Lokale besturen vinden de regio een erg nuttige en pragmatische schaal voor afstemming en samenwerking. De VVSG heeft in het memorandum naar aanleiding van de verkiezingen van 2019 de regiovorming als een van haar negen strategische prioriteiten gepresenteerd.

In oktober werkte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in een kadernota zijn visie op regiovorming uit. Die regiovorming is ook een essentieel onderdeel van het hervormingstraject naar de eengemaakte woonmaatschappij van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele.

In dit nummer van Lokaal leest u de mening van enkele burgemeesters over regiovorming. De invulling die de regionale samenwerking tussen lokale besturen krijgt, verschilt van streek tot streek, in functie van de specifieke uitdagingen waarmee elke streek kampt. Maar er zitten duidelijk ook gedeelde meningen en bezorgdheden in de visie van de burgemeesters. Ze staan positief tegenover regiovorming: samen als regio stappen zetten en vooruitgaan is de essentie.

Toch geven de burgemeesters ook terechte bekommernissen mee bij het proces. Ten eerste voeren ze een sterk pleidooi om de afbakening van de regio’s niet van bovenaf op te leggen maar goed te luisteren naar de lokale besturen. De gouverneurs, die deze opdracht hebben gekregen, zullen hier een hele kluif aan hebben. Een tweede punt van ongerustheid is de snelheid waarmee de afstemming van alle bestaande structuren op de referentieregio’s zal gebeuren. De burgemeesters pleiten hier duidelijk voor pragmatiek en voldoende tijd. Een geslaagde regiovorming wordt duidelijk niet als een revolutie gezien, maar als een stapsgewijs groeiproces. Een derde aandachtspunt van de burgemeesters is dat op regionaal niveau ook met anderen samengewerkt kan en moet worden om een sterke regio op te bouwen.

Wellicht de belangrijkste oproep van de burgemeesters is die aan het Vlaamse niveau. De Vlaamse overheid wordt als afstandelijk en versnipperd ervaren. Maar de burgemeesters zien regiovorming als een mogelijkheid om deze afstand en verkokering tegen te gaan. Dat vergt een sterk engagement vanuit alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid om mee te stappen in een regiovorming die door de lokale besturen gedragen wordt. Op korte termijn zal dit moeite kosten, maar het vormen van sterke coalities tussen agentschappen van de Vlaamse overheid en regionale samenwerkingsverbanden van lokale besturen is een krachtige hefboom om de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van mobiliteit, energie, ruimtelijke ordening, wonen… aan te pakken.

 

Kris Snijkers is algemeen directeur van de VVSG
Voor Lokaal 12 | 2020