IMG_5349.JPG
Provider image

Bij de opmaak van het mobiliteitsplan wilde het stadsbestuur van Veurne graag ook de inwoners betrekken. WVI (de West-Vlaamse Intercommunale) begeleidt de herziening van het mobiliteitsplan en reikte – in overleg met Steunpunt Data & Analyse van provincie West-Vlaanderen – de formule van een bevraging op basis van een aselecte of willekeurige steekproef aan.

Doelstelling

De ambitie van Veurne is  het centrum van de stad beter bereikbaar, veiliger en fietsvriendelijker maken.

Drie kernthema’s werden geselecteerd voor bijkomend onderzoek: veilige fietsvoorzieningen, de parkeerbeheersing en de vlotte circulatie in het centrum. Om dat  onderzoek te stofferen en zicht te krijgen op knelpunten, heeft WVI allerlei data verzameld en tellingen uitgevoerd: parkeertellingen, fietsbewegingen, auto’s in de ochtend- en de avondspits enz. Voor de drie thema’s heeft WVI scenario’s uitgewerkt. Het stadsbestuur wilde graag de mening van de inwoners horen en zocht naar de optimale formule.

WVI nam het Steunpunt Data & Analyse van de Provincie West-Vlaanderen onder de arm. We stelden de Stad Veurne een bevraging voor op basis van een aselecte steekproef. Daarin kreeg elke inwoner van Veurne evenveel kans om in de steekproef terecht te komen en aan de enquête deel te nemen. Op die manier kregen we antwoorden die weerspiegelen wat bij de bevolking leeft. Een aselecte steekproef weerspiegelt optimaal wat er bij de bevolking leeft, en levert tegelijk een rijker en meer geschakeerd beeld op.

In de enquête zelf kregen de deelnemers algemene stellingen rond de drie kernthema’s voorgelegd, naast de verschillende scenario’s. Ook werd gevraagd naar hun beleving van de binnenstad en de kwaliteiten van het centrum. Uit de antwoorden bleek onder meer dat ze de binnenstad erg aantrekkelijk vinden om te winkelen en dat ze meer horeca en groen op prijs stellen. In hun antwoord op een open vraag konden ze ten slotte nog algemene opmerkingen over de mobiliteit in Veurne kwijt. Daaruit leerden we onder meer dat het voetgangersbeleid extra aandacht verdient en kregen we een bevestiging rond de kritische punten in de stad.

Betrokken partijen

  • Stad Veurne
  • West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
  • Steunpunt Data en Analyse van de provincie West-Vlaanderen

Resultaten

De resultaten van de enquête zijn voor iedereen te raadplegen op de website van Stad Veurne.

Bereik

Ongeveer 2.160 inwoners van 16 jaar en ouder kregen een uitnodiging om aan de online bevraging deel te nemen. We wilden er zeker van zijn dat we op basis van de bevraging uitspraken konden doen die gelden voor de volledige bevolking. Daarom werd tijdens het bevragingstraject nauwgezet opgevolgd dat de verschillende groepen – leeftijd, geslacht, woonplaats (binnenstad, buitenwijken en binnenring, deelgemeenten) – evenredig en voldoende werden vertegenwoordigd. Uiteindelijk namen ongeveer 900 mensen deel, of zowat 40 procent van de steekproef. Dat is vrij veel voor dit type van bevraging. Voor de enquête van start ging, werden de inwoners grondig geïnformeerd. Er kwam een speciale editie van het Stadsmagazine, met algemene informatie over mobiliteit, knelpunten en voorgestelde oplossingen en over de aanpak van de steekproef. Ook wordt de website Vlot Veurne als communicatiemiddel gehanteerd.

Tips

Een gemeente denkt op voorhand best goed na op welke vragen ze zeker een antwoord wenst te bekomen en hoe de opvolging van het eindresultaat zal gebeuren.

Toekomstplannen

De resultaten van deze enquête zijn bekend gemaakt aan de gemeenteraad en aan de verschillende adviesraden. Tijdens deze constructieve bijeenkomsten was er veel bereidwilligheid om samen te werken aan een vlottere en veiligere mobiliteit voor alle weggebruikers.

Het schepencollege gaat met deze resultaten aan de slag om de beleidsvisie over de mobiliteit in onze binnenstad uit te werken. Deze cijfers geven hen een schat aan informatie over wat de Veurnaar wil en waar de Veurnaar voor open staat.

In september legt het schepencollege de ontwerptekst voor aan de gemeenteraad voor een voorlopige vaststelling. Tot het najaar van 2023 of begin 2024 wordt het nieuwe mobiliteitsplan helemaal gefinetuned, waarna het opnieuw aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd voor een definitieve vaststelling.

Praktische informatie