Inleiding

Ondernemingsdata zijn van cruciaal belang voor het voeren van een gemeentelijk economisch beleid. De authentieke bron voor ondernemingsdata is de Kruispuntbank van Ondernemingen, beter gekend als KBO.

De KBO is een gegevensdatabank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden zijn opgeslagen. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt in de KBO een uniek identificatienummer.

Regelgeving

De KBO is opgericht in 2003 bij Wet van 16 januari 2003 en aangepast binnen het Wetboek Economisch Recht Boek 3 titel 2.

In 2019 onderging het ondernemingsrecht een grondige hervorming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), goedgekeurd op 28 februari 2019 en inwerking getreden op 1 mei 2019.

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt ook heel wat aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op de website van de FOD Economie vind je een uitgebreid overzicht van deze wijzigingen.

KBO toepassingen

Er zijn verschillende toepassingen binnen KBO. De belangrijkste toepassingen voor gemeenten zijn:

  • KBO Select: lijsten van ondernemingen. Bijvoorbeeld lijst van alle actieve vestigingen in de gemeente of lijst van starters, ….

Toegang tot KBO

Om gebruik te kunnen maken van KBO Select moet je als gemeente toegang hebben tot de gegevens van KBO: zie webpagina 

In de VVSG brochure  'Ondernemingsdata: KBO toepassingen' kan u het volledige stappenplan om toegang te verkrijgen, doornemen bij vraag 5.

1.  Aanvraagformulier invullen: zie toelichting  

2. Akkoord KBO

3. Effectieve toegang door toegangsbeheerder van uw gemeente

4. Toegang KBO

Hoe KBO Select gebruiken?

Er is een praktijkgerichte handleiding KBO Select beschikbaar. Deze gebruikershandleiding is een hulpmiddel bij het gebruik van KBO Select en bevat de nodige uitleg met de bijhorende schermen.

Datakwaliteit verhogen

Gezien de KBO de authentieke bron is, is het van belang dat er een hoge datakwaliteit is en de fouten zo minimaal mogelijk.

Er zijn verschillende invalshoeken om hieraan te werken:

  • FOD Economie: De FOD Economie heeft reeds heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van data in de KBO te verbeteren (zie overzicht)
  • My Enterprise: gratis verbeteren en aanpassen van gegevens in de KBO door de ondernemer zelf. Zie ook brochure My Enterprise

Gebruik van ondernemingsdata

Gemeenten verzamelen en gebruiken dagelijks heel wat ondernemingsdata. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordeing Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (kortweg GDPR ) op 25 mei 2018 worden er vaak heel wat vraagtekens geplaatst bij het correct gebruik van deze data.

De GDPR- wetgeving heeft echter betrekking op de bescherming van persoonsgegevens en heeft in principe geen weerslag op ondernemingsgegevens, al is het onderscheid in de praktijk niet altijd even duidelijk te maken.

  • Gegevens uit de KBO Public Search (naam onderneming, adres maatschappelijke zetel, …) vallen niet onder de GDPR.
  • Gegevens met een rechtstreekse link naar een natuurlijke persoon (bv: voornaam.naam@...be) vallen dan weer wel onder de GDPR en kunnen enkel gebruikt worden na het verkrijgen van een uitdrukkelijke toelating van de natuurlijke persoon in kwestie.

Tot slot dient er ook nog rekening gehouden te worden met het feit dat gegevens, zonder een rechtstreekse link naar een natuurlijk persoon, die vrij beschikbaar zijn op het internet (bv op de eigen website van de onderneming) niet zomaar gebruikt mogen worden voor digitale massacommunicatie en/of het aanleggen en doorgeven van databanken. Ook met deze gegevens moet er zorgvuldig mee worden omgegaan.

Documenten

Links