pexels-pixabay-163064_1.jpg
Provider image

Om samenleven in diversiteit waar te maken, is er nood aan samenwerking tussen diensten en over diensten heen. Het is belangrijk dat de diverse betrokken actoren regelmatig overleggen.

Categorie

Visie, organisatie & samenwerking

Doelen

 • Uitwisselen van actuele  informatie.
 • Noden en behoeften van betrokken partijen inventariseren.
 • Informatie doorstroom vlotter doen verlopen.
 • Afstemming tussen verschillende diensten en initiatieven.
 • In kaart brengen van bestaande initiatieven en acties
 • Toeleiden van personen met migratieachtergrond naar hulp-of dienstverlening.

 

 

 

Doelgroep

 • Partners lokaal integratiebeleid
 • Alle inwoners
 • Vrijwilligers

 

Beschrijving

De lokale besturen stellen verschillende overlegplatformen op voor informatieuitwisseling tussen de relevante actoren van het integratiebeleid. Op deze manier kunnen de actoren zich beter afstemmen op elkaar en kan het integratiebeleid  worden geoptimaliseerd. 

Succesfactoren

 • Er is informatieuitwisseling over de diensten heen en tussen organisaties, wat bijdraagt aan de efficientie.
 • De leden van deze overlegplatformen leren nieuwe mensen kennen.
 • Relevante actoren die niet per se in de lokale besturen zitten, krijgen informatie over hun stad en zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten en evenementen waarbij ze zelf inspraak hebben.
 • De 'gaten' in het netwerk van integratie-initiatieven worden kleiner. 
 • Er wordt kort op de bal gespeeld. De noden van de nieuwkomers worden beter achterhaald.

 

Uitdagingen

 • Voor de besprekingen is vaak een bepaald niveau van Nederlands vereist. Meertalige werking gaat niet altijd. 
 • Covid-lockdown maakte uitwisselingen moeilijker.
 • Motivatie behouden is moeilijk doordat adviezen uitbrengen vaak pas op lange termijn effect laat zien.
 • Uitdaging om nieuwe verenigingen die ontstaan te  betrekken.
 • Er wordt liever korter en projectmatiger gewerkt dan zich te engageren op lange termijn.
 • Geen extra voordelen (zoals subsidies of werkmiddelen) verbonden aan het zetelen in de adviesraad.  

Deze praktijk in

Aalst

 • Ontmoetingsdag verblijfrecht en hulpverlening: een ontmoetingsdag gericht op organisaties in en rond Aalst die in hun job in contact komen met nieuwkomers. 
 • Werkgroep Vreemdelingenzaken en lerend Netwerk OCMW's : de medewerkers vreemdelingenzaken van de lokale besturen uit de omgeving worden samengebracht op regelmatige basis, om van en met elkaar te leren. 

Affligem

Beersel

 • Onthaalbeleid: Er worden maandelijkse overleggen gevoerd intern (Beersels integratieoverleg) en er wordt veelvuldig contact onderhouden met de stuurgroep onthaal- en integratiegespreken en het NT2- overleg Beersel. 

Brugge

Dilbeek

 • Horizontale overlegstructuur: op deze manier ontstaat er een dialoog met verschillende teams om deskundigheden uit te wisselen.    

Eeklo

 • Integratieoverleg: De stafmedewerker integratie van Eeklo brengt alle partners die een rol spelen in het lokaal integratiebeleid samen. Het is de bedoeling dat er wordt uitgewisseld over de lopende projecten en samengewerkt wordt om nieuwe ideeën uit te werken. 

Genk

Gent

Gent, Temste, Oostende

 • AD REM (adviesraad voor etnisch- culturele diversiteit)

Halle

Harelbeke

 • Netwerkevent: Samenbrengen van vrijwiligers, (semi)professionelen en toeleiders om enerzijds het aanbod aan iedereen te brengen, en anderzijds ervoor te zorgen dat iedereen elkaar kent en dat er zich een netwerk vormt. 

Lanaken

 • Stuurgroep integratie: De relevante aspecten van het integratiebeleid die alle aanwezige actoren aangaan, worden besproken op dit overlegplatform. 

Lier

Lokeren

 • CHILL'OP: een vertegenwoordiging van leerlingen van de verschillende leerlingenraden van Lokerse scholen in het ‘Lokaal Overleg Platform’.

Meeuwen-Gruitrode (en andere gemeenten)

 • LSO:  een lerend netwerk waarin medewerkers van LOI’s van elkaars aanpak leren en relevante inzichten meenemen naar hun eigen OCMW. 

Mol

 • Gemeentelijk overleg inburgeringspartners: alle direct betrokken inburgeringspartners worden samen gebracht om de begeleiding van nieuwkomers beter op elkaar af te stemmen.
 • Gemeentelijk overleg trajectbegeleiding: Medewerker diversiteit, medewerkers dienst migratie en onthaal en mede- werkers van het OCMW zitten structureel samen met de medewerkers van het Agentschap Integratie en inburgering, met name met de consulent integratie, trajectbegeleiders (2) en consulent NT2 die permanenties hebben in Mol. 

Mortsel

 • Diversiteitsraad: een raad die een keer per maand samenkomt en bestaat uit geïnteresseerde personen van diverse herkomst die aan de toekomst van Mortsel willen meewerken. 

Scherpenheuvel-Zichem

 • Stuurgroep Asielcentrum Peeterskasteel: De stuurgroep van het asielzoekerscentrum zet zich in voor een beter afstemming tussen verschillende diensten, een goede informatiedoorstroming naar de inwoners en acties die ontmoeting tussen asielzoekers en buurtbewoners bevorderen.

Ternat

 • Stuurgroep integratie: De stuurgroep wilt kansen bieden aan ALLE Ternattenaren om actief deel te nemen aan de samenleving. Ze werken aan een laagdrempelige en klantvriendelijke dienstverlening voor alle inwoners, met extra aandacht voor kansengroepen, waaronder anderstalige nieuwkomers en mensen van diverse herkomst. Anderstalige inwoners kunnen Nederlands oefenen en de gemeente beter leren kennen tijdens het PRAATCAFÉ. Het is gratis en je hoeft niet in te schrijven.

 

 

 

Beleidsdomeinen

Burgerzaken, Communicatie, Cultuur, Gelijke kansen,  Integratie, Levensbeschouwing , OCMW, Samenlevingsopbouw, Taalbeleid, Vrije tijd, Vrijwilligerwerk, Werk.

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.