maxresdefault.jpg
Provider image

De gemeente Kinrooi biedt een participatieplatform aan aan haar inwoners voor allerlei inspraakprocessen. Denk daarbij aan het ophalen van ideeën, discussiëren, stemmen, enquêtes voeren en zoveel meer.

Doelstelling en proces

In samenwerking met het OCMW biedt de gemeente Kinrooi de mogelijkheid aan burgers om te participeren in het beleidsproces. Het project Kinrooi Meemaken werd gelanceerd op 18 maart 2019 en is nog steeds actief. Inwoners worden uitgenodigd om hun ideeën te uiten, zowel online als offline. Het project heeft als doel de inspraak en participatie van burgers te vergroten. Dit door zowel online als offline middelen ter beschikking stellen.

Zowel de ideeën van de interactieve meemaakavonden als de ideeën die online worden gegeven, worden verzameld en vertaald naar concrete input voor het meerjarenbeleidsplan, waarin omschreven staat welke projecten tot en met 2025 zullen worden uitgevoerd.

 

Betrokken partijen

Het project Kinrooi Meemaken is een digitale vorm van een participatieproject waar volgende leden van het gemeentebestuur betrokken zijn:

 • de burgemeester van Kinrooi
 • de schepen voor burgerparticipatie
 • de communicatieverantwoordelijken
 • de inwoners van Kinrooi zelf

Resultaten

Dankzij het online participatieplatform Kinrooimeemaken.be heeft de stad Kinrooi burgers kunnen bereiken die anders niet of moeilijk bereikbaar zijn. De keuze om in te zetten op online participatiemiddelen werkt drempelverlagend, waardoor meer burgers actief betrokken worden.

Bereik

Met het project Kinrooi Meemaken wil het bestuur zoveel mogelijk burgers van Kinrooi bereiken die interesse hebben in de participatie aan het beleidsproces. Als burgers online willen deelnemen, moeten ze zich eerst registreren via email of Facebook. Aanvullend worden offline-vormen van participatie georganiseerd om inwoners te bereiken die geen toegang hebben tot het internet of hier geen gebruik van (kunnen) maken. 

Uit de bijhorende interviews blijkt dat jongeren een moeilijke doelgroep zijn om actief te betrekken. Daarom worden infoavonden georganiseerd, specifiek voor deze doelgroep. Het bereiken van ouderen gebeurt door middel van online en offline middelen zoals informatiebrochures, uitnodigingen voor informatieavonden, en ook via verenigingen.

Tips

Uit het participatieproject Kinrooi meemaken kunnen enkele relevante lessen getrokken worden:

 • Open communicatie met burgers is primordiaal
 • Kies voor projecten die haalbaar zijn, zowel in tijd als kosten
 • Feedback op de ingediende voorstellen en ideeën wordt sterk gewaardeerd
 • Ga zowel online als offline te werk om een breder publiek aan te spreken

Praktische info

 • Verantwoordelijken en contactgegevens: Jo Brouns, Peter Nies, Eddy Smeets en Luc Langen.
 • Looptijd: Van 18 maart 2019 tot heden.
 • Kostprijs: Elk ingestuurd project heeft een andere kostprijs, afhankelijk van de omvang en benodigdheden.

Deze praktijkbeschrijving kwam er in samenwerking met de studenten van het seminarie Bestuurskunde onder leiding van prof. Trui Steen KULeuven.