Openingsuren

Gewijzigde wet openingsuren: goed nieuws voor badplaatsen en toeristische centra

Op 21 april 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 over de openingsuren.

Door deze wetswijziging kunnen badplaatsen en gemeenten die geheel of gedeeltelijk erkend zijn als toeristisch centrum voortaan via een gemeentelijk reglement beperkingen opleggen aan de openingsuren van handelszaken. Vroeger was dit niet mogelijk en mochten in deze gemeenten alle handelszaken 24u/24u open zijn. Vooral nachtwinkels maakten hiervan gebruik om gemeentelijke reglementen voor nachtwinkels te omzeilen: zonder het bord nachtwinkels gaat het immers om "gewone" winkels en golden eventuele gemeentelijke reglementen niet.

De VVSG staat volledig achter deze wetswijziging en we zijn tevreden dat ons advies inzake diverse wetsvoorstellen openingsuren gevolgd is. De betrokken gemeenten kunnen nu, zoals andere gemeenten, een eigen gemeentelijk beleid voeren rekening houdend met de lokale situatie. Overtredingen van het reglement kunnen bovendien bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties wat de gemeenten de mogelijkheid biedt de beleidskeuzes van nabij op te volgen.

Ten slotte pleit de VVSG in haar advies onder meer ook voor een oplossing voor de tabakswinkels, een NACE-code voor nachtwinkels, een verbod nachtelijke alcoholverkoop en een afstemming van de twee bestaande erkenningen toeristische centra.

Openingsuren

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
(BS 19 december 2006) Inforumnummer: 215256

Let op: De 'wet openingsuren' is gewijzigd bij de wet van 11 april 2012 (B.S. 27 april 2012, Inforum 265037).

De wijziging heeft specifiek betrekking op artikel 16 §2 , wat een oplijsting bevat van handelszaken die onder bepaalde voorwaarden niet onder de wet openingsuren vallen. Het gaat meer bepaald over shops bij tankstations, krantenwinkels, ijssalons, traiteurs en videozaken. Voortaan voldoen deze handelszaken aan de afwijkingsvoorwaarden wanneer de verkoop van één van de productgroepen die de hoofdactiviteit uitmaken minstens 50 procent van het jaarlijkse zakencijfer vertegenwoordigt. Vroeger was het onduidelijk of de productgroepen samengeteld mochten worden om tot 50 procent te komen (bijvoorbeeld verhuur van video’s en verkoop van kranten optellen om tot 50 procent te komen). Nu wordt duidelijk gesteld dat deze cumulatieve berekening niet kan: een shop bij een tankstation valt met andere woorden niet onder de wet openingsuren wanneer 50 % van het jaarlijkse zakencijfer betrekking heeft op verkoop van benzine. De beperking om aan de buitenzijde enkel te verwijzen naar en reclame te maken voor de hoofdactiviteit (bijvoorbeeld voor benzine bij een tankstation) geldt niet langer. Ten slotte is er ook niet langer een beperking wat de keuze aan andere producten betreft.

Let op: afwijkingsbeslissingen niet langer te bezorgen aan de federale overheid

Vanaf 2011 is het niet langer verplicht afwijkingsbeslissingen inzake de wetgeving op de openingsuren te bezorgen aan de FOD Economie. Deze melding is opgenomen in een omzendbrief van de FOD Economie die in december 2010 aan de gemeenten is bezorgd. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling kan indien nodig rechtstreeks de beslissingen inzake afwijkingen opvragen.

Verder vermeldt de omzendbrief nog twee aandachtspunten inzake de afwijkingen die van belang zijn voor de steden en gemeenten: de gemeenten kunnen 30 afwijkingen per jaar toekennen meer bepaald 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag en 15 op de verplichte sluitingstijden. Deze afwijkingen mogen individueel aangevraagd worden maar kunnen nooit individueel toegekend worden. De toegestane afwijkingen moeten gelden voor de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan.

Bijkomende informatie

 

 

Tewerkstelling op zondag in kleinhandel en horeca

Meer informatie over de arbeidswetgeving m.b.t. de zondagsrust vind je hier:

Website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Toeristische centra

Met betrekking tot tewerkstelling op zondag

KB van 9 mei 2007 betreffende tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (BS 3 juli 2007) Inforumnummer 220725

KB van 20 januari 2014 tot wijziging van het KB van 9 mei 2007 (BS 30 januari 2014) Inforumnummer 280256
De geldigheidsduur van een erkenning als toeristisch centrum in het kader van tewerkstelling op zondag komt te vervallen. Dit is bepaald in het Koninklijk Besluit van 20 januari 2014. Vroeger moest gemeenten om de vier jaar een nieuwe erkenning aanvragen. Met de nieuwe regeling kan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ten allen tijde aan gemeenten vragen aan te tonen dat ze nog voldoen aan de criteria voor toeristische centra.

KB van 28 september 2008 tot aanvulling van het KB van 9 mei 2007(BS 3 oktober 2008) Inforumnummer 232049
Met het KB van 9 mei 2007 konden kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen en toeristische centra hun personeel tewerkstellen buiten het toeristische seizoen op 13 extra zondagen van het jaar. Deze opening was gekoppeld aan de voorwaarde dat er in de betrokken plaats een bepaalde manifestatie moet plaatsvinden. Deze aanvulling voegt de mogelijkheid toe om open te zijn indien er een toevloed van toeristen bestaat.

Lijst erkende toeristische centra

 

Met betrekking tot wet openingsuren

KB van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (BS 7 juli 2009) Inforumnummer 239661

Op 7 juli 2009 verscheen het KB van 16 juni 2009 over de erkenning van toeristische centra in het kader van de wet openingsuren van 10 november 2006. Het KB bepaalt de procedure en de criteria om een erkenning als toeristisch centrum te bekomen. In de erkende toeristische centra gelden de bepalingen omtrent sluitingsuren en wekelijkse rustdag niet.

Dit nieuwe KB, in uitwerking van artikel 17 van voornoemde wet, is een integratie en modernisering van de twee vroegere KB’s over erkenning als toeristisch centrum, enerzijds in het kader van avondsluiting, en anderzijds in het kader van de wekelijkse rustdag (zie onderaan).

Lijst erkende toeristische centra

Toelichting bij lijst toeristische centra
Er bestaan nog steeds twee aparte lijsten (wekelijkse rustdag en openingsuren), die beide geldig blijven. Gemeenten die bijvoorbeeld op basis van de oude wetgeving erkend zijn als toeristisch centrum voor wat betreft de wetgeving openingsuren, blijven enkel erkend voor dit aspect. Indien zij ook erkend willen worden als toeristisch centrum aangaande de wekelijkse rustdag dienen ze een nieuwe aanvraag hiervoor in te dienen (uiteraard op basis van de nieuwe wetgeving). Gemeenten die erkend zijn als toeristisch centrum op basis van de nieuwe wetgeving zijn uiteraard voor beide aspecten erkend.

Afstemming en harmonisatie
De VVSG betreurt evenwel dat er nog steeds geen harmonisatie en afstemming is met het KB van 9 mei 2007 waarin de erkenning als toeristisch centrum in het kader van tewerkstelling op zondag geregeld wordt (zie hoger). Hierdoor moeten nog steeds twee procedures gevolgd en dossiers ingediend worden (één voor de tewerkstelling op zondag en één in het kader van de wet openingsuren), die door verschillende instanties aan de hand van afwijkende criteria beoordeeld worden.

Advies VVSG omtrent het KB van 16 juni 2009 (openingsuren in toeristische centra)

Parlementaire vraag van Liesbeth Van der Auwera aan minister Laruelle over de afstemming tussen de 2 KB's (23 februari 2010)

Oude KB’s (nu vervangen door het KB van 16 juni 2009)

Wekelijkse rustdag
KB van 11 augustus 1960 tot uitvoering van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht (BS 31 augustus 1960) Inforumnummer 27516
KB 22 september 2005 tot wijziging van KB 11 augustus 1960 (BS 12 oktober 2005) Inforumnummer 204593

Avondsluiting
KB 27 februari 1974 genomen ter uitvoering van de wet 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (BS 1 maart 1974) Inforumnummer 206114
KB van 6 december 2005 tot wijziging van KB 27 februari 1974(BS 19 december 2005) Inforumnummer: 206102

 

Wetgeving