie, Pasar en de horecazaken.

Resultaat

Op het Actuaforum waren, op twee na, alle gemeenteraadsleden aanwezig. Er werd samen nagedacht over geschikte acties uit het meerjarenplan voor een participatietraject. Ook werd een engagementsverklaring ondertekend waarbij ieder raadslid kon opgeven voor welke rol hij/ zij zich wil engageren.

Ten slotte wordt samen met de raadsleden een participatiereglement opgemaakt in september.

Door de uitzonderlijke omstandigheden van COVID-19, is het participatietraject rond de wandelroute in samenspraak met de regiegroep aangepast en een maand opgeschoven. Door de omstandigheden kon onder andere ook het voorstel van het traject niet tijdig teruggekoppeld worden naar de volledige gemeenteraad toe.

Bereik

Op het actuaforum werden alle gemeenteraadsleden betrokken.

Ieder gezin in Nazareth zal een infokrant ontvangen met de mogelijkheid om deel te nemen aan de participatiewandeling.

Tips

  • Begin tijdig met de planning en voorbereiding, investeer/ voorzie voldoende tijd in het creëren van draagvlak en brainstorm over verschillende ideeën.
  • Zorg ervoor dat iedereen van het begin af aan betrokken is, door onder andere duidelijk en voldoende te communiceren over het project.
  • Wanneer iets niet loopt zoals verwacht, betrek hierin dan de volledige groep om samen tot een oplossing te komen.

Toekomstplan

Bij de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan willen we zoveel mogelijk inwoners betrekken. Hiervoor was onder andere een informatieve infomarkt en een interactieve tentoonstelling gepland.

We lieten ons hierbij niet tegenhouden door COVID-19 en gaven inwoners op verschillende manieren de mogelijkheid om te participeren:

  • Een online enquête
  • Twee tentoonstellingen (één in de dorpskern van Eke en één in de dorpskern van Nazareth) aangepast aan de COVID-19 maatregelen, waar inwoners de mogelijkheid kregen om hun mening te geven over het ontwerp van het ruimtelijk beleidsplan.
  • Een katern in de maandelijkse infokrant met uitleg over het ruimtelijk beleidsplan en een oproep aan de inwoners om hun mening te laten horen.
  • Twee livestreams op de facebookpagina met een toelichting over het ruimtelijk beleidsplan en waar de inwoners de kans kregen om vragen te stellen

Verder zijn we ook gestart met het traject ‘kindvriendelijke gemeente’, waarbij we maximaal willen inzetten op een kindvriendelijk beleid en participatie van kinderen in beleidsthema’s.

Praktisch

Carmine Pollet, beleids- en participatiemedewerker
Carmine.pollet@nazareth.be

Periode: gestart in september 2019 – oktober 2021

Kostprijs:

  • Begeleiding door Vlaamse overheid en Levuur,
  • Raming budget wandelroute Scheldevallei: € 9500 (subsidieaanvraag ingediend lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland
  • Consumpties horeca, weersbestendige houten vlinders, gadgets voor kinderen, participatiekrant, zitbanken, speeltuig voor kinderen, …